Príjmy z kapitálového majetku

Ustanovenie § 7 zákona o dani z príjmov vymedzuje osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku. Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) sú:
 
  • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov ( príjem podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov),
  • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov (príjem podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov),
  • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek (príjem podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov),
  • dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa zákona č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu (príjem podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov),
  • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia (príjem podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov),
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja (príjem podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov),
  • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) (príjem podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov),
  • výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok (príjem podľa § 7 ods. 1 písm.  h) zákona).
 
S účinnosťou od 1.1.2016 sa príjmy z kapitálového majetku vynímajú zo základu dane daňovníka vypočítaného podľa § 4 zákona o dani z príjmov a upravujú sa ako osobitný základ dane z kapitálového majetku, ktorý daňovník bude vykazovať samostatne. Príjmy z kapitálového majetku sa ako súčasť osobitného základu dane zdaňujú sadbou dane vo výške 19 %. Touto sadzbou sa zdaňuje príjem z kapitálového majetku bez ohľadu na skutočnosť, či plynie zo zdrojov na území SR alebo z príjmov zo zdrojov v zahraničí.
 
Pri príjmoch z kapitálového majetku sa vo väčšine prípadov uplatňuje vybratie dane zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Za vyberanie a platenie dane zrážkou z týchto príjmov je správcovi dane zodpovedný ich platiteľ, teda daňovník (inštitúcia), ktorá tieto príjmy vypláca alebo pripisuje v prospech daňovníka.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1-  Úroky z vkladov
Daňovník, ktorý je celý rok zamestnaný, má uložené prostriedky na vkladovom účte, na ktorý mu bol pripísaný úrokový výnos vo výške 1 500,- eur. Považuje sa tento príjem za zdaniteľný príjem, a ak áno kto je povinný zdaniť tento príjem? Z takto pripísaného výnosu zrazila daň vo výške 19 % , t. j. sumu vo výške 285,- eur. Môže daňovník požiadať správcu dane cez podané daňové priznanie o vrátenie zrazenej dane.
Odpoveď
Príjem z úrokov z bežného účtu daňovníka sa považuje za zdaniteľný príjem podľa § 7 ods. 1b) zákona o dani z príjmov, pričom z takto pripísaného výnosu je povinná daň zraziť banka, ktorá pripisuje tento príjem v prospech daňovníka.  Zrazením dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov (úrokov) považuje za splnenú a tieto príjmy sa do osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov nezahŕňajú. Daňovník tieto príjmy v daňovom priznaní neuvádza. Daňovník nemôže považovať daň vybranú z úrokov za preddavok na daň a nemôže teda požiadať správcu dane cez podané daňové priznanie o vrátenie zrazenej dane. 
 
Otázka č. 2- Plnenie z poistky pre prípad dožitia určitého veku
Daňovníkovi okrem príjmov zo zamestnania (25 200 eur) bolo vyplatené plnenie z poistky pre prípad dožitia určitého veku vo výške 7 250 eur. Považuje sa vyplatené poistné plnenie za zdaniteľný príjem daňovníka? Ak áno, ide o kapitálové príjmy, ktoré sa zdaňujú zrážkovou daňou, alebo je daňovník povinný uvedené príjmy uviesť v daňovom priznaní a zdaniť ich?
Odpoveď
Vyplatené plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku sa považuje za zdaniteľný príjem, ktorý sa zaraďuje medzi príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Pri týchto príjmoch, ak plynú zo zdrojov na území SR  sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Riadnym vykonaním zrážky dane (za jej zrazenie zodpovedá poisťovňa, ktorá plnenie vyplatila) z tohto príjmu sa daňová povinnosť považuje za splnenú. Daňovník nemá povinnosť uvádzať vyplatenú poistku v daňovom priznaní a nemá povinnosť tieto príjmy zdaňovať. Nakoľko daňovník okrem príjmov zo zamestnania nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy (okrem príjmov, ktoré už boli zdanené zrážkou a zrazením dane je daň vyrovnaná), nemá povinnosť  podať daňové priznanie, ak požiada  zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
  
