Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Oneskorená registrácia zahr. osoby

Oneskorená registrácia zahr. osoby

 • Oneskorená registrácia zahraničnej osoby

  Zahraničná osoba, ktorá si nesplnila svoju registračnú povinnosť v SR, alebo sa zaregistrovala na DPH oneskorene, má práva a povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona o DPH.

  Povinnosť platiť daň
  Zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je za obdobie, v ktorom mala mať postavenie platiteľa povinná platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku, okrem dane z dodania tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia.  Svoju daňovú povinnosť priznáva v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní, ktoré je zhodné s formulárom daňového priznania k DPH.  Základom dane je protihodnota, ktorú zahraničná osoba dostala alebo má dostať od príjemcu plnenia znížená o daň.
            
  Odpočítanie dane                         
  Zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, má za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, právo na odpočítanie dane viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v rozsahu a za podmienok podľa § 49 a 51 zákona o DPH. Odpočítanie dane sa uplatní v tom istom daňovom priznaní, v ktorom sa uvádza daň podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH. Obdobie, v ktorom zahraničná osoba mala byť platiteľom, sa začína dňom, kedy uskutočnila prvý zdaniteľný obchod v tuzemsku, z ktorého by jej vznikla povinnosť platiť daň, keby mala postavenie platiteľa.

  Podanie daňového priznania
  Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podať jedno tzv. mimoriadne daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň. V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 4 zákona o DPH;
  V daňovom priznaní zahraničná osoba na prvej strane vyznačí len rok, v ktorom podáva mimoriadne daňové priznanie. Napr. ak sa mala zahraničná osoba registrovať na DPH  už 22.8.2022 a zahraničná osoba sa zaregistrovala až  1.10.2022, vyznačí na prvej strane len rok 2022. Nevyznačuje zdaňovacie obdobie.