Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Daňový bonus na vyživované dieťa > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Stanovisko k uplatneniu daňového bonusu na vyživované dieťa pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov

Stanovisko k uplatneniu daňového bonusu na vyživované dieťa pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov

Stanovisko k uplatneniu daňového bonusu na vyživované dieťa pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov

K žiadosti týkajúcej sa uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa, ktoré je zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti rodičov uvádzame nasledovné:

Popis problému

Rodičia dieťaťa boli rozsudkom súdu právoplatne rozvedení a vyživované dieťa bolo zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov tak, že matka aj otec sú povinní zabezpečovať osobnú starostlivosť o vyživované dieťa v jednotýždňových intervaloch. Matka je povinná zabezpečiť osobnú starostlivosť od nedele nepárneho týždňa do nasledujúcej nedele párneho týždňa a otec od nedele párneho týždňa do nasledujúcej nedele nepárneho týždňa. To znamená, že dieťa vyživujú viacerí daňovníci v samostatných domácnostiach.

Otec dieťaťa si daňový bonus uplatňoval u svojho zamestnávateľa a aj naďalej si chce mesačne (na všetky mesiace v roku) tento daňový bonus uplatňovať. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) predložil svojmu zamestnávateľovi všetky doklady potrebné na jeho uplatnenie, tzn. rodný list dieťaťa aj potvrdenie o návšteve školy. Dohodu s matkou dieťaťa o tom, že si ona nebude uplatňovať daňový bonus na spomínané dieťa, však zamestnávateľovi nepredložil.

Otázka:

  • je zamestnávateľ oprávnený v takýchto prípadoch požadovať od zamestnanca predloženie písomnej dohody medzi rodičmi, resp. predloženie čestného vyhlásenia podpísaného obidvoma rodičmi,
  • je potrebné, aby v „dohode“ rodičov bolo uvedené, ktorý z rodičov si bude uplatňovať daňový bonus alebo je aj to predmetom rozhodnutia súdu,
  • na postup zamestnávateľa a zamestnanca v prípade, ak si súčasne daňový bonus uplatní aj matka
    aj otec vyživovaného dieťaťa.

Stanovisko

V súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže súd rozhodnutím zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Pri striedavej osobnej starostlivosti obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci (matka a otec), pričom daňový bonus mesačne na toto vyživované dieťa si môže uplatniť len jeden z nich.

Pre informáciu dodávame, že pri striedavej osobnej starostlivosti nie je potrebné skúmať, u ktorého z rodičov je v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca vyživované dieťa v osobnej starostlivosti, nakoľko obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s vyživovaným dieťaťom. ZDP ponecháva možnosť rodičom, aby sa dohodli, ktorý z nich si uplatní daňový bonus, pričom časť roka môže daňový bonus uplatňovať matka a časť roka otec. Ak sa rodičia vyživovaného dieťaťa nedohodnú, ktorý z nich si daňový bonus uplatní, potom prednostné právo na daňový bonus v zmysle § 33 ods. 4 ZDP prináleží matke.

Spôsob preukazovania nároku na daňový bonus ustanovuje ZDP v § 37. V zmysle § 37 ods. 2 písm. a) ZDP nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (napr. kópia rodného listu alebo výpis z rodného listu) a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Pokiaľ ide o otázku oprávnenia zamestnávateľa požadovať od zamestnanca predloženie písomnej dohody medzi rodičmi, resp. predloženie čestného vyhlásenia podpísaného obidvoma rodičmi, sme toho názoru, že ak zamestnávateľ má pochybnosti o priznaní daňového bonusu, je oprávnený požadovať od zamestnanca predloženie akéhokoľvek dokladu, ktorým zamestnanec preukáže, že matka dieťaťa si nárok na daňový bonus neuplatňuje v rovnakom čase ako zamestnanec.

V prípade otázky, či je potrebné, aby v „dohode“ rodičov bolo uvedené, ktorý z nich si bude uplatňovať daňový bonus alebo je aj to predmetom rozhodnutia súdu, znova poukazujeme na znenie poslednej vety § 33 ods. 4 ZDP. „Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Na základe spomenutého, zastávame názor, že zákonodarca ponecháva na slobodnej vôli rodičov, aby sa dohodli, ktorý z nich si uplatní daňový bonus, pričom ak sa nedohodnú platí záväzná postupnosť matka, otec. Toto ustanovenie však nebráni žiadnemu z rodičov dieťaťa domáhať sa svojich oprávnených nárokov na súde.

Ak dôjde, k neoprávnenému uplatneniu daňového bonusu zavinením zamestnanca, zamestnávateľ bude postupovať v súlade s § 40 ods. 4 písm. b) ZDP. Zamestnávateľ vyberie neoprávnene vyplatený daňový bonus vrátane príslušenstva od zamestnanca zvýšením preddavku na daň alebo dane do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k jeho nesprávnemu uplatneniu.

Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií.