Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Vybrané okruhy pri práci s ORP > Chránené dátové úložisko

Chránené dátové úložisko

Chráneným dátovým úložiskom (ďalej „CHDÚ“) je zabezpečené technické zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou. Ďalšie požiadavky na chránené dátové úložisko sú uvedené webovom sídle finančnej správy v časti "Výrobcovia e-kasy" na priloženom odkaze Výrobcovia eKasy - PFS (financnasprava.sk) .

 

Otázka č. 1 - výmena CHDÚ
V akom prípade je potrebné vymeniť chránené dátové úložisko?
Odpoveď
Výmena CHDÚ sa uskutoční:
- Pri neodstrániteľnej poruche CHDÚ,
- Po zaplnení CHDÚ,
- Pri zmene identifikačných údajov po prekročení maximálne povoleného počtu vykonaných zmien identifikačných údajov a autentifikačných údajov (napr. 20 zmien),
- Pri zmene daňového identifikačného čísla,
- Pri zmene vlastníka on-line registračnej pokladnice.

 

Otázka č. 2 - archivácia CHDÚ
Je potrebné po výmene CHDÚ archivovať vymenené CHDÚ?
Odpoveď
CHDÚ je podnikateľ povinný archivovať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane  (§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

Otázka č. 3 - použitie CHDÚ z pôvodnej ORP do novej ORP
Podnikateľ pri výmene on-line registračnej pokladnice (ďalej „ORP“), napr. pri prechode k novému dodávateľovi alebo zmene na nový typ ORP, má možnosť do novej ORP použiť CHDÚ z pôvodnej ORP, nakoľko CHDÚ v obidvoch ORP je od jedného certifikovaného poskytovateľa. Je možné použiť CHDÚ z pôvodnej ORP do novej ORP? Je zároveň potrebné podať nanovo žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient?
Odpoveď
Ak je to technicky možné, môže podnikateľ použiť pôvodné CHDÚ v „novej“ ORP. Ak bude podnikateľ po výmene niektorej zo súčastí ORP naďalej používať pôvodné CHDÚ, nie je povinný oznámiť daňovému úradu ukončenie používania ORP a požiadať o pridelenie nového kódu pokladnice e-kasa klient pre ORP.