Úvod > Daňový poriadok > Daňové tajomstvo > Daňové tajomstvo

Daňové tajomstvo

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná, a informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie.
 
Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje najmä :
- oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva s písomným súhlasom toho daňového subjektu, ktorého sa daňové tajomstvo týka,
- oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto na účet tejto osoby vykonal platbu dane,
- zverejnenie zoznamov podľa § 52 (zverejňovanie zoznamov vypracovaných Finančným riaditeľstvom taxatívne vymedzených v zákone), poskytovanie údajov podľa § 53 (poskytovanie údajov správcom dane),
- zverejnenie údajov o spáchaní daňového trestného činu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté a odsúdenie nebolo zahladené.
 
FAQ
Otázka č. 1 - daňové tajomstvo
Manžel (nepodnikateľ) požiadal správcu dane o poskytnutie informácie o výške daňovej povinnosti svojej manželky (podnikateľky) za rok 2018. Možno považovať uvedenú informáciu za daňové tajomstvo ?
Odpoveď
V uvedenom prípade ide konkrétnu informáciu o konkrétnom daňovom subjekte. Keďže ide o informáciu, ktorá sa získala pri správe daní a nejde o osobu (manžel), ktorá je taxatívne uvedená v zákone, ktorá je oprávnená oboznamovať sa s daňovým tajomstvom, správca dane informáciu neposkytne, pretože by išlo o porušenie daňového tajomstva.
 
Otázka č. 2 - daňové tajomstvo
Správca dane bol požiadaný o poskytnutie informácie o daňovom subjekt ABC, s.r.o. o oznámenie výšky splatnej dane uvedenej spoločnosti. Môže správca dane takúto informáciu poskytnúť aj bez súhlasu daňového subjektu ABC, s.r.o. ?
Odpoveď
Správca dane o výške splatnej dane daňového subjektu ACB,  s.r.o. môže poskytnúť aj bez súhlasu tejto spoločnosti, nakoľko s účinnosťou od 1. januára 2015  bol doplnený daňový poriadok, podľa ktorého sa nepovažuje za daňové tajomstvo oznámenie alebo sprístupnenie výšky splatnej dane právnickej osoby z verejnej časti registra účtovných závierok.

Otázka č. 3 - daňové tajomstvo
Spoločnosť AXXA k.s. („ďalej spoločnosť“), omylom uhradila dňa 25.3.2019 daň z príjmov PO vo výške 1 000 eur na základe podaného daňového priznania PO za rok 2019 na osobný účet iného daňového subjektu. Môže správca dane oznámiť spoločnosti, komu bola platba poukázaná.
Odpoveď
V uvedenom prípade správca dane zverejní informáciu na základe žiadosti s oznámením mena, priezviska a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto na účet tejto osoby vykonal platbu dane.

Otázka č.  4 - daňové tajomstvo
Správca dane bol požiadaný o poskytnutie informácie o daňovom subjekt Avec, s.r.o. (ďalej "spoločnosť") vo veci registrácie k DPH. Požadovaná informácia sa týkala údajov o dátume registrácie k DPH. Môže správca dane takúto informáciu poskytnúť aj bez súhlasu spoločnosti?
Odpoveď
Správca dane na žiadosť oznámi odkedy je určitý daňový subjekt registrovaný, kedy mu bola registrácia zrušená alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii.