Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Obdobie na odpočítanie dane > Obdobie na odpočítanie dane

Obdobie na odpočítanie dane

Podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH si môže platiteľ dane uplatniť právo na odpočítanie dane v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka, najskôr však v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom vzniklo právo na odpočet dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má požadovaný doklad (faktúru z tuzemska, faktúru za tovar iného členského štátu, dovozný doklad).

Ak právo na odpočítanie dane vzniklo v zdaňovacom období napr. december 2020 a platiteľ dane má do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie december 2020 faktúru, môže odpočítať daň len v jednom zdaňovacom období, december 2020. Ak platiteľ dane nemá doklad do lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom  právo na odpočítanie dane vzniklo, môže si odpočítať daň za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostane doklad.

Pri prijatí služieb od zahraničnej osoby a dodaní tovaru od zahraničnej osoby v tuzemsku, kedy je príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 2 a 3 zákona o DPH resp. pri tuzemskom samozdanení, si platiteľ dane – príjemca môže odpočítať daň najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak je daň uvedená v záznamoch (faktúra sa nevyžaduje).

FAQ
 
Otázka č.1 - Právo na odpočítanie dane
Platiteľ dane v marci 2020 kúpil tovar za cenu 2 400 eur. Faktúra za dodaný tovar bola vyhotovená 13. marca 2020 a odberateľ obdržal faktúru 5. apríla 2020. Kedy vzniklo právo na odpočítanie dane odberateľovi?
Odpoveď
Právo na odpočítanie dane vzniklo odberateľovi v deň, keď pri tomto tovare vznikla daňová povinnosť dodávateľovi tovaru. Platiteľ vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období marec 2020 (v prípade mesačného zdaňovacieho obdobia), ak do lehoty na podanie daňového priznania za marec 2020 (t.j. do 25. apríla 2020) má faktúru k dispozícii. Odberateľ môže teda vykonať odpočítanie dane najskôr za zdaňovacie obdobie marec 2020 a najneskôr za zdaňovacie obdobie december 2020, čo vyplýva z § 51 ods. 2 zákona o DPH. Odpočítanie dane platiteľ uvedie v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH za to zdaňovacie obdobie, v ktorom si odpočíta daň.

Otázka č. 2 – Faktúra nevyhotovená do konca roka
Platiteľ dane A v auguste 2019 príjme službu poskytnutú platiteľom dane B. Platiteľ dane B nevyhotovil faktúru do konca roka 2019. Vo februári 2020 platiteľ B vyhotoví faktúru o dodaní služby. Kedy vzniká právo na odpočítanie dane?
Odpoveď
Aj keď právo na odpočítanie vzniklo v auguste 2019, platiteľ dane A si nemôže uplatniť odpočítanie dane, pretože nemá k dispozícií faktúru. Platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane iba za zdaňovacie obdobie február 2020.

Otázka č. 3 - Lízing
Platiteľ dane si na lízing zabezpečil nákladné vozidlo. Splátku podľa splátkového kalendára zaplatí niekedy aj o 3 mesiace neskôr. Kedy môže platiteľ žiadať odpočet DPH?
Odpoveď
Odpočítanie dane je viazané na podmienky v § 49 až 51 zákona o DPH. Právo na odpočítanie dane môže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a)  zákona o DPH má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71 zákona o DPH. Z ustanovenia § 75 ods. 2 zákona o DPH okrem iného vyplýva, že ak dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, obsahuje údaje podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, nie je platiteľ povinný vyhotovovať faktúru za každý opakovane dodaný tovar alebo službu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku a príjemca plnenia má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa dodania tovaru alebo služby uskutočňuje v tuzemsku. Ak sú splnené všetky podmienky, platiteľ si môže odpočítať DPH zo splátky v zmysle splátkového kalendára. Úhrada splátky nie v tomto prípade podmienkou uplatnenia odpočtu DPH.

