Podiel na zisku vyplatený členovi orgánu pozemkového spoločenstva

Otázka
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou má vo svojich stanovách určené rozdelenie zisku po zdanení pre členov výboru a členov dozornej rady, ktorí sú zároveň aj členmi pozemkového spoločenstva a to nad rámec svojich vlastných podielov (podiel člena pozemkového spoločenstva), ako odmenu za prácu v tomto pozemkovom spoločenstve, resp. ako odmenu za výkon funkcie v orgánoch pozemkového spoločenstva. Pýtate sa na zdaniteľnosť týchto podielov na zisku vyplatených členovi výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie roku 2017 a 2016.

Odpoveď zo dňa 17.11.2017
Podľa § 20 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z. Z.“) sa podiel člena spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.

V súlade s § 3 ods. 2 písm. g) ZDP účinným od 1.1.2017 predmetom dane je podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

V súlade s § 9 ods. 1 písm. n) ZDP od dane z príjmov je oslobodený takýto podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou , ak v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva. Zdaniteľným príjmom je takto vymedzený príjem len v prípade, ak bude vyšší ako 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou v príslušnom zdaňovacom období, a to v sume prevyšujúcej túto čiastku.

V súlade s § 52zi ods. 5 písm. a) ZDP sa zdaňujú podiely člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017, pričom podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie 2016 naďalej nie je predmetom dane.

V súlade s § 16 ods. 6 a § 17 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z. z. členovi výboru a členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
Odmena vyplácaná členovi výboru alebo členovi dozornej rady pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou z pohľadu ZDP patrí medzi príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP.

Vzhľadom k tomu, že pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou má vo svojich stanovách určené rozdelenie zisku po zdanení pre členov výboru a členov dozornej rady tohto spoločenstva, ktorí sú zároveň aj členmi pozemkového spoločenstva, a to nad rámec svojich vlastných podielov (podiel člena pozemkového spoločenstva) ako odmenu za prácu v tomto pozemkovom spoločenstve, resp. ako odmenu za výkon funkcie v orgánoch tohto pozemkového spoločenstva, táto odmena patrí medzi zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP. Pozemkové spoločenstvo z tejto odmeny zrazí preddavok na daň v súlade s § 35 ZDP, a to bez ohľadu na to, či člen výboru alebo člen dozornej rady je členom tohto pozemkového spoločenstva.

Uvedenú odmenu nemožno zaradiť medzi podiely na zisku vymedzené v § 3 ods. 1 písm. g) ZDP, nakoľko v tomto ustanovení nie sú špecificky ustanovené podiely na zisku určené na rozdelenie členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tohto pozemkového spoločenstva, tak ako je to ustanovené pri obchodných spoločnostiach alebo družstve v § 3 ods. 1 písm. e) ZDP.

Rovnako odmeny členov výboru a členov dozornej rady vyplatené zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie 2016 sú zdaniteľnými príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP, z ktorých pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou zrazí preddavok na daň v súlade s § 35 ZDP.