Zánik práva vyrubiť daň

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Ak bol pred uplynutím lehoty pre zánik práva vyrubiť daň vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov, plynú lehoty znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť daň alebo rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov možno najneskôr do desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.
 
Za úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov sa považuje doručenie napr.:
- protokolu z daňovej kontroly,
- protokolu o určení dane podľa pomôcok.
 

FAQ
Otázka č. 1 - zánik práva vyrubiť daň + obdobie pandémie
Ak daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2018 podal v roku 2019 daňové priznanie v lehote na jeho podanie, päťročná lehota na zánik práva vyrubiť daň je 31. december 2024, ale táto sa predlžuje o 203 dni obdobia pandémie v súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. (LEX CORONA), a teda právo na vyrubenie dane zanikne počas júla 2025?
Odpoveď
Päťročné obdobie pre právo vyrubiť daň alebo rozdiel dane začína plynúť od konca roku 2019, t. j. rok  2020, 2021, 2022, 2023 do 31. decembra 2024  + 203 dní obdobia pandémie.  Právo vyrubiť daň za zdaňovacie obdobie 2018 zaniká počas júla 2025, dňa 22.07.2025.

Otázka č. 2 - zánik práva vyrubiť daň, ak bola vykonaná daňová kontrola
Daňový subjekt podal za zdaňovacie obdobie roku 2007 daňové priznanie na dani z príjmov v marci roku 2008. Päťročná lehota pre zánik práva vyrubiť daň uplynie 31. decembra 2013, t. j. od roku 2008 do konca roku 2013. Správca dane v priebehu piatich rokov vykonal daňovú kontrolu. Kedy zaniká právo na vyrubenie dane?
Odpoveď
Ak správca dane vykonal pred uplynutím lehoty úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných predpisov, plynú lehoty znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený. Maximálna lehota desiatich rokov na zánik práva vyrubiť daň sa počíta od konca roka, v ktorom vznikla daňovému subjektu povinnosti podať daňové priznanie. V tomto prípade predĺžená lehota na zánik práva vyrubiť daň uplynie v roku 2018, tzn. plynie od konca roka 2008 do konca roku 2018.
 
Otázka č. 3 - zánik práva vyrubiť daň - novela ustanovenia § 69 v znení od 01.01.2022
Podľa novely ustanovenia § 69 daňového poriadku v znení od 01.01.2022 je lehota na zánik práva vyrubiť daň stanovená jednotne na 5 rokov. Ako je to v prípade strát vykázaných pred touto novelou, keďže k predmetnému ustanoveniu nie je prechodné ustanovenie?
Odpoveď
Právo vyrubiť daň zaniká po uplynutí piatich rokov aj v prípade strát vykázaných pred nadobudnutím účinnosti novely daňového poriadku.