Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (nie je obchodník) > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj auta, ktoré bolo vložené do spoločnosti ako nepeňažný vklad

Predaj auta, ktoré bolo vložené do spoločnosti ako nepeňažný vklad

Otázka
Spoločnosť A, ktorá je platiteľom dane, nadobudla v roku 1999 osobné motorové vozidlo zaradené do kategórie M1, pri ktorom si nemohla uplatniť odpočítanie dane v zmysle vtedy platného zákona o DPH. V roku 2006 vložila motorové vozidlo ako súčasť nepeňažného vkladu časti podniku do spoločnosti B, pričom nepeňažný vklad časti podniku sa nepovažoval za dodanie tovaru za protihodnotu podľa § 10 zákona o DPH. Spoločnosť B sa rozhodla v tomto roku predmetné motorové vozidlo predať (dodať za dohodnutú protihodnotu).  Podlieha tento predaj DPH alebo je od dane oslobodený?  
 
Odpoveď
S cieľom zabrániť  dvojitému zdaneniu sa pri predaji motorového vozidla, pri nadobudnutí ktorého bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného do 31.12.2009 (do 30.4.2004 ide o ustanovenie § 20 ods. 5 vtedy platného zákona o DPH), primerane uplatní prechodné ustanovenie § 85i zákona o DPH, t.j. uplatní sa oslobodenie od dane.