Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Základ dane > Základ dane z príjmov zo závislej činnosti FO

Základ dane z príjmov zo závislej činnosti FO

Základom dane (čiastkovým základom dane)  podľa ustanovenia § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Základ dane
Aký je základ dane zamestnanca, ak jeho mesačný príjem je 1 770 eur ?
Odpoveď
Zdaniteľný príjem              1 770, 00  eur
Poistné 13,4%               -     237,18 
Základ dane                     1 532,82
 
Otázka č. 2 -  Čo je to základ dane?
Mzdový list na daňové účely má obsahovať aj údaj základ dane. Ako je definovaný uvedený údaj, aký základ dane má zákonodarca na mysli?
Odpoveď
Základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.
 
Otázka č. 3 - Nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020
Chcem sa spýtať na zamestnanca, ktorý ukončil pracovný pomer 31.5.2020. Pracovník požiadal o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za r. 2020, ktoré sme vykonali.
Môže si tento bývalý zamestnanec podať daňové priznanie za rok 2021, nakoľko mal nedoplatok na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za r. 2020, ktoré uhradil v 07/2021,  a tento nedoplatok si do daňového priznania za rok 2021 uplatniť?
Odpoveď

V súlade s § 19 zákona č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) z príjmov zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa platili preddavky na toto poistné. Daňovník (zamestnanec), ktorému vznikne nedoplatok z RZZP z príjmov zo závislej činnosti za rok 20120 je povinný tento nedoplatok zaplatiť v zdaňovacom období 2020. Ak v roku 2021 poberá zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, zaplatený nedoplatok z vykonaného RZZP si uplatní u zamestnávateľa v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2021 a doloží doklad o zaplatení, ktorým môže byť príjmový pokladničný doklad o uhradení predmetného nedoplatku poistného, výpis z účtu, poštová poukážka. Zamestnávateľ sumu nedoplatku z RZZP zahrnie do poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
V prípade, že v roku 2021 nebude poberať žiadne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, môže si sumu zaplateného nedoplatku poistného z RZZP uplatniť v dodatočnom daňovom priznaní za rok 2020, v ktorom suma zaplateného nedoplatku bude súčasťou sumy povinného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnanec - v daňovom priznaní typu A za rok 2020 na r.37 a 37b. Prílohou dodatočného daňového priznania bude doklad od zamestnávateľa (tlačivo) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 s vyplnenou 2. stranou o vysporiadaní dane za rok 2020 a doklad o zaplatení nedoplatku z RZZP.

 

Otázka č. 4 - Nedoplatok sociálneho poistenia zamestnanca
Máme zamestnanca, ktorému musíme "dozrážať" poistné za roky 2016- 2018 (oprava sociálneho poistenia). Ako správne postupovať z daňového hladiska, čo sa týka výpočtu dane zo mzdy ? Nakoľko je to vyššia suma budeme to zrážať zamestnancovi 2 mesiace. Budem to posudzovať ako zrazené poistné v mesiaci 06/2021 pre výpočet dane zo mzdy, keď mu zrazím napr. 500 eur a v 07/2021 ďalších 500 eur, tak to zohľadním pri výpočte dane zo mzdy zas v 7/2021 ? Alebo je potrebné zvoliť iný postup?
Odpoveď
Základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu. Tzn., ak zamestnanec je povinný uhradiť nedoplatok poistného zo sociálneho poistenia, toto poistné sa zahrnie do úhrnu poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec a to v mesiaci, v ktorom ho zamestnávateľ zamestnancovi zrazí.

Otázka č. 5 - Osobitné sociálne poistenie policajtov obecnej/mestskej polície

Príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá platí v zmysle zákona 564/1991 Zb. poistné na osobitné sociálne poistenie vo výške 3 % z VZ (VZ určeným podľa § 138 zákona č. 461/2003). Odrátava sa aj toto zaplatené poistné pri výpočte základu dane zamestnanca?

Odpoveď

ide o poistné, ktoré je povinný platiť príslušník obecnej polície (zamestnanec) z príjmov zo závislej činnosti tzn., že znižuje základ dane podľa § 5 ods.8 zákona o dani z príjmov.
Uvedené vyplýva z:
- § 5 ods.8 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu
§ 26g ods. 1 zákona č. 564/)991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov - poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá. Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá, je 3 % z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o sociálnom poistení.