Podiel na zisku tichého spoločníka od fyzickej osoby podnikateľa

Otázka

Akým spôsobom sa zdaňuje podiel na zisku vyplatený fyzickej osobe, ktorá je tichým spoločníkom fyzickej osoby podnikateľa na základe zmluvy o tichom spoločenstve? Považuje sa tento príjem za podiel na zisku podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov, ktorý sa zdaňuje daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov vo výške 7 %?

Odpoveď zo dňa 14.10.2021

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP) v znení účinnom do 31.12.2021 predmetom dane z príjmov fyzickej osoby sú podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej

spoločnosti alebo družstva, pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. f) cit. zákona;

za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

V zmysle § 673 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka zmluvou o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Uvedená zmluva vyžaduje písomnú formu.

Z § 673 ods. 1 v spojení s § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka vyplýva, že tichým spoločníkom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je podnikateľom podľa § 2 Obchodného zákonníka. Zmluvným partnerom tichého spoločníka však môže byť len fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sú podnikateľmi v zmysle § 2 Obchodného zákonníka. Znamená to, že zmluvným partnerom tichého spoločníka môže byť napr. fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Podľa § 676 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania je rozhodná ročná účtovná závierka. Nárok na podiel zo zisku vzniká tichému spoločníkovi do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky, pričom ak je podnikateľom právnická osoba, plynie táto lehota od schválenia tejto závierky v súlade s jej stanovami, spoločenskou zmluvou alebo zákonom.

Predmetom vkladu tichého spoločníka môže byť určitá peňažná suma, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní. Vklad sa znižuje o podiel na strate, pričom tichý spoločník nie je povinný pri podiele na strate z podnikania svoj vklad dopĺňať a na strate sa zúčastňuje len do výšky svojho vkladu. O podiel na zisku v ďalších rokoch sa znížený vklad zvyšuje a nárok na podiel na zisku vzniká spoločníkovi po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.

Pojem vklad je na účely ZDP vymedzený v § 2 písm. ac) tohto zákona, a je ním:

  • peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania, pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,
  • príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí,
  • povinný príplatok do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva splatený akcionárom, spoločníkom alebo členom družstva a emisné ážio splatené akcionárom.

Vychádzajúc z predmetnej definície, vklad, ktorý poskytne tichý spoločník podnikateľovi (fyzickej osobe alebo právnickej osobe) sa na účely ZDP za vklad nepovažuje.

Vklad tichého spoločníka prijatý podnikateľom, ktorý je fyzickou osobou, nie je u jeho príjemcu – fyzickej osoby podnikateľa predmetom dane z príjmov, nakoľko nie je príjmom z činnosti tohto daňovníka ani príjmom z nakladania s jeho majetkom. Na druhej strane ani vrátenie vkladu tichému spoločníkovi nie je možné považovať za daňový výdavok podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou.

Vychádzajúc z účelu a zmyslu ust. § 3 ods. 1 písm. e) ZDP, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi sa považuje za príjem podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP len vtedy, ak tento príjem plynie fyzickej osobe, ktorá je tichým spoločníkom podnikateľa, ktorým je obchodná spoločnosť [s výnimkou verejnej obchodnej spoločnosti, kedy sa tento príjem plynúci fyzickej osobe považuje za príjem podľa § 3 ods. 1 písm. f) ZDP] alebo družstvo.

Ak podiel na výsledku podnikania podľa zmluvy o tichom spoločenstve plynie tichému spoločníkovi – fyzickej osobe od podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou, predmetný príjem sa za príjem podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP nepovažuje, t. j. daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. r) ZDP sa z tohto príjmu nevyberie. Podiel na výsledku podnikania plynúci podľa zmluvy o tichom spoločenstve tichému spoločníkovi – fyzickej osobe od podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou, za predpokladu, že nejde o príjem podľa § 6 ZDP, sa považuje za ostatný príjem podľa § 8 ZDP, pričom ide o tzv. iný ostatný príjem. Daňovú povinnosť z predmetného príjmu daňovník vyrovná osobne, prostredníctvom daňového priznania podaného podľa § 32 ZDP.

Stanovisko bolo vypracované na základe informácií poskytnutých v žiadosti.