Úvod > DPH > Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom (je obchodník) > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nákup ojazdeného auta, jeho rozobratie a predaj jednotlivých náhradných dielov

Nákup ojazdeného auta, jeho rozobratie a predaj jednotlivých náhradných dielov

Otázka
Podnikateľ dováža ojazdené autá a v niektorých prípadoch poškodené vozidlá z Francúzska, ktoré nakupuje formou osobitnej úpravy uplatňovania dane pri použitom tovare.  V tuzemsku ich predáva v nezmenenom stave a DPH odvádza z kladného rozdielu medzi predajnou a obstarávacou cenou. Teraz uvažuje o možnosti, že niektoré z týchto vozidiel bude predávať formou náhradných dielov, t. j. auto kúpi bez odpočítania DPH a na Slovensku ho rozoberie a predá po častiach. Bude tieto autodiely predávať s DPH? Ak nie, ako určí, z akej sumy odvedie DPH, keďže teraz to robí z kladného rozdielu medzi predajnou a obstarávacou cenou?
 
Odpoveď
Osobitnú úpravu uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare v zmysle ustanovenia § 66 zákona o DPH je v zmysle ods.  2 tohto ustanovenia povinný uplatňovať obchodník pri predaji vyššie uvedených tovarov, ktoré mu boli dodané na území EU, ak uvedené tovary boli dodané,
a) osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte,
b) osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v tuzemsku alebo v inom členskom štáte, a dodanie tovaru bolo oslobodené od dane podľa § 42 alebo podľa zodpovedajúceho ustanovenia zákona platného v inom členskom štáte,
c) iným obchodníkom, ktorý uplatňuje daň podľa osobitnej úpravy tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte.             
 
Uvedené sa uplatňuje za predpokladu naplnenia podmienok uvedených v ustanovení § 66 ods. 1 zákona o DPH, konkrétne písmena c) tohto ustanovenia.
Osobitná úprava uplatňovania dane zároveň upravuje pre obchodníka možnosť uvedenú v ustanovení § 66 ods. 11 použiť bežný režim dane uplatnením dane zo základu dane podľa § 22 ods. 1 až 4.
 
Zo znenia zákona je zrejmé, že slovenský podnikateľ nesmie v danom prípade uplatňovať osobitnú úpravu (v prípade, keď rozoberie automobil na súčiastky). Po rozobratí vozidla na náhradné diely už ďalej nie je možné považovať túto hnuteľnú vec, že je v nezmenenom stave. Platiteľ v tomto konkrétnom prípade bude postupovať v zmysle § 66 ods. 11 zákona o DPH.