Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Rôzne účtovné prípady > Účtovanie dane z príjmov a spotrebnej dane

Účtovanie dane z príjmov a spotrebnej dane

FAQ

Otázka č. 1

Na ktorých účtoch a kedy účtuje účtovná jednotka daň z príjmov vyčíslenú v daňovom priznaní?

Odpoveď

Výška splatnej dane z príjmov sa účtuje ako posledný účtovný prípad pred  uzatvorením  účtovných kníh zápisom:

MD 591 – Splatná daň z príjmov/DAL 341 – Daň z príjmov

Otázka č. 2

Účtovná jednotka nezaúčtovala daň z príjmov vyčíslenú v daňovom priznaní, ako to má opraviť?

Odpoveď

Ak účtovná jednotka nezaúčtovala výšku splatnej dane z príjmov  pred  uzatvorením  účtovných kníh, postupuje takto:

  1. účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku, potom znovu otvorí účtovné knihy a doúčtuje daň zápisom 591/341 a následne uloží do registra účtovných závierok novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia, oznámenie o dátume schválenia sa do registra ÚZ neukladá.
  2. účtovná jednotka má schválenú účtovnú závierku, potom po schválení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy.  O predpise dane bude účtovná jednotka účtovať v období, keď chybu zistila, ako o oprave chýb minulých účtovných období.

Otázka č. 3

Na ktorých účtoch a kedy účtuje účtovná jednotka daň z príjmov na základe dodatočného daňového priznania?

Odpoveď

Nevýznamná výška dodatočnej  dane z príjmov za predchádzajúce roky sa účtuje MD 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov/DAL 341 – Daň z príjmov. Nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky sa účtuje MD 341 – Daň z príjmov/DAL 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov.

Významná výška dodatočnej dane/nároku na vrátenie dane z príjmov z príjmov sa účtuje na účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov a súvzťažne s účtom 341 – Daň z príjmov.

Otázka č. 4

Ako sa posudzuje významnosť a nevýznamnosť sumy pre účtovanie dodatočnej dane/nároku na vrátenie dane z príjmov?

Odpoveď

Významnosť alebo nevýznamnosť sumy si musí určiť účtovná jednotka v internej smernici v súlade s 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o  účtovníctve v znení neskorších predpisov:  

„Informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa“.

Významná informácia je taká, ktorej neuvedenie v účtovnej závierke, alebo jej chybné uvedenie, by mohlo viesť k ovplyvneniu úsudku používateľa a k jeho nesprávnemu rozhodnutiu. Zásada významnosti sa uplatňuje nielen v účtovnej závierke, ale počas celého roka pri bežnom účtovníctve. Ide napríklad o účtovanie opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období, ktoré sa účtujú podľa toho, či ide o významnú alebo nevýznamnú sumu. Významnosť informácie teda závisí od konkrétnych podmienok účtovnej jednotky. Posudzuje sa najmä z hľadiska veľkosti sumy, ktorá sa môže účtovať v pomere k majetku, nákladom alebo výnosom účtovnej jednotky, pričom za významné je možno považovať aj neobvyklé účtovné prípady, ktoré bežne nenastávajú. V textovej časti poznámok sa uvádzajú významné sumy opráv aktív, pasív, nákladov a výnosov, ktoré závisia tiež od typu účtovnej jednotky. V tomto prípade môže ísť o pomer sumy, ktorá sa má komentovať k sume v celej účtovej skupine, poprípade k celkovému obsahu účtu. 

 

Otázka č. 5

Vstupuje  daň z príjmov do výsledku hospodárenia alebo je to nedaňový náklad?

Odpoveď

Daň z príjmov nikdy nevstupuje do výsledku hospodárenia pred zdanením.

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 100 DP) sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.

Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov – účtovný výsledok hospodárenia, ktorým môže byť účtovný zisk alebo účtovná strata, sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 vrátane účtov 591, 592,  595.

 Otázka č. 6

Na ktorých účtoch a kedy účtuje účtovná jednotka daň z príjmov na základe daňovej kontroly ?

Odpoveď

Nevýznamná výška dodatočnej  dane z príjmov za predchádzajúce roky  po daňovej kontrole sa účtuje MD 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov/DAL 341 – Daň z príjmov. Nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky sa účtuje MD 341 – Daň z príjmov/DAL 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov.

Významná výška dodatočnej dane/nároku na vrátenie dane z príjmov z príjmov po daňovej kontrole  sa účtuje na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte  429 – Neuhradená strata minulých rokov a súvzťažne s účtom 341 – Daň z príjmov.

 

Otázka č. 7

Má vplyv na účtovanie dodatočnej dane z príjmov po daňovej kontrole skutočnosť, že bolo daňovníkom  podané odvolanie voči rozhodnutiu daňového úradu , alebo  bola podaná žaloba v tejto veci na súd, alebo  bol súdom vydaný odklad výkonu rozhodnutia dorubenej dane z príjmov?