Otázka č. 3- Výnosy z dlhopisov (iných ako štátnych)
Daňovníkovi boli okrem príjmov zo zamestnania vyplatené výnosy z hypotekárnych záložných listov (dlhopisov) zo zdrojov na území SR. Považujú sa  tieto príjmy za zdaniteľné príjmy daňovníka podľa § 7 zákona o dani z príjmov a akým spôsobom sa zdaní výnos z hypotekárnych záložných listov?
Odpoveď
Z výnosov z dlhopisov (nie štátnych) zo zdrojov na území SR plynúcich daňovníkovi, je obchodník s cennými papiermi v postavení platiteľa dane povinný daň  vybrať zrážkou a odviesť ju v zákonnej lehote správcovi dane. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú a daňovník nebude povinný výnos z hypotekárnych záložných listov  uvádzať  v daňovom priznaní. Nakoľko daňovník okrem príjmov  zo zamestnania dosiahol len príjmy, ktoré boli zdanené a riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú, daňovníkovi nevzniká povinnosť podať daňové priznanie (ak požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie dane.)       
 
Otázka č. 4-  Úroky z pôžičiek
Fyzická osoba nepodnikateľ požičal druhej fyzickej osobe nepodnikateľovi peniaze pričom medzi sebou uzavreli zmluvu o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka. V tejto zmluve si dohodli úroky za požičané peniaze. Fyzická osoba dosiahla okrem príjmov zo zamestnania aj príjmy z úrokov z poskytnutej pôžičky.  Považujú sa príjmy vo forme prijatých úrokov z poskytnutej pôžičky u daňovníka za zdaniteľný príjem podľa § 7 zákona o dani z príjmov a akým spôsobom si daňovník fyzická osoba vyrovná daňovú povinnosť z týchto príjmov?
Odpoveď
Úroky z poskytnutej pôžičky sa považujú za zdaniteľné príjmy fyzickej osoby, ktoré sa považujú za kapitálové príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť z týchto príjmov daňovník vyrovná podaním daňového priznania, za predpokladu, že mu povinnosť podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie vznikne v súlade s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 5-  Výnosy zo štátnych dlhopisov
Daňovník  okrem príjmov zo zamestnania dosiahol aj výnosy zo štátnych dlhopisov vo výške  6 000 eur.  Považujú sa tieto príjmy za zdaniteľné príjmy z kapitálového majetku, a akým spôsobom daňovník zdaní tieto príjmy?
Odpoveď
Výnosy zo štátnych dlhopisov plynúce zo zdroja na území SR plynúce fyzickej osobe sa zaraďujú medzi zdaniteľné príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1h) zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť z týchto príjmov je daňovník povinný vyrovnať osobne podaním daňového priznania za  príslušné zdaňovacie obdobie. Tieto príjmy  sa v zmysle § 7 ods. 4 zahŕňajú do osobitného základu dane podľa § 7 neznížené o výdavky. Daňovník má povinnosť podať za príslušné zdaňovacie obdobie  daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B, v ktorom okrem príjmov zo zamestnania (na základe potvrdenia od zamestnávateľa) uvedie aj príjmy z výnosov zo štátnych dlhopisov (§ 7 ods. 1h) zákona o dani z príjmov).
 
Otázka č. 6 - Príjmy z vyplatenia podielových listov v roku 2023
Daňovník dosiahol v roku 2023 príjem z vyplatenia podielových listov, ktoré obstaral v roku 2020. Je tento príjem zdaniteľným príjmom a v akej výške?
Odpoveď
Príjem je zdaniteľným príjmom podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Ak tento príjem plynie zo zdroja na území SR, zdaňuje sa zrážkovou daňou už pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Zrážku dane vykoná platiteľ dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je úhrn predajných cien podielových listov pri ich vydaní.
 
Otázka č. 7 - Príjmy z vrátenia podielových listov plynúce  po 1.1.2024
Daňovník v roku 2018 nakúpil zo zahraničného  podielového fondu podielové listy v hodnote 1 700 eur. V marci 2024 ich tomuto podielovému fondu vráti a dosiahne príjem z ich vyplatenia (vrátenia) v hodnote 1 800 eur (zo zdroja v zahraničí), pričom podielové listy neboli zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka.   Dosiahnutý príjem z vyplatenia podielových listov v roku 2024 podlieha dani z príjmov alebo ide o príjem oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby?
Odpoveď
Príjem z vyplatenia podielových listov dosiahnutý v roku 2024 nie  je oslobodený od dane z príjmov, a ide o zdaniteľný príjem, ktorý nakoľko plynie zo zdrojov v zahraničí zdaňuje sám daňovník prostredníctvom daňového priznania ako súčasť  osobitného základu dane  z kapitálového majetku  podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov.