Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Komu vzniká nárok na odpočítanie dane > Komu vzniká nárok na odpočítanie dane

Komu vzniká nárok na odpočítanie dane

Nárok na odpočítanie dane vzniká len zdaniteľnej osobe, ktorá má postavenie platiteľa dane. Ak nedôjde ku vzniku daňovej povinnosti, nemôže vzniknúť ani nárok na odpočítanie dane (§ 49 ods. 1 zákona o DPH).
 
FAQ

Otázka č. 1 – Daňová povinnosť a odpočítanie dane
Platiteľ dane A – spracovateľ dreva dodal platiteľovi dane B – výrobcovi nábytku opracované drevo na výrobu nábytku dňa 18. júna 2020. Má platiteľ B nárok na odpočet dane?
Odpoveď
Dňom dodania dreva, t.j. 18. júna 2020 vznikla platiteľovi A daňová povinnosť. V momente vzniku daňovej povinnosti u platiteľa A vzniklo platiteľovi B právo na odpočítanie dane a daň si mohol odpočítať za predpokladu, že prijatý tovar použije na svoje podnikanie ako platiteľ dane.

Otázka č. 2 – Prijatie platby a odpočítanie dane
Platiteľ C prijal platbu od odberateľa – platiteľa D pred dodaním tovaru dňa 1. júna 2020. Vzniká platiteľovi D nárok na odpočet dane?
Odpoveď
Platiteľovi C vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby, t.j. 1. júna 2020. Platiteľovi D vzniklo právo na odpočítanie dane v rovnaký deň ako platiteľovi C vznikla daňová povinnosť a daň si mohol odpočítať za predpokladu, že prijatý tovar použije na svoje podnikanie ako platiteľ dane.

Otázka č. 3  – Kúpa automobilu na splátky
Platiteľ dane  kúpil automobil na úver. Môže si platiteľ dane odpočítať celú DPH pri kúpe automobilu?
Odpoveď
Právo na odpočítanie dane vzniká platiteľovi podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH pri dodaní tovaru dňom  vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť  vzniká podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH dňom dodania tovaru – automobilu. Ak teda platiteľ použije prijaté plnenia (automobil) v súlade s § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, môže si odpočítať daň v plnej výške. Podmienkou pre uplatnenie odpočítania dane  je faktúra s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH. Faktúrou môže byť aj kúpna zmluva, ak obsahuje náležitosti faktúry uvedené v §  74 ods. 1 zákona o DPH.

Otázka č. 4  – Odpočet dane u príspevkovej  organizácie
Príspevková organizácia, zriadená mestom je registrovaná za platiteľa dane. Okrem hlavnej činnosti uskutočňuje aj činnosť podnikateľskú (reštauračnú). Môže si príspevková organizácia odpočítať daň z tovarov a služieb zakúpených pre podnikanie  a v akej výške?
Odpoveď
Z tovarov a služieb zakúpených pre podnikateľské aktivity (reštauračné) si môže príspevková organizácia odpočítať daň v plnej výške pri splnení podmienok podľa § 49 - § 51 zákona o DPH.

Otázka č. 5 - Namontovanie ťažného zariadenia
Podnikateľ – platiteľ dane si dal do osobného automobilu namontovať ťažné zariadenie, ktorého   obstarávacia cena bola 240 eur vrátane  DPH. Má podnikateľ nárok na odpočítanie dane?
Odpoveď
Pri splnení podmienok  podľa § 49 - § 51 zákona o DPH môže podnikateľ odpočítať DPH z ťažného zariadenia za podmienky, že automobil vrátane  ťažného  zariadenia bude využívať výlučne  na podnikateľské účely
.

Otázka č. 6  -  Skupina  a odpočítanie dane
Skupina na účely DPH je vytvorená z 2 členov – spoločnosti A a B a je zaregistrovaná od 1.1.2015. Obidvaja členovia skupiny sa zaoberajú obchodnou a stavebnou činnosťou. Člen skupiny – spoločnosť A v januári 2020 nakúpila stavebný materiál v hodnote 20 000 eur + 4 000 eur DPH. Časť z nakúpeného stavebného materiálu predala spoločnosť A druhému členovi skupiny – spoločnosti B v cene 11 000 eur. Pri predaji spoločnosť A neuplatnila DPH, pretože išlo o dodávku vo vnútri skupiny. Spoločnosť B nakúpený stavebný materiál použila na výstavbu obytného domu pre svojho zákazníka spoločnosť C (nečlena skupiny), pri predaji ktorého uplatnila 20 % DPH. Zvyšnú časť z nakúpeného stavebného materiálu spoločnosť A predala svojmu zákazníkovi spoločnosti D (nečlenovi skupiny), a to v cene 12 000 eur + 2 400 eur DPH. Má skupina nárok na odpočet dane?
Odpoveď
Skupine vznikol nárok na odpočítanie dane z nakúpeného stavebného materiálu v plnom rozsahu, t.j. vo výške 4 000 eur DPH, pretože tento materiál použila na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane.