Rodinné prídavky, rodinný príspevok a materský príspevok zo zahraničia

V prípade, že rezident SR poberá niektorú z uvedených dávok zo zahraničia, tieto príjmy sa z hľadiska zákona o dani z príjmov posudzujú ako obdobné dávky poskytované na území SR a na našom území sú z tohto dôvodu od dane oslobodené.

 
FAQ
Otázka – Rodičovský príspevok z Rakúskej republiky
Daňovníčka poberá z Rakúska rodičovský príspevok, pričom časť minulého roka jej z Rakúska plynula aj mzda od rakúskeho zamestnávateľa. Musí táto daňovníka v podanom daňovom priznaní uviesť aj rodičovský príspevok vyplácaný z Rakúska?
Odpoveď
Rodičovský príspevok poskytovaný zo zahraničia sa z hľadiska dane z príjmu posudzuje rovnako ako obdobná dávka poskytovaná na území SR, ktorou je rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keďže rodičovský príspevok poskytovaný podľa vyššie citovaného slovenského zákona je na území Slovenskej republiky od dane z príjmov fyzických osôb oslobodený, tak aj rodičovský príspevok poskytovaný  zo zahraničia (napr. z Rakúska) nepodlieha na území Slovenskej republiky dani z príjmu. Analogicky sa postupuje tiež pri zdaňovaní rodinných prídavkov na dieťa poskytovaných zo zahraničia. Z uvedeného vyplýva, že daňovník v predloženom prípade rodičovský príspevok vyplácaný z Rakúska neuvedie v daňovom priznaní, nakoľko je tento príjem na území SR od dane oslobodený.