Dovoz tovaru z tretieho štátu

Dovozom tovaru podľa ustanovenia § 12 zákona o DPH je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o dani z pridanej hodnoty neustanovuje inak. Miestom dovozu tovaru je členský štát, v ktorom sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskych spoločenstiev (§ 18 ods. 1 zákona o DPH).
Ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskych spoločenstiev postavenie dočasne uskladneného tovaru  alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu alebo ak je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla a do colného režimu vonkajší tranzit alebo vpustený do teritoriálnych vôd, miestom dovozu tovaru je členský štát, v ktorom skončia tieto colné opatrenia (§ 18 ods. 2 zákona o DPH).
Pri dovoze tovaru do tuzemska je správcom dane colný orgán.
 
FAQ         
 
Otázka č. 1 – Dovoz tovaru
Platiteľ dane chce doviezť  tovar  z tretieho štátu na Slovensko. Ako má platiť DPH daňovému úradu?
Odpoveď
Pri dovoze tovaru z tretieho štátu do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov. Podľa § 84 zákona o DPH  správcom dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru je colný orgán, t.j. daň pri dovoze tovaru vyrubuje príslušný colný orgán.
 
Otázka č. 2 – Dovoz tovaru
Tovar je dovezený z Ukrajiny českou obchodnou spoločnosťou so sídlom v Prahe. Dovozca – česká spoločnosť deklaruje dovoz tovaru v tuzemsku a tovar je prepustený v SR do colného režimu voľný obeh.  Tovar sa má ďalej prepraviť do Nemecka nemeckému podnikateľovi s prideleným IČ  DPH v tomto štáte.  Český dovozca je registrovaný v  tuzemsku  pre daň z pridanej hodnoty. Vymeria  colný orgán českému dovozcovi DPH? 
Odpoveď
Podľa § 48 ods. 3 colný orgán nevymeria  daň pri dovoze tovaru z tretieho štátu, ak bezprostredne po prepustení tovaru v tuzemsku do voľného obehu nasleduje intrakomunitárne dodanie tovaru do iného členského štátu (preprava tovaru skončí v inom členskom štáte ako v tuzemsku), ktoré spĺňa podmienky oslobodenia od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH. Dovozca pri dovoze preukáže, že je registrovaný v SR pre DPH a doklad o tom, že tovar je určený  do Nemecka odberateľovi s prideleným IČ DPH v tomto štáte.

Otázka č. 3 – Dovoz tovaru z USA
Slovenský občan chce doviezť elektroniku z USA na Slovensko. Bude platiť DPH pri dovoze tovaru z USA?
Odpoveď
Pri dovoze tovaru z tretieho štátu do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov. Správcom dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru je colný orgán, t.j. daň pri dovoze tovaru vyrubuje príslušný colný orgán.

Otázka č. 4 – Dovoz tovaru z Ruska a odpočítanie dane
Slovenská obchodná spoločnosť (platiteľ DPH) doviezla tovar z Ruska. Dovozca deklaruje dovoz tovaru v tuzemsku a tovar je prepustený v SR do colného režimu voľný obeh. Colný orgán vymeral dovozcovi DPH. Môže si dovozca uplatniť odpočet dane z dovozu? 
Odpoveď
Platiteľ dane  môže odpočítať daň, ak je daň zaplatená colnému orgánu pri dovoze tovaru a platiteľ má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca a platiteľ splní aj ostatné podmienky vymedzené v § 49 až § 51 zákona o DPH.

Otázka č. 5 – Dovoz tovaru z Kanady
Slovenský podnikateľ, nie je platiteľ DPH  má záujem ponúkať na Slovensku prenosné filtračné zariadenie pre autolakovne. Slovenský podnikateľ si zatiaľ  objednal  jedno filtračné zariadenie  v cene asi 3 500 eur spolu s prepravou z Kanady.  Aký je postup slovenského podnikateľa  voči daňovému úradu?
Odpoveď
Správcom dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru je colný orgán, t.j. daň pri dovoze tovaru vyrubuje príslušný colný orgán.