Odpisovanie inventarizačných prebytkov

S účinnosťou od 1.1.2015 boli z neodpisovaného majetku vylúčené inventúrne prebytky hmotného a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii. Tieto inventúrne prebytky sa už považujú za odpisovaný majetok a odpisy z tohto majetku sa do základu dane zahŕňajú v súlade s § 17 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov nasledovne:
  1. V prípade daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa inventarizačný prebytok nezahrnie do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch v súlade s účtovnými postupmi; tento prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu a vo výške rovnomerného odpisu.
  2. V prípade daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva sa zníži základ dane o odpisy a súčasne zvýši základ dane o nepeňažný príjem (novozistený majetok ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou) vo výške uplatneného odpisu.

Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený sa oceňuje podľa zákona o účtovníctve reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve.

FAQ

Otázka č. 1 - zahrňovanie inventarizačného prebytku u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva
Daňovník v rámci inventarizácie pri uzatváraní účtovných kníh nadobudol hmotný majetok, ktorý ocenil reálnou hodnotou v súlade s účtovnými postupmi vo výške 14 400 eur. Majetok zaradil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Účtovne bude majetok odpisovať 3 roky. Ako bude daňovník zahrňovať tento inventarizačný prebytok do základu dane?
Odpoveď
Daňovník bude účtovať nasledovne:
  • zaúčtuje inventarizačný prebytok v sume 14 400 eur účtovným zápisom 022/384
  • účtovný odpis majetku zaúčtuje v sume 400 eur zápisom 551/082
  • rozpustenie výnosov budúcich období v sume 400 eur zápisom 384/648
  • úprava základu dane (zvýšenie základu dane) o sumu rozdielu medzi účtovným a daňovým odpisom vo výške 100 eur

Otázka č. 2 - zahrňovanie inventarizačného prebytku u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva
Daňovník v rámci inventarizácie nadobudne hmotný majetok, ktorý ocení reálnou hodnotou v súlade s účtovnými postupmi vo výške 14 400 eur. Majetok zaradí do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Účtovné odpisy sa budú rovnať daňovým odpisom. Ako bude daňovník zahrňovať tento inventarizačný prebytok do základu dane?
Odpoveď
Daňovník zaúčtuje majetok v knihe dlhodobého majetku v reálnej hodnote 14 400 eur. Pri uzavieraní účtovných kníh zaúčtuje cez uzávierkové účtovné operácie odpis majetku ako zvýšenie výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v sume 300 eur a zároveň zaúčtuje nepeňažný príjem ako zvýšenie príjmov zahrňovaných do základu dane v sume 300 eur. Uvedený postup je daňovo neutrálny rovnako, ako u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva.
 
Otázka č. 3 - zahrňovanie inventarizačného prebytku u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva pri neodpisovanom majetku
Daňovník pri inventarizácii majetku nadobudne novoobjavený pozemok, ktorý zaeviduje v knihe dlhodobého majetku v reálnej hodnote 6 tis. eur. Aký vplyv má tento majetok na základ dane v príslušnom zdaňovacom období
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o majetok vylúčený z odpisovania, pri uzatvorení účtovných kníh daňovník nebude v súvislosti s nadobudnutím pozemku účtovať uzávierkové účtovné operácie a nebude upravovať ani základ dane z príjmov. Príjmy zahrnované do základu dane z príjmov sa zvýšia až v prípade predaja takéhoto majetku.