Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Dotácie > Dotácie u daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov > Dotácie u daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov

Dotácie u daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov

Dotácie, podpory a príspevky, ktoré plynú fyzickej osobe v súvislosti s výkonom činností, z ktorých jej plynú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti  podľa § 6 zákona o dani z príjmov sú zdaniteľnými príjmami.

Spôsob zahrňovania prijatých dotácií do základu dane daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti  závisí od spôsobu uplatňovania výdavkov, ktorý si daňovník zvolí  pri vyčíslení základu dane. 

Daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti sa pri splnení podmienok uvedených v § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov môže rozhodnúť, že neuplatní preukázateľne vynaložené daňové výdavky, ale výdavky percentom z príjmov.
 
Ak by dotáciu prijal daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky), musí celý tento príjem zahrnúť  do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom ho prijal (príjem sa časovo nerozlišuje). Skutočnosť, či dotáciu, podporu alebo príspevok v tomto zdaňovacom období aj na stanovený účel použil, nie je v danom prípade rozhodujúca.
 

FAQ
 
Otázka č. 1 – Dotácie  pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov
Daňovník fyzická osoba podnikateľ v marci 2022 dostal od Úradu práce  dotáciu na začatie podnikania vo výške 2 500 eur. Na základe schválenej kalkulácie nákladov je dotácia účelovo viazaná na kúpu počítača v sume 500 eur, na kúpu registračnej pokladne vo výške 600 eur, na kúpu ostatného zariadenia do prevádzky vo výške 500 eur a na ostatné prevádzkové náklady vo výške 900 eur. Daňovník v roku 2022 z poskytnutej dotácie obstaral len počítač (500 eur)  a registračnú pokladnicu (600 eur) a použil časť dotácie na prevádzkové náklady vo výške 250 eur. Zvyšnú časť poskytnutej dotácie v roku 2022 nevyčerpal. V roku 2022 dosiahol príjmy zo živnosti vo výške  2 000 eur a rozhodol sa uplatniť výdavky percentom z príjmov, nakoľko je to pre neho výhodnejšie. V akej výške zahrnie dotáciu do základu dane za rok 2022?
Odpoveď
Nakoľko sa daňovník rozhodol, že za zdaňovacie obdobie roku 2022, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, uplatní výdavky percentom z príjmov, celú dotáciu vo výške 2 500 eur zahrnie do základu dane za rok 2022, bez ohľadu na skutočnosť, že celú dotáciu v roku 2022 nevyčerpal. Prijatú dotáciu pripočíta k príjmom z podnikania a z úhrnu takto vypočítaných príjmov vypočíta výdavky percentom z príjmov.
 
Otázka č. 2– Dotácie  pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov
Daňovníkovi bola poskytnutá v roku 2022  dotácia na obstaranie stroja vo výške 5 600 eur, ktorý v roku  prijatia dotácie nestihol zakúpiť. Dotáciu použil na kúpu stroja až v roku 2023 a stroj zaradil do používania. Za zdaňovacie obdobie roku 2022 sa rozhodol uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov Akým spôsobom zahrnie daňovník prijatú dotáciu do základu dane v roku 2022?
Odpoveď
Nakoľko sa daňovník rozhodol, že za zdaňovacie obdobie roku 2022, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, uplatní výdavky percentom z príjmov, celú dotáciu vo výške 5 600 eur zahrnie do základu dane za rok 2022, bez ohľadu na skutočnosť, že  dotáciu v roku 2022 nevyčerpal. Prijatú dotáciu pripočíta k príjmom z podnikania a z úhrnu takto vypočítaných príjmov vypočíta výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. 
 
Otázka č. 3 - Dotácie  pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov
Daňovníkovi bola poskytnutá dotácia na účely podnikania, pričom časť dotácie vo výške 2500 eur mu bola poskytnutá v roku 2021, a časť dotácie vo výške 3 000 eur bola daňovníkovi poskytnutá  až v roku 2022. Daňovník sa rozhodol v roku  2021 aj v roku 2022 uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Akým spôsobom má zahrnúť dotáciu do základu dane, ak dotácie poskytnuté v  jednotlivých rokoch nevyčerpal v plnej výške  na stanovený účel?  
Odpoveď  
Nakoľko sa daňovník rozhodol, že za zdaňovacie obdobie roku 2021  uplatní výdavky percentom z príjmov, celú dotáciu vo výške 2 500 eur zahrnie do základu dane za rok 2021 bez ohľadu na skutočnosť, že  dotáciu v roku 2021 nevyčerpal. Rovnako bude postupovať v roku 2022, t. j. do základu dane za rok 2022 zahrnie celú prijatú dotáciu v roku 2022 vo výške 3 000 eur, bez ohľadu na skutočnosť, že túto prijatú dotáciu v roku 2022 nevyčerpal.  Prijaté dotácie v jednotlivých rokoch pripočíta k príjmom z podnikania a z úhrnu takto vypočítaných príjmov vypočíta výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. 
 
Otázka č. 4 - Dotácie  pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov
Daňovník fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia uplatňoval v roku 2022 percentuálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. V roku 2022 mu bola poskytnutá prevádzková dotácia vo výške 2 850 eur, ktorú v tomto roku celú nepoužil na určený účel, a použije ju až v roku 2023. V roku 2023 však zmení spôsob uplatňovania výdavkov z tzv. paušálnych výdavkov na preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva.  Akým spôsobom daňovník zahrnie prijatú dotáciu do základu dane?
Odpoveď 
Daňovník bol povinný celú  prevádzkovú dotáciu  vo výške  2 850 eur prijatú v roku 2022, v ktorom uplatňoval výdavky percentom z príjmov, zahrnúť do základu dane v roku 2022, bez ohľadu na skutočnosť, že túto prijatú dotáciu v tomto roku celú nevyčerpal. V nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom zmenil  spôsob uplatňovania výdavkov a v ktorom začne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, zahrnie do daňových výdavkov výdavky preukázateľne vynaložené výdavky (vynaložené  v roku 2023) na účel, na ktorý mu bola táto dotácia poskytnutá. Nakoľko celú prevádzkovú dotáciu zahrnul do základu dane (zdanil) už v roku 2022, nebude už tento príjem zahŕňať do základu dane v zdaňovacom období roku 2023.