Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v tuzemsku > Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v tuzemsku

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v tuzemsku

Podľa § 19 ods.1 zákona o DPH daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom dodania tovaru. Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, to znamená, že rozhodujúce je získanie ekonomického vlastníctva k veci. Hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, voda, teplo, chlad a bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty. Deň dodania tovaru sa určuje podľa toho, o aký druh tovaru sa jedná, t.j. či sa jedná o hnuteľnú vec, alebo nehnuteľnosť.
Pri uplatnení osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d zákona o DPH) daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby za podmienky, že na vyhotovenej faktúre bude uvedený text "daň sa uplatňuje na základe prijatia platby" (zjednodušená faktúra vyhotovená oproti prijatej platbe tento text nemusí obsahovať).
 
Deň dodania pri dodaní hnuteľnej veci (§ 19 ods. 1 zákona o DPH)
Za deň dodania hnuteľnej veci (napr.  stroje, materiál, výrobky, elektrina, ...) sa považuje deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.
 
FAQ

Otázka č. 1 –  Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru spolu s prepravou
Slovenský platiteľ uzavrel kúpnu zmluvu, podľa ktorej má dodať stoličky odberateľovi na adrese jeho sídla v Trenčíne. Prepravca objednaný dodávateľom odovzdal tovar odberateľovi v jeho sídle dňa 2.6.2023. Kedy vznikne daňová povinnosť?
Odpoveď
Deň 2.6.2023 je deň vzniku daňovej povinnosti, pretože prevzatím tovaru kupujúci nadobudne právo disponovať s tovarom ako vlastník.
 
Otázka č. 2 - Vznik daňovej povinnosti na základe kúpno-predajnej zmluvy
Slovenský platiteľ dane dodal tovar (detské oblečenie) maloobchodu, platiteľovi dane na území SR, pričom prepravu zabezpečil dodávateľ tovaru. V kúpno - predajnej zmluve sa zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho až zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. Predávajúci odovzdal tovar prepravcovi 19.6.2023. Prepravca odovzdal tovar kupujúcemu 20.6.2023. Kupujúci za tovar zaplatil 3.7.2023. Kedy vzniká dodávateľovi tovaru daňová povinnosť?
Odpoveď
Dodávateľovi tovaru – platiteľovi dane vzniká daňová povinnosť 20.6.2023, pretože kupujúci v tento deň nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník. Skutočnosť, že vlastnícke právo k tovaru v zmysle zmluvy prejde na kupujúceho až dňom zaplatenia, t.j. 3.7.2023 nemá v tomto prípade vplyv na určenie dňa vzniku daňovej povinnosti.

Otázka č. 3 - Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou
Slovenský platiteľ uzavrel s iným tuzemských platiteľom zmluvu na dodanie tovaru s inštaláciou a montážou. Dodávateľ doviezol stroj do haly odberateľa dňa 30.5.2023 a jeho inštaláciu a montáž ukončil dňa 13.6.2023, kedy stroj po odskúšaní jeho činnosti odovzdal odberateľovi. Kedy dodávateľovi – platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť?
Odpoveď
Pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou ide o jeden zdaniteľný obchod, daňová povinnosť vznikla dodávateľovi stroja dňom, kedy kupujúci nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník, t.j. 13.6.2023.
 
Deň dodania pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti vrátane pozemkov (§ 19 ods. 1 zákona o DPH)
Za deň dodania pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti vrátane pozemkov sa považuje deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak predávajúci odovzdá nehnuteľnosť kupujúcemu skôr ako v deň zápisu do katastra nehnuteľností. Ak je nehnuteľnosť odovzdaná do užívania až po zápise do katastra nehnuteľností, za deň dodania sa považuje deň zápisu do katastra nehnuteľností.
 
Otázka č. 4 – Vznik daňovej povinnosti pri predaji nehnuteľnosti
Platiteľ dane uzatvoril zmluvu o prevode nehnuteľnosti s kupujúcim dňa 15.6.2023. Zo zmluvy vyplýva, že právo disponovať s nehnuteľnosťou vzniká kupujúcemu v deň uzavretia zmluvy. Zápis do katastra nehnuteľností bol dňa 29.6.2023. Kedy pri tomto dodaní nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Deň 15.6.2023 sa považuje za deň dodania nehnuteľnosti a v tento deň vzniká predávajúcemu, platiteľovi dane, daňová povinnosť.