Otázka č. 4 - Odpočítanie dane
V máji 2020 platiteľ dane kúpil tovar za cenu 2 000 eur. Faktúra za dodaný tovar bola vyhotovená 8. júna 2020 a odberateľ ju obdržal 15. júna 2020. Kedy si môže platiteľ odpočítať daň?
Odpoveď
Právo na odpočítanie dane vzniklo odberateľovi v zdaňovacom období máj 2020 a ak ku dňu uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za máj 2020, čo je 25. júna 2020 má faktúru k dispozícii. Odberateľ, platiteľ dane, môže vykonať odpočítanie dane najskôr v daňovom priznaní za máj a najneskôr v daňovom priznaní za december. Ak platiteľ dane nevykoná odpočítanie dane v niektorom zo zdaňovacích období od mája až do decembra daného roka, jeho právo na odpočítanie nezaniká. Môže ho uplatniť v nasledujúcom roku, a to podaním dodatočného daňového priznania k niektorému zo zdaňovacích období máj až december predchádzajúceho roka.

Otázka č. 5 – Odpočítanie dane v ďalšom zdaňovacom období
Môže si platiteľ dane  uplatniť právo odpočítania dane v neskorších zdaňovacích obdobiach, ako je dátum vzniku daňovej povinnosti?
Odpoveď
Áno. Umožňuje to ustanovenie § 51 ods. 2 zákona o DPH, podľa ktorého platiteľ vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má faktúru.

Otázka č. 6 – Odpočítanie dane na prelome kalendárnych rokov
Platiteľovi dane, ktorý je mesačným platiteľom DPH boli doručené dňa 28.1.2020 tri faktúry so zdaniteľným plnením 31.12.2019 . Faktúry boli doručené po podaní daňového priznania za mesiac december 2019. Môže si platiteľ dane  uplatniť odpočítanie dane v daňovom priznaní za január 2020?
Odpoveď
Podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH platí, že právo na odpočítanie dane, ktoré vzniklo v decembri 2019 (a mohlo byť uplatnené v decembri t.z.,že platiteľ mal aj faktúru k dispozícii), musí byť uplatnené najneskôr za zdaňovacie obdobie  december toho istého kalendárneho roka.  Ak teda platiteľ požadovaný doklad nemá, môže si odpočítať daň za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostane doklad. Ak teda platiteľ obdržal  faktúry až  28.1.2020, môže si uplatniť odpočet dane za zdaňovacie obdobie január 2020.
 

Otázka  č. 7 - Odpočítanie dane v dodatočnom daňovom priznaní

Taliansky podnikateľ registrovaný pre daň v Taliansku dodal tovar v hodnote 10 000 eur z Talianska do tuzemska slovenskému podnikateľovi, ktorý je platiteľom dane dňa 28. apríla 2020. Slovenský podnikateľ faktúru od talianskeho podnikateľa nemá k dispozícií. Daňová povinnosť vznikla 15. mája 2020 a preto nadobudnutie priznal za zdaňovacie obdobie máj 2020 (vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH). Odpočítanie dane však uplatniť nemohol. Dňa 29. júna 2020 dostal faktúru s dátumom vyhotovenia 28. apríla 2020. Aký bude postup slovenského podnikateľa?
Odpoveď
Daňová povinnosť vznikla už 28. apríla 2020  a slovenský podnikateľ – platiteľ dane musí podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie apríl 2020 (vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH – dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a). Platiteľ dane má právo v dodatočnom daňovom priznaní uplatniť aj odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru (§ 51 ods. 3 zákona o DPH).

 

Otázka č. 8 - Odpočítanie dane pri dovoze tovaru
Môže byť odpočítaná DPH pri dovoze tovaru už v januárovom daňovom priznaní k DPH, ak je JCD potvrdené colnicou dňa 31.01.2020 ale daň bola uhradená až 10.02.2020?
Odpoveď:
Áno.  V prípade, ak platiteľovi dane vznikla pri dovoze tovaru daňová povinnosť i právo na odpočítanie dane v januári 2020 (31.01.2020), pričom daň colnému orgánu zaplatil vo februári 2020 (10.02.2020),  platiteľ môže daň odpočítať v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie január 2020, keďže dodatočná podmienka, aby bola daň zaplatená správcovi dane, bude splnená do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2020. (Platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane pri dovoze tovaru pri splnení podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH. Podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru. V súlade s § 51 ods. 1 písm. d) zákona o DPH právo na odpočítanie dane platiteľ môže uplatniť vtedy, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ dane uvedený ako príjemca alebo dovozca).