Príjmy z kapitálového majetku, ktoré vstupujú do osobitného základu dane

Príjmy z kapitálového majetku, ktoré sú osobitným základom dane z kapitálového majetku  podľa § 7 zákona o dani z príjmov sú:
  • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek (§ 7 ods. 1 c) zákona o dani z príjmov),
  • výnosy zo zmeniek (§ 7 ods. 1 f) zákona o dani z príjmov),
  • výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok (§ 7 ods. 1 h) zákona o dani z príjmov),
  • výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní pričom v prípade predčasného splatenia cenného papiera sa namiesto menovitej hodnoty použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi späť (§ 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov),
  • príjem vo výške rozdielu medzi menovitou hodnotou dlhopisov alebo pokladničných poukážok a ich nižšou obstarávacou cenou u majiteľa pri ich splatnosti ( § 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov)  
 
Daňovú povinnosť z týchto príjmov daňovník vyrovná osobne podaním daňového priznania. Do osobitného základu dane z kapitálového majetku  podľa § 7 zákona o dani z príjmov sa zahŕňajú príjmy uvedené v odseku 1 písm. c), f) a h) neznížené o výdavky okrem výdavkov na povinne platené poistné (§ 7 odseku 7 zákona o dani z príjmov). 
 
Pri príjmoch podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona o dani z príjmov, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane, sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov.
V nadväznosti na povinnosť platenia zdravotných odvodov v súlade s ustanoveniami zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov zo základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov, z ktorých sa vyberá zrážková daň a príjmov, ktoré sú od dane oslobodené, je možné takto platené poistné odpočítavať ako daňový výdavok. Nakoľko však takéto odvody platí daňovník až na základe ročného zúčtovania zdravotného postenia a to v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, za ktoré predmetné príjmy priznával v podanom daňovom priznaní, uplatní si tieto odvody ako daňový výdavok cez dodatočné daňové priznanie, ak už v roku kedy ich platil takéto príjmy nepoberá alebo si ich uplatní v zdaňovacom období, v ktorom ich platil, ak takéto príjmy poberal aj v zdaňovacom období, kedy ich platil, resp. si vyberie čo je pre neho výhodnejšie.
Príjmy z kapitálového majetku,  ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do osobitného základu dane aj výdavky, o ktoré je podľa § 7 ods. 2, 3, 5, 7 a 8 možné znížiť príjmy zahrnované do osobitného základu dane.  

Výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok
 
Od 1.1.2014 podľa novelizovaného § 7 ods. 1 písm. h) medzi kapitálové príjmy podľa tohto ustanovenia patria iba výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Tieto sa v zmysle § 7 ods. 4 zahŕňajú do osobitného základu dane  neznížené o výdavky okrem výdavkov na povinne platené poistné z týchto príjmov a  zdaňujú sa prostredníctvom daňového priznania.
 
Výnosy z ostatných dlhopisov a pokladničných poukážok (z iných ako štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok) plynúce daňovníkovi od 1.1.2014 sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 7 ods. 1 a) zákona o dani z príjmov. Z týchto príjmov plynúcich zo zdroja na území SR sa daň vyberá zrážkou  podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť považuje za splnenú a daňovník, ktorému plynú výnosy z dlhopisov, tieto príjmy neuvádza v daňovom priznaní a nezdaňuje ich.
 

FAQ
 
Otázka č. 1-  Úroky z poskytnutých  z pôžičiek
Fyzická osoba nepodnikateľ požičal druhej fyzickej osobe nepodnikateľovi peniaze pričom medzi sebou uzavreli zmluvu o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka. V tejto zmluve si dohodli úroky za požičané peniaze. Fyzická osoba v  príslušnom zdaňovacom období dosiahla okrem príjmov zo zamestnania aj príjmy z úrokov z poskytnutej pôžičky. Akým spôsobom si daňovník fyzická osoba vyrovná daňovú povinnosť z týchto príjmov?
Odpoveď
Úroky z poskytnutej pôžičky sa považujú za zdaniteľné príjmy fyzickej osoby, ktoré sa považujú za kapitálové príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť z týchto príjmov daňovník vyrovná podaním daňového priznania. Daňovník je  povinný za príslušný zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie, v ktorom uvedie tak príjmy zo zamestnania (na základe potvrdenia od zamestnávateľa) ako aj dosiahnuté príjmy z úrokov z pôžičky.
 
