Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Služby dodávané členom > Služby dodávané členom

Služby dodávané členom

Služby dodávané členom oslobodené od dane  upravuje § 32 zákona o DPH. Ide o oslobodené služby, ktoré  sú dodané svojím členom bez žiadania úhrady, nakoľko tieto služby sú financované z členských príspevkov členov hnutí, cirkví, politických strán, občianskych združení, profesijných komôr pričom ich činnosť je na báze neziskovosti.

Od dane sú oslobodené aj ďalšie služby dodávané svojím členom, ak ich dodáva právnická osoba, za splnenia ďalších podmienok:
  • ide o služby, ktorých všetci príjemcovia ako členovia vykonávajú činnosti oslobodené od dane (poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné a vzdelávacie služby....),
  • tieto služby sú nevyhnutné na predmetné činnosti,
  • právnická osoba, ktorá poskytuje služby svojím členom, žiada od členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch,
  • toto oslobodenie nenarušuje hospodársku súťaž.

FAQ

Otázka  - Konferencia organizovaná obchodnou spoločnosťou pre občianske združenie
Spoločnosť s r.o. - platiteľ DPH - organizoval pre občianske združenie konferenciu, na ktorej sa zúčastnili členovia občianskeho združenia. Obchodná spoločnosť  vyfakturovala organizovanie tejto konferencie. Občianske združenie s odvolávaním sa na ustanovenia § 32 zákona o DPH požadovalo, aby bola fakturovaná čiastka účtovaná bez DPH, nakoľko to občianske združenie hradí zo svojich členských príspevkov. Obchodná spoločnosť  však nedodáva tieto služby svojim členom, pretože  žiadnych  nemá. Postupovala obchodná spoločnosť správne?
Odpoveď
Pri službách dodávaných svojim členom v zmysle § 32 zákona o DPH musí byť splnená podmienka, že ide o služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre VLASTNÝCH členov, ak toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž. Ustanovenie § 32 zákona o DPH sa teda uplatňuje v tom prípade, ak by napr. s.r.o. dodávala svojim členom služby, kedy protihodnotu za poskytnuté služby predstavuje členský príspevok platený členmi a oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž. Ak s.r.o. nemá v stave členov, ktorým poskytla predmetné služby a to bez ohľadu na to, z akých prostriedkov boli tieto služby hradené, nejde o dodanie služieb svojím členom a v takom prípade by nebolo možné postupovať podľa § 32 zákona o DPH.