Zánik práva vyrubiť daň

Daň ani rozdiel dane nemožno vyrubiť a nemožno uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.

Ak bol pred uplynutím lehoty pre zánik práva vyrubiť daň vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov, plynú lehoty znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť daň alebo rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov možno najneskôr do desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.
Za úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov sa považuje doručenie napr.
- protokolu z daňovej kontroly,
- protokolu o určení dane podľa pomôcok.
 

FAQ
Otázka č. 1 - určenie päťročnej lehoty
Ako sa počíta päťročná lehota od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt povinný podať daňové priznanie ?  Napr. podľa § 49 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) bol daňový subjekt povinný podať daňové priznanie za rok 2011 do 31. marca 2012.
Odpoveď
Päťročné obdobie pre právo vyrubiť daň alebo rozdiel dane začína plynúť od konca roku 2012, t. j. od roku 2013-4-5-6-7, potom 31. december 2017 bude posledným dňom piateho roku na doručenie protokolu a zároveň aj úkonom, ktorým sa predlžuje lehota na zánik práva vyrubiť daň, ale najviac do desiatich rokov.

Otázka č. 2 - zánik práva vyrubiť daň, ak bola vykonaná daňová kontrola
Daňový subjekt podal za zdaňovacie obdobie roku  2007 daňové priznanie na dani z príjmov v marci  roku  2008.   Päťročná lehota pre zánik práva vyrubiť daň uplynie  31. decembra 2013, t. j. od roku  2009 do konca roku 2013. Správca dane v priebehu piatich rokov vykonal daňovú kontrolu. Kedy zaniká právo na vyrubenie dane?
Odpoveď
Ak správca dane v priebehu týchto piatich rokov vykoná daňovú kontrolu, lehota na zánik práva  vyrubiť daň sa predlžuje, ale najviac  do  desiatich rokov.  Lehota desiatich rokov na zánik práva vyrubiť daň sa počíta od  konca roka, v ktorom  vznikla daňovému subjektu  povinnosť podať daňové priznanie. V tomto prípade predĺžená  desaťročná  lehota na zánik páva vyrubiť daň skončí 2018., t.j. od roku 2009 do konca roku 2018.