Všeobecné informácie

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach (ďalej len „odvod“) upravuje zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o osobitnom odvode“).

Regulovanou osobou je osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovanej oblasti a predpokladá, že bude činnosť, na ktorú má oprávnenie, vykonávať celé odvodové obdobie.

Regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, ak jej výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „výsledok hospodárenia“), resp. predpokladaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie dosiahne aspoň sumu 3 000 000,00 eur. Na účely stanovenia povinnosti platiť odvod sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa postupov účtovania upravených zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) alebo výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa medzinárodných účtovných noriem (§ 17a zákona o účtovníctve) upravený podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Odvodovým obdobím je kalendárny mesiac.

Výška odvodu sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu. Zaokrúhľuje sa na desiatky eurocentov nadol.

Základ odvodu je výsledok hospodárenia za dané účtovné obdobie vynásobený koeficientom. Koeficient je podiel výnosov alebo príjmov z regulovanej činnosti k celkovým výnosom alebo príjmom. Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nadol.

Sadzba odvodu je:
 0,00726, prvýkrát sa použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.
 0,00545 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2018.

 0,00363 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2020.

Odvod je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca. Ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1 000 eur, regulovaná osoba odvod neplatí.

Odvod sa platí na číslo účtu:

501091 –základné číslo účtu (OÚD))/8180 v tvare IBAN
variabilný symbol 1100002019 alebo 1100xx2019 kde xx označuje príslušný mesiac

Odvod, preplatok zo zúčtovania odvodov a nedoplatok zo zúčtovania odvodov sa zahŕňa do základu dane z príjmov v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov.