Úvod > DPH > Oznamovanie bankových účtov > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oznamovanie bankových účtov správcovskou spoločnosťou

Oznamovanie bankových účtov správcovskou spoločnosťou

Otázka:
Správcovská spoločnosť, ktorá spravuje bytové a nebytové objekty sa pýta na oznamovaciu povinnosť  podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). Správcovská spoločnosť okrem hlavného účtu, ktorý používa na podnikanie, spravuje tiež účty vedené v banke v súlade so zákonom č. 182 /1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vlastníctve bytov) osobitne pre každý bytový dom. Ktoré bankové účty má správcovská spoločnosť povinnosť oznámiť?

Odpoveď:
Správcovská spoločnosť má postavenie správcu podľa § 6 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov, podľa ktorého správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“) alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy (ďalej len „správca“). 
Správou domu je podľa § 6 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 
a) prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, 
b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, 
c) vedenie účtu domu v banke,
d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných pohľadávok a nárokov,
e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. 
Zákon o vlastníctve bytov v § 8 ods. 3 ukladá správcovi povinnosť viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „majetok vlastníkov“) musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; správca je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov. Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb. 
Z uvedeného legislatívneho vymedzenia vyplýva, že finančné prostriedky sústredené na účte domu správca používa na krytie a úhradu záväzkov (obstarávanie služieb a tovaru), ktoré súvisia so správou domu. Správa domu má znaky ekonomickej činnosti (podnikania) podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH, za čo mu prináleží protihodnota, ktorá je hradená na jeho vlastný bankový účet. 
Podľa § 6 zákona o DPH je platiteľ dane povinný oznámiť každý vlastný bankový účet, ktorý používa na podnikanie. Ak účet vedený za každý spravovaný dom nepatrí správcovi dane, ale ako vyplýva z vyššie uvedeného, jeho majiteľom sú vlastníci bytov, na takýto účet sa oznamovacia povinnosť nevzťahuje. 
Ak správca, ktorý je platiteľom DPH, používa na podnikanie aj účet patriaci inej osobe (osobám), tak takýto účet môže oznámiť v súlade s § 6 ods. 7 zákona o DPH. 
Ak správca pre účely výkonu správy bytov zriadi účet pod svojim menom a u poskytovateľov platobných služieb je tento účet vedený ako jeho vlastný účet, pričom je takýto účet používaný na podnikanie v zmysle § 2 zákona o DPH, oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky jeho vlastné bankové účty. 

 

Dátum vydania stanoviska:  24.11.2021