Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Zdravotná starostlivosť > Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Zdravotnú starostlivosť oslobodenú od dane  upravuje § 29 zákona o DPH. Ide o poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti, či už štátnym alebo neštátnym zdravotníckym zariadením za účelom ochrany, udržania a obnovy zdravia vrátane preventívnych prehliadok, ošetrovateľskej starostlivosti, kúpeľnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi vrátane zubnej techniky, záchranná zdravotná služba vrátane dopravy do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a dodanie ľudských orgánov a tkanív vrátane ľudskej krvi, krvných prípravkov a materského mlieka.
Pod oslobodené činnosti zdravotnej starostlivosti nepatrí predaj liekov a zdravotníckych pomôcok, z čoho vyplýva, že ich predaj sa zdaňuje.

FAQ

Otázka č. 1 - Kúpeľná starostlivosť a občan
Občan  si objedná  krátkodobý liečebný  pobyt  a  po odporúčaní  kúpeľného  lekára si zakúpi  liečebné procedúry  v kúpeľno - rehabilitačnom  ústave. Je  uvedená  služba  oslobodená  od dane ?
Odpoveď
Oslobodená  od  dane  v zmysle   § 29 ods. 2  písm. b) zákona  o DPH  je  aj  kúpeľná  starostlivosť,  a ak  kúpeľná  starostlivosť nadväzuje  na  predchádzajúcu  ambulantnú alebo  ústavnú  starostlivosť, aj  služby  s ňou priamo  súvisiace.  Z pohľadu  citovaného  ustanovenia  zákona  o DPH  nie  je  rozhodujúce, či  je  kúpeľná  starostlivosť  poskytovaná  za celú  úhradu, alebo  za  čiastočnú  úhradu,  alebo  na  základe  povinného  zdravotného  poistenia  bezplatne.

Otázka  č. 2 - Činnosť pracovnej zdravotnej služby
Komerčná zdravotná kancelária s.r.o., okrem iných činností vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby. Spoločnosť je registrovaná ako platiteľ DPH. Je činnosť pracovnej zdravotnej služby  oslobodená od DPH?
Odpoveď
V nadväznosti na rozsudky súdneho dvora vzťahujúce sa na zdravotnú starostlivosť,  podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH  sú činnosti pracovnej zdravotnej služby oslobodené od dane, len ak sú vykonávané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu a len v prípade, ak sa jedná o výkony realizované na osobe (napr. preventívne prehliadky). Iné služby, ako napr. meranie hlučnosti, prašnosti pracoviska podliehajú DPH.

Otázka  č. 3 - Vyšetrenie za účelom vypracovania posudku
Lekár na základe požiadavky životnej poisťovne vykonal vyšetrenie klientov životnej poisťovne za účelom vypracovania posudku pre uzatvorenie životného poistenia. Je vyšetrenie lekára a vypracovanie posudku celé zdanené DPH  alebo len vypracovanie správy podlieha DPH a prehliadky sú oslobodené od DPH?
Odpoveď
Medzi činnosti oslobodené od dane z pridanej hodnoty uvedené v § 29 zákona o DPH patria jednoznačne činnosti, ktorých cieľom je prevencia, stanovenie diagnózy, liečba alebo vyliečenie chorôb alebo zdravotných ťažkostí. Patria sem teda aj preventívne lekárske prehliadky, screeningové vyšetrenia pre včasné zachytenie ochorení, očkovanie, ako aj rýchle lekárske vyšetrenia. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že aj keď zdravotná starostlivosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti musia mať terapeutický účel, z toho nevyhnutne nevyplýva, že terapeutický účel služby treba chápať v osobitne úzkom zmysle. Ak primárnym účelom lekárskeho vyšetrenia za účelom vydania lekárskeho posudku nie je ochrana zdravia osoby a lekársky posudok sa vydáva s cieľom  poskytnúť tretej osobe potrebné podklady alebo dôkazy na rozhodnutie, takéto lekárske služby nie sú v zásade určené na ochranu zdravia osôb a nemôžu byť preto oslobodené od dane. Uvedené sa týka aj lekárskeho posudku, ktorý sa vypracuje za účelom uzavretia poistnej zmluvy, z čoho vyplýva, že táto služba podlieha DPH. Ak je hlavnou službou vypracovanie lekárskeho posudku, potom služba zdravotnej prehliadky pacienta, je súčasťou tejto hlavnej služby a tvorí jeden základ dane, z čoho vyplýva, že vypracovanie lekárskeho posudku vrátane zdravotnej prehliadky potenciálneho poistenca životnej poisťovne je službou, ktorá podlieha DPH.

Otázka č. 4 - Predaj vody nemocnicou - platiteľom dane -  externému dodávateľovi stravy
Nemocnici – platiteľovi  dane - dodáva stravu externý dodávateľ, pričom externému dodávateľovi nemocnica dodáva za protihodnotu vodu z vlastného zdroja. Poskytovanie stravy nemocnicou počas hospitalizácie je činnosť oslobodená od dane v zmysle § 29 zákona o DPH. Je dodávka vody zo strany nemocnice predmetom dane? Ak áno, má byť táto dodávka zdanená?
Odpoveď
V prípade, ak je nemocnica platiteľom DPH napr. z titulu poskytovania prenájmu časti nehnuteľnosti, z poskytovania , ktoré nepatria pod výkony  zdravotnej starostlivosti  oslobodené od dane a dodáva vodu inému subjektu,  je povinná z ceny vody platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, i napriek skutočnosti, že odberateľ používa danú vodu na prípravu stravy pre pacientov nemocnice.

Podrobné informácie k službám zdravotnej starostlivosti nájdete  v Metodickom pokyne FR SR k uplatneniu § 29 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri  službách zdravotnej starostlivosti v zmysle § 29 link: https://podpora.financnasprava.sk/agent/index.php?rnd=3364#Knowledgebase;id=kb_defa

 

 

 

 

,