Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku > Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku ako daňový výdavok

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku ako daňový výdavok

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov je  zostatková cena  alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení
 

1. predajom, pričom pri vymedzenom majetku je zostatková cena daňovým výdavkom iba do výšky príjmov (výnosov) z predaja tohto majetku zahrnutých do základu dane; jedná sa o tento majetok:

  • osobné automobily zatriedené do kódu klasifikácie produktov 29.10.2,
  • motorové vozidlá na jazdu na snehu a podobné vozidlá s motorom zatriedených do kódu klasifikácie produktov 29.10.52,
  • rekreačné a športové člny zatriedené do kódu klasifikácie produktov 30.12,
  • lode a plavidlá zatriedené do kódu klasifikácie produktov 30.11,
  • lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia zatriedené do kódu klasifikácie produktov 30.3,
  • motocykle a ich modifikácie zatriedené do kódu klasifikácie produktov 30.91,
  • bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora zatriedené do kódu klasifikácie produktov 30.92.1 a
  • budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6, okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine.

2. likvidáciou, pričom zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny

 
FAQ
Otázka č. 1- zostatková cena nehnuteľnosti pri jej predaji
Fyzická osoba podniká na základe živnostenského oprávnenia. V máji 2023 predala garáž, ktorú vlastnila 8 rokov a ktorú mala zaradenú v obchodnom majetku používanom na podnikanie a zaradenú v odpisovej skupine 5. Zostatková cena garáže k 31.12.2022 bola 9 500 eur. Daňovník nehnuteľnosť predal za 8 000 eur. V akej výške si môže daňovník uplatniť zostatkovú cenu garáže do daňových výdavkov v roku 2023?
Odpoveď:
Podnikateľ príjem z predaja garáže vo výške 8 000 eur zaradí do príjmov z podnikania. Nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť zaradenú v 5. odpisovej skupine, zostatkovú cenu garáže môže uplatniť do daňových výdavkov v plnej výške, a to aj v prípade, ak príjem z predaja garáže je nižší ako zostatková cena garáže. 
 
Otázka č. 2 - zostatková cena nehnuteľnosti pri jej predaji
Podnikateľ má zaradenú v obchodnom majetku nehnuteľnosť, ktorú používa ako kancelárske priestory. Túto nehnuteľnosť má zaradenú v odpisovej skupine 6 s dobou odpisovania 40 rokov. Vstupná cena nehnuteľnosti je 120 tis. eur. V júni 2023 nehnuteľnosť predal a dosiahol príjem z predaja tejto nehnuteľnosti vo výške 95 tis. eur. Zostatková cena nehnuteľnosti k 31.12.2022 je 96 tis. eur. Môže si zostatkovú cenu nehnuteľnosti uplatniť v daňových výdavkoch v roku 2023 v plnej výške?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť zaradenú v odpisovej skupine 6, do daňových výdavkov si môže zahrnúť zostatkovú cenu nehnuteľnosti iba do výšky príjmov zahrnutých do základu dane, teda iba do výšky 95 tis. eur. V roku 2023 si však môže ešte uplatniť do daňových výdavkov aj odpis nehnuteľnosti za 5 mesiacov jej zaradenia v obchodnom majetku, čo predstavuje sumu 1 250 eur. Potom zostatková cena nehnuteľnosti je vo výške 94 750 eur. Keďže príjem z predaja presiahol výšku zostatkovej ceny nehnuteľnosti, daňovník si môže túto zostatkovú cenu nehnuteľnosti zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške.
 
Otázka č. 3 - zostatková cena osobného automobilu
Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť obstarala v novembri 2021 osobný automobil v kúpnej cene 24 000 eur, ktorý hneď aj zaradila do obchodného majetku. Za rok 2021 uplatnila v daňových výdavkoch odpis automobilu vo výške 1 000 eur a v roku 2022 odpis vo výške 6 000 eur. V januári 2023 motorové vozidlo predala za 15 tis. eur. V akej výške si môže v roku 2023 uplatniť v daňových výdavkoch zostatkovú cenu osobného automobilu?
Odpoveď
Zostatková cena osobného automobilu sa môže v daňových výdavkoch uplatniť iba do výšky príjmov z predaja zahrnutých do základu dane, teda iba do výšky 15 000 eur. Keďže zostatková cena automobilu predstavuje sumu 17 tis. eur (24 000 - 6 000), do daňových výdavkov podnikateľ môže zahrnúť iba sumu 15 000 eur.