Otázka č. 2-  Úroky z poskytnutých pôžičiek - dôchodca
Fyzická osoba nepodnikateľ  (starobný dôchodca) požičal druhej fyzickej osobe nepodnikateľovi peniaze pričom medzi sebou uzavreli zmluvu o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka. V tejto zmluve si dohodli úroky za požičané peniaze. Dôchodca v roku 2023 dosiahol len príjmy z úrokov z poskytnutej pôžičky vo výške 462 eur. Akým spôsobom si daňovník fyzická osoba vyrovná daňovú povinnosť z týchto príjmov?
Odpoveď
Úroky z poskytnutej pôžičky sa považujú za zdaniteľné príjmy fyzickej osoby podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť z týchto príjmov daňovník vyrovná podaním daňového priznania, za predpokladu, že podľa § 32 zákona o dani z príjmov daňovníkovi vznikne povinnosť podať daňové priznanie. Nakoľko úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka v roku 2023 predstavuje sumu  462 eur (starobný dôchodok sa nepovažuje za  zdaniteľný príjem a daňovník iné zdaniteľné príjmy v tomto roku nedosiahol), čo je suma nepresahujúca sumu  2 461,41 eura (nepresiahnu 1/2 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2023 podľa § 11 ods. 2 a vo výške 4 922,82 eura), daňovníkovi nevzniká povinnosť podať daňové priznanie nie je povinný zdaňovať výnosy zo štátnych dlhopisov.
 
Otázka č. 3-  Výnosy zo štátnych dlhopisov
Daňovník v roku 2023 okrem príjmov zo zamestnania dosiahol aj výnosy zo štátnych dlhopisov vo výške  2 000 eur.  Akým spôsobom daňovník zdaní tieto príjmy?
Odpoveď
Výnosy zo štátnych dlhopisov plynúce zo zdroja na území SR fyzickej osobe v roku 2023 sa zaraďujú medzi zdaniteľné príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1h) zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť z týchto príjmov je daňovník povinný vyrovnať osobne podaním daňového priznania za rok 2023.  Tieto príjmy  sa v zmysle § 7 ods. 4 zahŕňajú do osobitného základu dane podľa § 7 zákona neznížené o výdavky okrem výdavkov uvedených v odseku 7 (povinne platené poistné z týchto príjmov uvádzaných v daňovom priznaní). Daňovník je  povinný  podať za rok 2023 daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B (do konca marca 2024), v ktorom okrem príjmov zo zamestnania (na základe potvrdenia od zamestnávateľa) uvedie aj príjmy z výnosov zo štátnych dlhopisov (§ 7 ods. 1h) zákona o dani z príjmov).
 
Otázka č. 4-  Výnosy zo štátnych dlhopisov - dôchodca
Daňovníkovi, ktorý je na starobnom dôchodku, boli vyplatené v roku 2023 okrem starobného dôchodku výnosy zo štátnych  dlhopisov vo výške 1 520 eur. Je daňovník povinný zdaňovať tieto príjmy?
Odpoveď
Výnosy zo štátnych dlhopisov plynúce zo zdroja na území SR fyzickej osobe v roku 2023 sa zaraďujú medzi zdaniteľné príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1h) zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť z týchto príjmov sa vo všeobecnosti vyrovnáva osobne podaním daňového priznania za predpokladu, že daňovníkovi v súlade s ustanovením § 32 zákona vznikne povinnosť podať DP za príslušné zdaňovacie obdobie.  Nakoľko úhrn zdaniteľných príjmov starobného dôchodcu  v roku 2023 predstavuje sumu  1 520,- eur (starobný dôchodok sa nepovažuje za  zdaniteľný príjem a iné zdaniteľné príjmy nedosiahol), čo je suma nepresahujúca sumu  2 461,41 eura (nepresiahnu 1/2 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2023 podľa § 11 ods. 2 a vo výške 4 922,82 eura), daňovníkovi nevzniká povinnosť podať daňové priznanie a nie je povinný zdaňovať výnosy zo štátnych dlhopisov.