Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Zmena údajov v pokladnici e-kasa klient (ORP/VRP) > Zmena údajov v pokladnici e-kasa klient (ORP/VRP)

Zmena údajov v pokladnici e-kasa klient (ORP/VRP)

Otázka č. 1 - postup podnikateľa pri zmene údajov v pokladnici e-kasa klient (zmena obchodného mena, predajného miesta a hlavného predmetu činnosti)
Aký je postup podnikateľa  pri zmene údajov v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Podľa zákona o ERP podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient,  je povinný elektronicky cez osobnú internetovú zónu oznámiť na účely tohto zákona zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ŠKEČ). Podnikateľ je povinný uvedené zmeny oznámiť v 30 dňovej lehote miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykoná zmenu tohto údaja vo svojej evidencii. Na účely oznámenia je predpísaný formulár "Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa".

Ak podnikateľ používa VRP, tak po spracovaní oznámenia sa zmeny vo VRP premietnu automaticky. V prípade používania ORP je po aktualizácii identifikačných údajov potrebné stiahnuť nové identifikačné údaje z e-kasa zóny a nahrať ich do ORP (autentifikačné údaje nie je potrebné nanovo stiahnuť).

Postup:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.09.16_8_ORP_2020_IM_eKasa_zmena.pdf

 

Otázka č. 2 - postup podnikateľa pri zmene údajov v pokladnici e-kasa klient (zmena mena a priezviska, adresy miesta podnikania alebo zmena názvu a sídla spoločnosti)
Aký je postup podnikateľa  pri zmene údajov v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Zo zákona o ERP nevyplýva oznamovacia povinnosť v prípade zmeny údajov, ktorou je zmena mena a priezviska alebo zmena adresy trvalého pobytu, adresy miesta podnikania alebo názvu a sídla spoločnosti. Z uvedeného zákona vyplýva pre podnikateľa povinnosť zabezpečiť aktualizáciu týchto identifikačných údajov. Povinnosť oznámiť tieto zmeny však podnikateľovi vyplýva z ustanovenia  § 67 ods. 9  daňového poriadku. Ak si teda podnikateľ splnil oznamovaciu povinnosť (elektronicky cez osobnú internetovú zónu oznámil zmenu/zmeny) v súlade s daňovým poriadkom, zo zákona o ERP z dôvodu zmeny priezviska a adresy už ďalšia oznamovacia povinnosť nevzniká. V uvedenom prípade je potrebné zmeny oznámiť daňovému úradu elektronicky, formulárom "Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - ver.2020".

Ak podnikateľ používa VRP, tak po spracovaní oznámenia sa zmeny vo VRP premietnu automaticky. V prípade používania ORP je po aktualizácii identifikačných údajov potrebné stiahnuť nové identifikačné údaje z e-kasa zóny a nahrať ich do ORP (autentifikačné údaje nie je potrebné nanovo stiahnuť).

Postup:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.09.16_8_ORP_2020_IM_eKasa_zmena.pdf