Všeobecné informácie

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach (ďalej len „odvod“) upravuje zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o osobitnom odvode“).
Regulovanou osobou je osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovanej oblasti a predpokladá, že bude činnosť, na ktorú má oprávnenie, vykonávať celé odvodové obdobie. 

S účinnosťou od 31.decembra 2023 sa zmenou v § 3 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 235/2012 Z. z. rozšíril rozsah regulovaných osôb (ďalej len „nová regulovaná osoba“).

Regulovanou osobou sa stáva aj osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného NBS podľa osobitných predpisov4) (4) napr. zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní – t. j. napr. banka, správcovská spoločnosť, tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou).

Text v poznámke 4) v zákone  o osobitnom odvode nevymedzuje jednoznačne všetky zákony, v zmysle ktorých činnosti v oblasti vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska podliehajú odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. To znamená, že za osobitné predpisy môžeme v tomto prípade považovať aj iné zákony ako sú v poznámke uvedené. Ak má osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, oprávnenie na výkon činnosti v oblasti vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska je regulovanou osobou v zmysle zákona o osobitnom odvode.

Poznámka:
Poisťovne a zaisťovne už boli regulovanými osobami aj doteraz.


Regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, ak jej výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „výsledok hospodárenia“), resp. predpokladaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie dosiahne aspoň sumu 3 000 000,00 eur. Na účely stanovenia povinnosti platiť odvod sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa postupov účtovania upravených zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) alebo výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa medzinárodných účtovných noriem (§ 17a zákona o účtovníctve) upravený podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Odvodovým obdobím je kalendárny mesiac. 

Výška odvodu sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu.

Základ odvodu je výsledok hospodárenia za dané účtovné obdobie vynásobený koeficientom. Koeficient je podiel výnosov alebo príjmov z regulovanej činnosti k celkovým výnosom alebo príjmom. Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nadol.

S účinnosťou od 31. decembra 2023 sa ustanovujú dve sadzby odvodu:

a)    sadzba pre regulovanú osobu, ktorá vykonáva činnosť v oblasti bankovníctva na základe bankového povolenia udeleného NBS podľa osobitného predpisu – zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov alebo na základe oprávnenia alebo povolenia na výkon  činnosti v oblasti bankovníctva vydaného v inom členskom štáte EÚ a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP vo výške 0,025 

    prechodné ustanovenie § 15 ustanovuje postupné znižovanie sadzby pre roky 2025 až 2027. Po 31. decembri 2027 bude výška sadzby odvodu pre všetky regulované osoby rovnaká:
-    sadzba odvodu vo výške 0,0208 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie pariace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2024;
-    sadzba odvodu vo výške 0,0167 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie pariace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2025;
-    sadzba odvodu vo výške 0,0125 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie pariace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2026;
-    sadzba odvodu vo výške 0,00363 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2027.

b)     sadzba pre ostatné regulované osoby ustanovené v § 3 ods. 1 písm. a) vo výške 0,00363

V súlade s § 15 ods. 6 zákona o osobitnom odvode sa sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2023 prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2023. 

Odvod je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca. Ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1 000 eur, regulovaná osoba odvod neplatí. 

Odvod sa platí na číslo účtu: 

501382–základné číslo účtu (OÚD))/8180 v tvare IBAN
variabilný symbol 1100002024 alebo 1100xx2024 kde xx označuje príslušný mesiac odvodového obdobia

Upozornenie:
Ak posledný deň kalendárneho mesiaca pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Správcom odvodu je daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov.

Odvod, preplatok zo zúčtovania odvodov a nedoplatok zo zúčtovania odvodov sa zahŕňa do základu dane z príjmov v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov.

Nová regulovaná osoba má povinnosť do 31. januára 2024 zaplatiť odvod ak:
-    má k 1. januáru 2024 oprávnenie na výkon činnosti alebo povolenie vydané v inom členskom štáte EÚ a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP,
-    predpokladá, že bude tieto činnosti vykonávať celé odvodové obdobie,
-    ak jej výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred 1. januárom 2024 (obdobie, za ktoré vznikla povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním v lehote do 31. decembra 2023) dosiahol aspoň sumu 3000000 eur (§15 ods. 1 zákona) alebo
-    nevykázala výsledok hospodárenia pred 1. januárom 2024 a jej odhad predpokladaného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie, ktoré začalo bezprostredne pred 1. januárom 2024 dosiahol aspoň sumu 3000000 eur (§15 ods. 4 zákona)