Kto má oznamovaciu povinnosť

Oznamovaciu povinnosť podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH majú právnické osoby, ktoré sa zrušujú bez likvidácie. Povinnosť oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu majú pred svojím zánikom. Zákon o DPH neupravuje spôsob podania oznámenia o tom, že sa právnická osoba ruší bez likvidácie pre daň, platiteľ dane môže postupovať podľa § 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho podáva, v akej veci a dôvody podania.
 
FAQ

Otázka č. 1 - Zánik spoločnosti
Právnická osoba, platiteľ dane bola zrušená podľa Obchodného zákonníka z dôvodu, že bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra. Je právnická osoba povinná túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu?
Odpoveď
Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie (v danom prípade sa likvidácia nevyžaduje), je túto skutočnosť povinná oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu pred svojim zánikom. Daňový úrad nevydá rozhodnutie o zrušení registrácie. Právnická osoba prestáva byť platiteľom dane zo zákona dňom jej zániku.
 
Otázka č. 2 - Zlúčenie spoločnosti
Spoločnosť A, s.r.o. sa stala platiteľom dane dňa 1.2.2020. K 5.6.2022 sa zlúči s existujúcou spoločnosťou B, s.r.o., platiteľom dane. Pri zlúčení spoločností dochádza k zániku spoločnosti A a spoločnosť B sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti A. V obchodnom registri sa vykonal výmaz zanikajúcej spoločnosti A a zápis zlúčenia spoločnosti s nástupníckou spoločnosťou B k tomu istému dňu , t.j. k 5.6.2023. Je spoločnosť A , s.r.o. povinná  túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu ?
Odpoveď
Áno. Spoločnosť A, s.r.o. oznámi DÚ, že sa zrušuje bez likvidácie z dôvodu, že sa k 5.6.2023 zlúči s existujúcou spoločnosťou B, s.r.o. platiteľom dane. 

Otázka č. 3  - Vyhlásený konkurz
Právnická osoba – platiteľ DPH bola zrušená z dôvodu, že bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Spoločnosť zanikla dňom výmazu z obchodného registra. Má spoločnosť oznamovaciu povinnosť?
Odpoveď
Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, je túto skutočnosť povinná oznámiť miestne príslušnému DÚ pred svojím zánikom. DÚ nevydá rozhodnutie o zrušení registrácie. Právnická osoba prestáva byť platiteľom DPH zo zákona dňom zániku.