Účtovanie dane z príjmov

FAQ

Otázka č. 1

Na ktorých účtoch a kedy účtuje účtovná jednotka daň z príjmov vyčíslenú v daňovom priznaní?

Odpoveď

Výška splatnej dane z príjmov sa účtuje ako posledný účtovný prípad pred  uzatvorením  účtovných kníh zápisom:

MD 591 – Splatná daň z príjmov/DAL 341 – Daň z príjmov

Otázka č. 2

Účtovná jednotka nezaúčtovala daň z príjmov vyčíslenú v daňovom priznaní, ako to má opraviť?

Odpoveď

Ak účtovná jednotka nezaúčtovala výšku splatnej dane z príjmov  pred  uzatvorením  účtovných kníh, postupuje takto:

  1. účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku, potom znovu otvorí účtovné knihy a doúčtuje daň zápisom 591/341 a následne uloží do registra účtovných závierok novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia, oznámenie o dátume schválenia sa do registra ÚZ neukladá.
  2. účtovná jednotka má schválenú účtovnú závierku, potom po schválení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy.  O predpise dane bude účtovná jednotka účtovať v období, keď chybu zistila, ako o oprave chýb minulých účtovných období.

Otázka č. 3

Na ktorých účtoch a kedy účtuje účtovná jednotka daň z príjmov na základe dodatočného daňového priznania?

Odpoveď

Nevýznamná výška dodatočnej  dane z príjmov za predchádzajúce roky sa účtuje MD 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov/DAL 341 – Daň z príjmov. Nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky sa účtuje MD 341 – Daň z príjmov/DAL 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov.

Významná výška dodatočnej dane/nároku na vrátenie dane z príjmov z príjmov sa účtuje na účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov a súvzťažne s účtom 341 – Daň z príjmov.

Otázka č. 4

Ako sa posudzuje významnosť a nevýznamnosť sumy pre účtovanie dodatočnej dane/nároku na vrátenie dane z príjmov?

Odpoveď

Významnosť alebo nevýznamnosť sumy si musí určiť účtovná jednotka v internej smernici v súlade s 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o  účtovníctve v znení neskorších predpisov:  

„Informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa“.

Významná informácia je taká, ktorej neuvedenie v účtovnej závierke, alebo jej chybné uvedenie, by mohlo viesť k ovplyvneniu úsudku používateľa a k jeho nesprávnemu rozhodnutiu. Zásada významnosti sa uplatňuje nielen v účtovnej závierke, ale počas celého roka pri bežnom účtovníctve. Ide napríklad o účtovanie opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období, ktoré sa účtujú podľa toho, či ide o významnú alebo nevýznamnú sumu. Významnosť informácie teda závisí od konkrétnych podmienok účtovnej jednotky. Posudzuje sa najmä z hľadiska veľkosti sumy, ktorá sa môže účtovať v pomere k majetku, nákladom alebo výnosom účtovnej jednotky, pričom za významné je možno považovať aj neobvyklé účtovné prípady, ktoré bežne nenastávajú. V textovej časti poznámok sa uvádzajú významné sumy opráv aktív, pasív, nákladov a výnosov, ktoré závisia tiež od typu účtovnej jednotky. V tomto prípade môže ísť o pomer sumy, ktorá sa má komentovať k sume v celej účtovej skupine, poprípade k celkovému obsahu účtu. 

 

Otázka č. 5

Vstupuje  daň z príjmov do výsledku hospodárenia alebo je to nedaňový náklad?

Odpoveď

Daň z príjmov nikdy nevstupuje do výsledku hospodárenia pred zdanením.

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 100 DP) sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.

Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov – účtovný výsledok hospodárenia, ktorým môže byť účtovný zisk alebo účtovná strata, sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 vrátane účtov 591, 592,  595.

 Otázka č. 6

Na ktorých účtoch a kedy účtuje účtovná jednotka daň z príjmov na základe daňovej kontroly ?

Odpoveď

Nevýznamná výška dodatočnej  dane z príjmov za predchádzajúce roky  po daňovej kontrole sa účtuje MD 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov/DAL 341 – Daň z príjmov. Nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky sa účtuje MD 341 – Daň z príjmov/DAL 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov.

Významná výška dodatočnej dane/nároku na vrátenie dane z príjmov z príjmov po daňovej kontrole  sa účtuje na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte  429 – Neuhradená strata minulých rokov a súvzťažne s účtom 341 – Daň z príjmov.

 

Otázka č. 7

Má vplyv na účtovanie dodatočnej dane z príjmov po daňovej kontrole skutočnosť, že bolo daňovníkom  podané odvolanie voči rozhodnutiu daňového úradu , alebo  bola podaná žaloba v tejto veci na súd, alebo  bol súdom vydaný odklad výkonu rozhodnutia dorubenej dane z príjmov?

Odpoveď:

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu   je deň právoplatnosti alebo  vykonateľnosti rozhodnutia správcu dane v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov, kedy vzniká záväzok voči daňovému úradu z titulu dorubenej dane, o ktorom je účtovná jednotka povinná účtovať vo svojom účtovníctve.  

Ak daňovník  k tomuto záväzku vedie súdne konanie, potom o takejto skutočnosti informuje účtovná jednotka v poznámkach k účtovnej závierke.  

Otázka č. 8

Ako sa účtujú preddavky na daň z príjmov?

Odpoveď

Na účte 341 – Daň z príjmov sa účtuje platené preddavky, zápisom MD 341- Daň z príjmov/DAL 221 – Bankové účty. O preddavkoch účtovná jednotka neúčtuje  predpisným spôsobom.

 

Otázka č. 9

Ako sa účtuje vybraná  daň z príjmov zrážkou, ak sa zrazená daň započíta ako  preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie (napr. daň z úrokov) ?

Odpoveď

Zrazená daň, ktorá sa započítava ako preddavok na daňovú povinnosť sa účtuje zápisom MD 591 – Splatná daň z príjmov/DAL 221 – Bankové účty.

Otázka č. 10

Ako sa účtuje vybraná/zrazená na daň z príjmov účtovnou jednotkou - platiteľom dane, ktorú je povinná odviesť daňovému úradu ?

Odpoveď

Na účte 342 – Ostatné priame dane  účtuje platiteľ dane  pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka, zápisom napr. MD 321 – Dodávatelia/DAL  342 – Ostatné priame dane.

Otázka č. 11

Ako sa účtuje   daň z príjmov podliehajúca zdaneniu v zahraničí (uplatňuje sa zápočet dane podľa § 45 zákona o dani z príjmov), ktorú odberateľ zrazí dodávateľovi pri úhrade záväzku?

Odpoveď

Zrazená daň, pri ktorej sa uplatňuje zápočet dane  sa účtuje zápisom MD 591 – Splatná daň z príjmov/DAL 311 – Pohľadávky. Táto daň znižuje pohľadávky, t.j. inkaso pohľadávky bude o sumu zrazenej dane nižšie.