Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách
  • v peňažnom denníku,
  • v knihe pohľadávok,
  • v knihe záväzkov,
  • v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o jednotlivých zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

Peňažný denník obsahuje najmä údaje o
  • stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách,
  • príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
  • výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
  • priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov, ktoré ešte nie sú príjmom alebo výdavkom  podľa písmen b) a c).

Pre knihu pohľadávok a knihu záväzkov upravuje zákon o účtovníctve obsah údajov, ktorých rozsah musí byť účtovnou jednotkou dodržaný.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Účtovné knihy v JÚ, pokladničná kniha a kniha účet v banke
Pani Zuzana V. podniká ako kaderníčka - SZČO, vedie jednoduché účtovníctvo. Pre účely podnikania má zriadený účet v banke, platby od zákazníkov prijíma v hotovosti prostredníctvom ERP, ktoré účtuje v účtovnej knihe „pokladničná kniha“. Je povinná v prípade, že má iba jednu pokladnicu viesť pokladničnú knihu a tiež knihu účet v banke alebo môže účtovné zápisy účtovať priamo v peňažnom denníku?
Odpoveď
Účtovná jednotka nemusí v tomto prípade viesť osobitne účtovné knihy účet v banke a pokladničnú knihu. Účtovné prípady – pohyby peňažných prostriedkov (príjmy a výdavky) v pokladnici a na bankovom účte zaúčtuje v príslušných stĺpoch peňažného denníka.

Otázka č. 2 – Peňažný denník, členenie výdavkov
Pán Michal D. podniká ako SZČO – stavebná činnosť, drobné stavby a stavebné úpravy a  predaj tovaru.  V peňažnom denníku chce účtovať výdavky na zásoby v podrobnejšom členení (nie iba ako zásoby celkom, minimálne vytvoriť stĺpce – materiál, tovar). Bude peňažný denník, ktorý obsahuje členenie výdavkov v širšom rozsahu zodpovedať požiadavkám zákona o účtovníctve a postupov účtovania?
Odpoveď
Účtovná jednotka si môže vytvoriť peňažný denník, ktorý bude mať členenie položiek v peňažnom denníku (vytvorené stĺpce peňažného denníka) v širšom členení ako je požiadavka podľa uvedených právnych predpisov. Hlbšie členenie jednotlivých prehľadov peňažného denníka pre vlastnú informačnú potrebu podnikateľa nie je zakázané.
Členenie položiek peňažného denníka má byť zostavené v účtovnej jednotke tak, aby z údajov peňažného denníka vedela účtovná jednotka správne a preukázateľne vykázať informácie v účtovnej závierke  - Výkaz účtovná závierka UZFO 2014 (v tomto prípade údaj na riadku 05 Úč FO 1 - 01 Výdavky, Zásoby).

Otázka č. 3 – Účtovanie v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov
Musí mať účtovná jednotka otvorenú pre každé účtovné obdobie novú účtovnú knihu pohľadávok a záväzkov, s tým že prenesie iba konečný stav do novootvorených účtovných kníh alebo môže pokračovať v účtovaní v týchto knihách aj v nasledujúcom účtovnom období?
Odpoveď
Účtovná jednotka môže pokračovať v účtovaní účtovných prípadov v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov aj v nasledujúcom účtovnom období, to znamená že nemusí otvárať nové účtovné knihy. V knihe pohľadávok a v knihe záväzkov pri uzavieraní účtovných kníh k poslednému dňu účtovného obdobia uvedie súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav a zároveň označí ukončenie účtovného obdobia, ak bude v týchto knihách účtovať aj naďalej v nasledujúcom účtovnom období.
/Tento postup sa vzťahuje aj na účtovanie v pomocných knihách, ktoré účtovná jednotka vedie./