Oprava základu dane

Oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku

Opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku (keď je povinnosť platiť daň v tuzemsku) upravuje § 25 ods. 1 – 3 a ods. 6 zákona o DPH. Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a  pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví, ak dôjde  k :
-    úplnému alebo čiastočnému  zrušeniu dodávky tovaru alebo služby, alebo ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému vráteniu dodávky tovaru,
-    zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti, ide napr. o poskytnutie  rôznych zliav, bonusov, množstevných rabatov poskytnutých po vzniku daňovej povinnosti v závislosti od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim,
-    zvýšeniu ceny tovaru alebo služby.

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a pôvodne priznanou daňou a opraveným základom dane a opravenou daňou sa vykazuje v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane. To zn., že oprava základu dane sa neuvádza v dodatočnom daňovom priznaní. Uvedené platí, pre prípady, keď je povinný platiť daň dodávateľ. V prípadoch, keď je povinný platiť daň príjemca tovaru alebo služby sa oprava uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. 

Kto nemusí opraviť základ dane
Ak nastanú vyššie uvedené skutočnosti, dodávateľ je povinný opraviť pôvodný základ dane a pôvodne uvedenú daň s výnimkou podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH, podľa ktorej platiteľ dane nemusí opraviť základ dane a daň, ak zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi dane za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany (dodávateľ a odberateľ) písomne dohodli. Platiteľ dane môže dohodu uzatvoriť len vtedy, ak odberateľ je platiteľ dane podľa zákona o DPH.

FAQ

Otázka č. 1 – Kedy platiteľ uvádza opravu základu dane v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze
Platiteľ dane na základe kúpnej zmluvy dodá v januári 2020 tovar v hodnote 10 000 eur + 2 000 eur DPH. Odberateľ za tovar zaplatí v januári 2020 čiastku 12 000 eur. Tovar nevyhovuje dohodnutým kvalitatívnym podmienkam, a preto odberateľ tovar vráti vo februári 2020 dodávateľovi. Platiteľ dane – dodávateľ - vyhotoví doklad, v ktorom opraví pôvodný základ dane. Kedy platiteľ uvedie opravu základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze?

Odpoveď
Opravu základu dane uvedie platiteľ  v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze za to zdaňovacie obdobie, kedy vyhotovil doklad o oprave základu dane. Odberateľ musí odpočet dane vrátiť podľa § 53 zákona o DPH.

Otázka č. 2 – Kde sa uvádza v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze oprava základu dane
Dodávateľ, platiteľ dane v mesiaci január 2021 opravil zákazníkovi (slovenskému platiteľovi dane) automobil v celkovej sume 1 200 eur, z toho DPH v čiastke 200 eur. Dodávateľ dňa 3.2.2021 vyhotovil pre odberateľa za dodanie služby (oprava automobilu) faktúru na celkovú sumu 1 200 eur. Odberateľ reklamoval, že na opravu automobilu nebola použitá taká súčiastka (tovar), ktorá bola vyfakturovaná a žiadal o zníženie ceny poskytnutej služby. Dodávateľ pri znížení ceny plnenia po vzniku daňovej povinnosti vykoná opravu základu dane v zmysle § 25 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Dodávateľ v mesiaci apríl 2021 vyhotovil faktúru, ktorou opravil základ dane a výšku dane, t.j. znížil celkovú cenu poskytovaných služieb na základe uznanej reklamácie zo sumy 1 200 eur na sumu 1 130 eur. Kde sa v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze uvádza opravu základu dane?
Odpoveď
Oprava základu dane sa uvádza v riadku 24 a 25 daňového priznania a v časti C.1 kontrolného výkazu DPH.

 

Oprava základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu  EÚ
Ak si nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – platiteľ dane, odpočítal daň na vstupe a neskôr obdrží doklad o oprave základu dane od dodávateľa z iného členského štátu identifikovaného pre daň v inom členskom štáte, je povinný v zmysle § 53 ods. 1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň. Ak platiteľ doklad o oprave základu nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.

Otázka č. 3 – Uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní
Platiteľ dane nadobudol tovar z Rakúska 22.3.2021 za cenu 40 000 eur. Slovenský podnikateľ uplatnil k cene slovenskú DPH (samozdanenie) vo výške 8 000 eur a zdaniteľný obchod uviedol do daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec 2021, resp. I.Q 2021. Platiteľ si zároveň uplatní odpočítanie dane v rámci toho istého zdaňovacieho obdobia. Vzhľadom k tomu, že tovar bol čiastočne poškodený, odberateľ požadoval zľavu vo výške 55 % z celkovej ceny. Rakúsky dodávateľ vyhotovil doklad o znížení ceny a odberateľ tento doklad obdržal v máji 2021. V ktorých riadkoch a kedy uvedie nadobúdateľ (slovenský podnikateľ) opravu základu dane v daňovom priznaní DPH a kedy a kde v kontrolnom výkaze DPH?
Odpoveď

Slovenský podnikateľ (platiteľ dane) uvedie opravu základu dane a taktiež opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie máj 2021, resp. II.Q 2021 v daňovom priznaní k DPH v riadku 24, 25 a 28 a v kontrolnom výkaze v tabuľke C.2 kontrolného výkazu .