Deň dodania,  ak sa dodanie tovaru uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane (§ 19 ods. 3 zákona o DPH)
Za deň dodania tovaru, ak sa dodanie  uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje. Z uvedeného vyplýva, že za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň  obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar vzťahuje, tento deň by mal byť zrejmý napr. z faktúry. Ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych  mesiacov, považuje sa tovar za dodaný najneskôr posledným dňom 12. kalendárneho mesiaca.
V prípade, ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tovary.
V prípade, ak sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie v zmysle zákona o elektronických komunikáciách, za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
 
Otázka: č. 5 - Daňová povinnosť pri čiastkovom dodaní tovaru
Slovenský platiteľ dane (stavebná firma) uzatvoril zmluvu o dielo na výstavbu administratívnej budovy v hodnote 480 000 eur s DPH s iným slovenským platiteľom dane. Stavba administratívnej budovy pozostáva zo štyroch podlaží. Dodávateľ sa s odberateľom v zmluve dohodol, že dodávateľ bude dodávať stavbu – administratívnu budovu po častiach a fakturovať vždy po ukončení  jednotlivých podlaží – častí stavby. Na základe zmluvy má byť prvá časť stavby odovzdaná 11.4.2023, druhá 10.7.2023, tretia 10.10.2023, štvrtá 10.1.2024. Dodávateľ stavby vyhotovil faktúru v sume 120 000 eur s DPH za čiastkové plnenie po dokončení prvej časti dňa 11.4.2023. Dodávateľ uviedol na faktúre deň dodania prvej časti stavby 11.4.2023 (reálny deň dodania časti stavby). Odberateľ za prvú časť dodávky zaplatil dňa 20.4.2023. Kedy vzniká dodávateľovi daňová povinnosť z dodania prvej časti stavby?
Odpoveď
Deň 11.4.2023 je v danom prípade dňom dodania prvej časti stavby (čiastkové plnenie)  a v tento deň vzniká dodávateľovi daňová povinnosť.

 
 
Daňová  povinnosť pri platbe prijatej pred dodaním tovaru (§ 19 ods. 4 zákona o DPH)
Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru, daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby. Ak platiteľ dane - dodávateľ tovaru bude požadovať od odberateľa tovaru úhradu celej dohodnutej ceny alebo úhradu časti dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť dňom prijatia platby v rozsahu prijatej platby.
 
Otázka č. 6 – Vznik daňovej povinnosti pri platbe pred dodaním tovaru
Platiteľ dane dňa 1.6.2020 uzavrel zmluvu o dodaní 200 ks chladničiek v cene 300 eur/ks bez DPH, v celkovej hodnote 72 000 eur, z toho DPH 12 000 eur s termínom dodania odberateľovi  9.9.2020. V zmysle podmienok dohodnutých v zmluve odberateľ dal banke príkaz na úhradu 72 000 eur z jeho bankového účtu. Dodávateľ prijal platbu 1.7.2020. Kedy vznikla dodávateľovi chladničiek daňová povinnosť?
Odpoveď
Dodávateľovi chladničiek vznikla daňová povinnosť dňom prijatia platby 1.7.2020 v rozsahu prijatej platby. Dodávateľ chladničiek je povinný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2020, resp. III.Q 2020 priznať a odviesť DPH v sume 12 000 eur a taktiež je povinný túto platbu uviesť aj v kontrolnom výkaze DPH za júl 2020 resp. za III.Q 2020.

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy (§ 19 ods. 5 zákona o DPH)
Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, komitentovi vzniká daňová  povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi. Ak ide o prípady obstarania predaja alebo kúpy tovaru na základe komisionárskej zmluvy, podľa ktorej komisionár obstará kúpu alebo predaj tovaru vo svojom mene a na účet komitenta, potom pre účely zákona o DPH  komisionár koná tak, akoby bol vlastníkom tovaru.  Komisionár, ktorý obstaráva kúpu alebo predaj tovaru, je vo vzťahu ku kupujúcemu ako predávajúci a vo vzťahu ku komitentovi ako kupujúci.
 
Otázka č. 7 – Vznik daňovej povinnosti pri komisionárskej zmluve
Platiteľ dane firma A (komitent) na základe komisionárskej zmluvy odovzdá v tuzemsku tovar platiteľovi dane B (komisionárovi) dňa 29.6.2023. Firma B sa zaviazala v zmysle komisionárskej zmluvy, že zabezpečí predaj tovaru vo vlastnom mene na účet firmy A. Firma B dodá - predá tovar v tuzemsku kupujúcemu dňa 14.7.2023. Kedy vzniká komisionárovi a komitentovi daňová povinnosť?
Odpoveď
Daňová povinnosť vzniká komisionárovi ako aj komitentovi dňa 14.7.2023.
 
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov (§ 19 ods. 7 zákona o DPH)
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, resp. iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahradzujúcimi peniaze vzniká dňom, keď sa  vyberú  peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.
 
Otázka č. 8 – Daňová povinnosť pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov
Spoločnosť vlastní predajné automaty na predaj nealkoholických nápojov. Tovar do automatov dopĺňa pravidelne každý tretí deň. Tržbu vyberá raz za týždeň – vždy v piatok. Kedy vznikne spoločnosti daňová povinnosť pri takomto predaji tovaru?
Odpoveď
Daňová povinnosť vzniká spoločnosti dňom výberu mincí a bankoviek z automatu, t.j. každý piatok v priebehu celého obdobia, kedy sa predaj uskutočňuje.