Daňové priznanie

 • Daňové priznanie podané zahraničnou osobou
  Daňové priznanie zahraničná osoba registrovaná podľa § 5  zákona o DPH podá do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia,  ak jej  vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona o DPH, alebo ak v zdaňovacom období dodala tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH,  vyviezla tovar do tretieho štátu, dodala tovar v rámci trojstranného obchodu alebo ak uplatňuje odpočítanie dane. Zahraničná osoba je povinná zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. A ak je výsledkom daňového priznania nadmerný odpočet, postup pri jeho vrátení je upravený v § 79 ods. 1 a 2 zákona o DPH.
  Vlastná daňová povinnosť predstavuje kladný rozdiel medzi odpočítanou daňou a celkovou splatnou daňou.
  Nadmerným odpočtom sa rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze.
  Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH podáva daňové priznanie elektronicky.
  Formulár daňového priznania k  DPH ako aj poučenie na vyplnenie daňového priznania DPH nájdete na internetovej stránke Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk
   
  FAQ
   
  Otázka č. 1 - Dodanie stavebných prác zahraničnou osobou pre súkromnú osobu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v tuzemsku
  Český podnikateľ – registrovaný pre daň v ČR – poskytol stavebné práce súkromnej osobe na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
  Odpoveď
  Český podnikateľ je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva, že má povinnosť registrácie na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH-viď:  https://podpora.financnasprava.sk/index.php?type=page&urlcode=082148&title=Registr%C3%A1cia-zahr-osoby-pod%C4%BEa--5--
  Daňové priznanie podá do 25. dňa nasledujúceho mesiaca ako uskutočnila dodanie stavebných prác. Dodávku uvedie v riadku 3 a 4 daňového priznania. Ak český podnikateľ za predmetné zdaňovacie obdobie neuskutočnil žiadne iné dodania, ktoré by podliehali dani v tuzemsku, ani si neuplatnil odpočet dane, vyplní  ďalej  riadok 17, 32  a 35.
  Pokiaľ by český podnikateľ v ďalších obdobiach neuskutočnil žiadne dodávky, ktoré sú predmetom dane v tuzemsku, resp. neodpočítaval daň, daňové priznanie nepodáva.
  Kontrolný výkaz český podnikateľ podá rovnako iba v prípade, ak dodal tovar alebo službu, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku, prípadne odpočítal daň v tuzemsku.  Viď metodický pokyn ku kontrolnému výkazu:
  https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2021/2021.09.09_008_DPH_2021_MP_KVDPH.pdf
   
  Otázka č. 2 - Odpočítanie dane v SR u českého podnikateľa registrovaného na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH
  Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR v predchádzajúcom roku - uzatvoril zmluvu o dielo na dodanie stavby so slovenskou súkromnou osobou. Stavba bude dodaná v mesiaci november. Český podnikateľ nakúpil v mesiaci január tovary od slovenských platiteľov dane, ktoré budú súčasťou  stavby v SR. V  januári neuskutočnil žiadne zdaniteľné plnenia s miestom dodania v tuzemsku. Má povinnosť podať daňové priznanie?  Za aké zdaňovacie obdobie?
  Odpoveď
  Vzhľadom k tomu, že český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH – má povinnosť platiť daň z dodania stavby v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH, má právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary, ktoré budú súčasťou dodávky stavby. Podľa pravidiel uvedených v § 49 až 51 môže uplatniť odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie január. Daňové priznanie podá do 25. februára. Odpočítanie dane uvedie v riadku 19, 21  a 33 daňového priznania. Český podnikateľ podáva aj kontrolný výkaz, kde v časti B2 uvedie údaje z faktúr tuzemských dodávateľov, z ktorých si odpočítava daň. Ak v ďalších mesiacoch neprijal a ani neuskutočnil žiadne plnenia, daňové priznania ani kontrolné výkazy nepodáva. Daňové priznanie podá až za zdaňovacie obdobie, kedy dodá stavbu (november) do 25. decembra kal. roka.
   
  Otázka č. 3 - Dodanie služieb osobnej medzinárodnej prepravy zo SR do ČR uskutočnenej českým dopravcom voči súkromnej osobe
  Český dopravca vykonal osobnú prepravu z Bratislavy do Brna. Aké má v SR povinnosti z hľadiska DPH?
  Odpoveď
  V zmysle § 16 ods. 4 je miestom dopravy osôb miesto, kde sa doprava vykonáva a ak sa vykonáva viac ako v jednom štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch. Český dopravca má povinnosť registrácie na DPH v SR z dôvodu uskutočnenia časti prepravy na území SR. Keďže ide o medzinárodnú osobnú prepravu, ktorá je na území tuzemska oslobodená od dane v zmysle § 46 ods. 2 zákona o DPH, český dopravca nemá povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie by podal len za podmienok uvedených v § 78 ods. 2 zákona o DPH,  alebo ak by odpočítaval daň podľa § 49 ods. 9 zákona o DPH. Český dopravca za zdaňovacie obdobie, kedy dodal službu osobnej prepravy na území tuzemska, nemá povinnosť podať kontrolný výkaz.