Úvod > DPH > Osobitná úprava uplatňovania dane pre vybrané druhy tovarov > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj náhradných dielov z rozobratých nepojazdných motorových vozidiel

Predaj náhradných dielov z rozobratých nepojazdných motorových vozidiel

Otázka:
Platiteľa, ktorý prevádzkuje autovrakovisko, nakupuje nepojazdné motorové vozidlá, rozoberie ich na náhradné diely a tieto diely potom samostatne predáva. Pýta sa, či môže považovať takto získané náhradné diely za "použitý tovar" a uplatňovať § 66 zákona o DPH?  Ak môže uplatniť osobitnú úpravu podľa § 66 zákona o DPH, ako stanoví základ dane, keďže nekupoval jednotlivé diely ale celé motorové vozidlo, takže nemá nákupnú cenu náhradného dielu ale iba cenu celého motorového vozidla?

Odpoveď:
Ustanovenie § 66 zákona o DPH je osobitnou úpravou, ktorá je transpozíciou čl. 311 až 315 smernice 2006/112/ES, a ktorá upravuje podmienky, definuje pojmy a určuje základ dane (zdanenie tzv. ziskovou prirážkou) pri predaji použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov  a starožitností. 
Ustanovenie § 66 ods. 1 písm. c) zákona o DPH (čl. 311 ods. 1 smernice 2006/112/ES) definuje „použitý tovar“ ako hmotný hnuteľný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie používanie v danom stave alebo po oprave, okrem umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností a okrem drahých kovov a drahých kameňov. Súdny dvor vo svojom rozhodnutí č. C-471/15 Sjelle Autogenbrug  I/S uviedol, že z tohto ustanovenia nevyplýva, že pojem „použitý tovar“ vylučuje hmotný hnuteľný tovar, ktorý je vhodný na ďalšie používanie v danom stave alebo po oprave, pochádzajúci z iného tovaru, ktorého bol súčasťou ako jeho diel. Okolnosť, že použitý tovar, ktorý je súčasťou iného tovaru, je od toho iného tovaru oddelený, nespochybňuje kvalifikáciu demontovaného tovaru ako „použitého tovaru“, pokiaľ ho možno ďalej použiť „v danom stave alebo po oprave“. Kvalifikácia za „použitý tovar“ výlučne vyžaduje, aby si používaný tovar zachoval vlastnosti, ktoré mal ako nový, a by mohol byť z tohto dôvodu opätovne použitý ako taký alebo po oprave. To platí aj pre automobilové diely demontované z vozidla po dobe životnosti, pokiaľ si aj v prípade svojho oddelenia zachovávajú vlastnosti, ktoré mali ako nové, a môžu byť teda opätovne využité na tie isté účely (body 31 – 33).
Čo sa týka určenia základu dane, Súdny dvor sa vyjadril, že základ dane určený  na základe úpravy zdaňovania prirážky musí vyplývať z účtovníctva, ktoré umožní overiť, že všetky podmienky uplatnenia tejto úpravy sú splnené (b. 43, C-471/15). Inak vzhľadom k tomu, že uplatnenie postupu osobitnej úpravy v § 66 zákona o DPH je dobrovoľné, platiteľ pri uplatnení dane pri predaji náhradných dielov môže postupovať podľa § 66 ods. 11 zákona o DPH, tzn. môže sa rozhodnúť pri dodaní použitého tovaru použiť bežný režim dane uplatnením dane zo základu dane podľa § 22 ods. 1 až 4 zákona o DPH.


Dátum vydania stanoviska: 19.1.2021