Majetok vylúčený z odpisovania

Z odpisovania sú podľa § 23 zákona o dani z príjmov vylúčené:
 1. pozemky
 2. pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
 3. ochranné hrádze,
 4. umelecké diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (autorský zákon), ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
 5. hnuteľné národné kultúrne pamiatky podľa § 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,
 6. povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,
 7. predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 8. preložky energetických diel u ich vlastníkov, ak boli financované fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá potrebu tejto preložky vyvolala,
 9. nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne, napríklad know-how, obchodná značka alebo ak podľa podmienok vkladu bolo obchodnej spoločnosti alebo družstvu poskytnuté len právo na použitie bez prevodu vlastníckych práv k nehmotnému majetku a bez možnosti poskytnutia práva na použitie iným osobám,
 10. hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva počas zabezpečenia tohto záväzku,
 11. hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu, ak výdavky vynaložené na jeho vybudovanie sú u odovzdávajúceho daňovníka súčasťou obstarávacej ceny stavby alebo boli zahrnuté pri bezplatnom odovzdaní do výdavkov (§ 19 ods. 3 písm. c)

Výdavky (náklady) na obstaranie majetku vylúčeného z odpisovania, ktorý daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov zaradí do obchodného majetkunie sú uznaným daňovým výdavkom v čase obstarania tohto majetku, ale sú uznaným daňovým výdavkom pri predaji majetku (podľa § 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani z príjmov). Výdavky na obstaranie neodpisovaného majetku (vstupnú cenu) možno do daňových výdavkov zahrnúť iba do výšky príjmu z jeho predaja, ak sa jedná o
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky,
 • povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,
 • predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
 • pozemky nedotknuté ťažbou
FAQ
 
Otázka
Daňovník eviduje v obchodnom majetku pozemok, na ktorom plánoval výstavbu podnikateľského objektu. Obstarávacia cena pozemku bola 100 tis. eur. Daňovník po odstúpení od svojho podnikateľského plánu sa rozhodol tento pozemok predať a dosiahol príjem z jeho predaja vo výške 85 tis. eur.  Môže si obstarávaciu cenu pozemku zahrnúť do daňových výdavkov pri jeho predaji?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o stavebný pozemok, teda pozemok nedotknutý ťažbou, do daňových výdavkov si môže zahrnúť obstarávaciu cenu pozemku najviac do výšky príjmov z jeho predaja, teda sumu 85 tis. eur.