Odpoveď:

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu   je deň právoplatnosti alebo  vykonateľnosti rozhodnutia správcu dane v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov, kedy vzniká záväzok voči daňovému úradu z titulu dorubenej dane, o ktorom je účtovná jednotka povinná účtovať vo svojom účtovníctve.  

Ak daňovník  k tomuto záväzku vedie súdne konanie, potom o takejto skutočnosti informuje účtovná jednotka v poznámkach k účtovnej závierke.  

Otázka č. 8

Ako sa účtujú preddavky na daň z príjmov?

Odpoveď

Na účte 341 – Daň z príjmov sa účtuje platené preddavky, zápisom MD 341- Daň z príjmov/DAL 221 – Bankové účty. O preddavkoch účtovná jednotka neúčtuje  predpisným spôsobom.

 

Otázka č. 9

Ako sa účtuje vybraná  daň z príjmov zrážkou, ak sa zrazená daň započíta ako  preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie (napr. daň z úrokov) ?

Odpoveď

Zrazená daň, ktorá sa započítava ako preddavok na daňovú povinnosť sa účtuje zápisom MD 591 – Splatná daň z príjmov/DAL 221 – Bankové účty.

Otázka č. 10

Ako sa účtuje vybraná/zrazená na daň z príjmov účtovnou jednotkou - platiteľom dane, ktorú je povinná odviesť daňovému úradu ?

Odpoveď

Na účte 342 – Ostatné priame dane  účtuje platiteľ dane  pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka, zápisom napr. MD 321 – Dodávatelia/DAL  342 – Ostatné priame dane.

Otázka č. 11

Ako sa účtuje   daň z príjmov podliehajúca zdaneniu v zahraničí (uplatňuje sa zápočet dane podľa § 45 zákona o dani z príjmov), ktorú odberateľ zrazí dodávateľovi pri úhrade záväzku?

Odpoveď

Zrazená daň, pri ktorej sa uplatňuje zápočet dane  sa účtuje zápisom MD 591 – Splatná daň z príjmov/DAL 311 – Pohľadávky. Táto daň znižuje pohľadávky, t.j. inkaso pohľadávky bude o sumu zrazenej dane nižšie.

Otázka č. 12

Ako sa účtuje   účtuje spotrebná daň?

Odpoveď

Pre účely účtovníctva, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) a § 6 ods. 2 ZoÚ, účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (§ 10), účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka iba na základe účtovných dokladov, t. j. preukázateľný účtovný doklad ku každému účtovnému prípadu .... (– povinnosť, zdokladovanie – daňové priznanie).

 

V zmysle § 8 ods. 1 ZoÚ, účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, kde podľa ods. 2, účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov (zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákony o spotrebných daniach, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, atď. –  t. j. právne predpisy, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnym účtovným prípadom).

 

K účtovaniu spotrebných daní z postupov účtovania, účet 345 – Ostatné dane a poplatky:

Postup účtovania je upravený  priamo v § 52 ods. 12 a § 52 ods. 13 postupov účtovania

 

V zmysle § 52 ods. 12 postupov účtovania, na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje:

  1. v prospech účtu daňová povinnosť účtovnej jednotky podľa osobitných predpisov (odkaz 31) za zdaňovacie obdobie voči príslušnému správcovi dane so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 – Odberatelia, 315 – Ostatné pohľadávky, 335 – Pohľadávky voči zamestnancom, 378 – Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtovej triede 1 a účtovej triedy 5, ak zdaniteľné plnenie sa uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb, ako aj pri vzniku manka a škody na majetku,
  2. na ťarchu účtu odvod spotrebných daní alebo preddavkové pevné sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní a nárok voči príslušnému správcovi dane na vrátenie spotrebných daní za zdaňovacie obdobie so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 – Dodávatelia, 325 – Ostatné záväzky, 379 – Iné záväzky, 471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku a 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

Podľa § 52 ods. 13 postupov účtovania, účtovanie o spotrebných daniach sa usporiada tak, aby bolo možné na jeho podklade preukázať daňovému úradu v nadväznosti na daňové priznanie

  1. daňový záväzok za zdaňovacie obdobie,
  2. nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie,
  3. zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči príslušnému správcovi dane za zdaňovacie obdobie.

O spotrebných daniach na účte 345 účtujú tie účtovné jednotky, ktoré sú registrovanými platiteľmi spotrebných daní. Spotrebné dane u registrovaného platiteľa dane neovplyvňujú jeho náklady ani výnosy, s výnimkou ak sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo pre vlastnú potrebu v účtovnej jednotke alebo pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb, ako aj pri vzniku manká a škody na zásobách podliehajúcich spotrebnej dani.

 V účtovných jednotkách, ktoré nie sú registrovanými platiteľmi spotrebných daní sa spotrebná daň zahŕňa do obstarávacej ceny zásob (náklady súvisiace s obstaraním).