Výdavky na rekreáciu podnikateľa

S účinnosťou od 1.1.2019 sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona o dani z príjmov aj výdavky (náklady) na rekreáciu daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 (t. j. s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa § 152a Zákonníka práce, ak daňovníkovi nebol poskytnutý tento príspevok na rekreáciu v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Daňovým výdavkom je teda iba výdavok na rekreáciu podnikateľa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok, ak

  • podnikateľ splnil podmienku vykonávania podnikateľskej činnosti nepretržite najmenej 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie a
  • podnikateľovi nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

 Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky na

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa daňovníka navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa daňovníka sa považuje aj dieťa zverené daňovníkovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené daňovníkovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti.

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú aj preukázané výdavky podnikateľa na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené podnikateľovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu s daňovníkom v spoločnej domácnosti.

 

FAQ

Otázka č. 1
Podnikateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia od 1.4.2021. V marci 2023 bol na týždňovej rekreácii, o čom má aj potvrdenie ubytovacieho zariadenia. Za rekreáciu zaplatil 350 eur. Môže si do daňových výdavkov zahrnúť sumu zodpovedajúcu 55 % zo zaplatenej rekreácie, teda sumu 192,50 eura?
Odpoveď
Nie, nakoľko začal podnikať až 1.4.2021, teda ku dňu začatia rekreácie nesplnil podmienku vykonávania podnikateľskej činnosti najmenej 24 mesiacov.

 

Otázka č. 2
Podnikateľ sa zúčastnil rekreácie od 2.1.2023 do 6.1.2023, pričom ku dňu začatia rekreácie splnil podmienku vykonávania podnikateľskej činnosti nepretržite najmenej 24 mesiacov. Za rekreáciu zaplatil najskôr preddavok vo výške 110 eur dňa 28.12.2022 a potom doplatok v deň skončenia rekreácie v sume 60 eur. Môže si uplatniť do daňových výdavkov príspevok na rekreáciu vo výške 55 % zo sumy 170 eur, keď časť platby za rekreáciu zaplatil ešte v roku 2022?
Odpoveď
Áno, podnikateľovi vznikol nárok na uplatnenie daňového výdavku na rekreáciu vo výške 55 % zo sumy 170 eur v roku 2023, teda do daňových výdavkov v roku 2023 si môže zahrnúť sumu 93,50 eura.

 
Otázka č. 3
Podnikateľ bol v roku 2023 na štvordňovej rekreácii, pričom počas rekreácie bol ubytovaný každú noc v inom ubytovacom zariadení. Má 3 doklady o ubytovaní a poskytnutí stravy z každého ubytovacieho zariadenia. Môže si uplatniť do daňových výdavkov výdavky na túto rekreáciu, ak ani v jednom ubytovacom zariadení neprenocoval 2 noci?
Odpoveď
Podľa § 152a Zákonníka práce musí ísť o ubytovanie najmenej na dve prenocovania, pričom nie je stanovená podmienka ubytovania iba v jednom ubytovacom zariadení. Preto aj v prípade ubytovania v rôznych ubytovacích zariadeniach vzniká podnikateľovi nárok na uplatnenie výdavku na rekreáciu do daňových výdavkov, ak splnil podmienku vykonávania podnikateľskej činnosti nepretržite najmenej 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie.
 
Otázka č. 4
Podnikateľka prevádzkuje živnosť od roku 2015. V roku 2021 ju však zo zdravotných dôvodov pozastavila, a to na obdobie od 1.8.2021 do 31.7.2022. V septembri 2023 sa zúčastní dvojtýždňovej rekreácie na území SR, za ktorú zaplatí 900 eur. Môže si sumu 275 eur zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2023, keď už od 1.8.2022 znovu vykonáva podnikateľskú činnosť?
Odpoveď
Nie, nakoľko pozastavenie podnikania a jeho neobnovenie do lehoty na podanie daňového priznania sa považuje za skončenie podnikania (podľa § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov). Keďže ku dňu začatia rekreácie nebude vykonávať podnikateľskú činnosť nepretržite aspoň 24 mesiacov, výdavky na rekreáciu, ktorej sa zúčastní v septembri 2023, si do daňových výdavkov nemôže uplatniť.
 
Otázka č. 5
Musí účtovný doklad na rekreáciu podnikateľa obsahovať aj IČO alebo DIČ daňovníka, aby spĺňal podmienku daňového výdavku?
Odpoveď
Nie. Nakoľko výdavok na rekreáciu podnikateľa je výdavkom vynaloženým na osobnú spotrebu fyzickej osoby, nie je potrebné, aby účtovný doklad obsahoval IČO resp. DIČ podnikateľa. Je však dôležité, aby doklad bol vystavený na meno daňovníka.
 
Otázka č. 6
Podnikateľ bol na rekreácii od 30.12.2022 do 2.1.2023. Za rekreáciu zaplatil dňa 2.1.2023 sumu 600 eur. V ktorom zdaňovacom období si môže uplatniť do daňových výdavkov výdavky na rekreáciu? Daňovník spĺňa podmienku vykonávania podnikateľskej činnosti nepretržite 24 mesiacov a v roku 2022 nebol zamestnancom.
Odpoveď
Je iba na rozhodnutí daňovníka, či si výdavok na rekreáciu, ktorá začala v roku 2022 a skončila v roku 2023, zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období 2022, alebo v zdaňovacom období 2023.