Príjmy znalcov a tlmočníkov

Medzi  príjmy podľa § 6 ods.2 písm.c) zákona o dani z príjmov sa zaraďujú príjmy :

 

znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých      zákonov (znalecká činnosť a tlmočnícka  činnosť   je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone č.382/2004 Z. z.  Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné  stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.  Úkonmi tlmočníckej činnosti je najmä tlmočenie).

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

FAQ

 

Otázka č. 1 – príjmy znalca a tlmočníka

Fyzická osoba vykonáva tlmočnícku a prekladateľskú činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom. Ako sa takéto príjmy zaradia u uvedenej  fyzickej osoby, ktorá prekladateľskú činnosť nevykonáva na živnostenské oprávnenie, ale v súlade so zákonom o znalcoch a tlmočníkoch?

Odpoveď

Príjmy, ktoré uvedená fyzická osoba dosahuje z takejto činnosti podľa zákona o znalcoch  a tlmočníkoch a je zapísaná v zozname znalcov, sú považované za príjmy podľa § 6 ods.2 písm. c) zákona o dani z príjmov.

 

Otázka č.2 – príjmy z prekladateľskej činnosti bez povolenia

Fyzická osoba popri svojom zamestnaní vykonala preklady textov z anglického jazyka. Na túto činnosť nemá žiadne oprávnenie ani povolenie a nevykonáva ju ani na príkazy a pokyny platiteľa (nejedná sa o závislú činnosť podľa §5 zákona o dani z príjmov). Môže uvedená fyzická  osoba pri zdanení príjmov z takejto činnosti postupovať podľa § 6 ods.2 písm. c) zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

Uvedený daňovník takto dosiahnuté príjmy zaradí medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nakoľko na túto činnosť nemá žiadne oprávnenie a nie je zapísaný v zozname znalcov ( v danom prípade nejde ani o závislú činnosť ).

 

Otázka č. 3 – príjmy znalca a tlmočníka  - možnosť uplatnenia výdavkov percentom z príjmov

Fyzická osoba vykonáva tlmočnícku a prekladateľskú činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom. V príslušnom zdaňovacom období daňovník dosiahol z tejto činnosti príjmy vo výške 8 500 eur. Okrem týchto príjmov daňovník dosiahol v tomto roku len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Môže daňovník pri príjmoch z činnosti prekladateľa  uplatniť výdavky percentom z príjmov, alebo môže uplatniť len skutočné preukázateľné výdavky na základe dokladov?

Odpoveď

Príjmy, ktoré uvedená fyzická osoba dosahuje z takejto činnosti podľa zákona o znalcoch  a tlmočníkoch a je zapísaná v zozname znalcov, sú považované za príjmy podľa § 6 ods.2 písm. c) zákona o dani z príjmov. Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, resp. je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, sa môže rozhodnúť  pri príjmoch z činnosti tlmočenia, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona, uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu týchto príjmov najviac do výšky 20 000 eur (za predpokladu, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky).

 

Otázka č. 4 – príjmy tlmočníka -  povinnosť registrácie

Fyzická osoba začala v máji 2023 vykonávať tlmočnícku a prekladateľskú činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom.  Vzniká tejto fyzickej osobe povinnosť registrácie na daňovom úrade?

Odpoveď

Áno, tento daňovník je povinný požiadať správcu dane o registráciu, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začal vykonávať inú samostatnú zárobkov činnosť (t. j. činnosť  tlmočníka na základe zákona o znalcoch a tlmočníkoch). Daňovník bol v tomto prípade povinný požiadať správcu dane o registráciu do konca júna 2023.