Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Zrážková daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Platnenie zrážkovej dane pri poistnom znižujúcom príjem zo závislej činnosti

Platnenie zrážkovej dane pri poistnom znižujúcom príjem zo závislej činnosti

Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného.
 
 
FAQ
 
Otázka  – Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
Zdravotná poisťovňa v roku 2022 robila ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za r. 2021 z príjmov zo závislej činnosti pričom výsledkom bol preplatok zdravotného poistenia. Má zdravotná poisťovňa zraziť z tohto preplatku zrážkovú daň? 
Odpoveď
Preplatok z RZZP zo závislej činnosti
vyplatený priamo daňovníkovi zdaňuje poisťovňa zrážkovou daňou v súlade s § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov. Poisťovňa je platiteľom dane /§ 2 písm. v)/,  v súlade s § 43 ods. 10 je povinná zrážku vykonať pri vyplatení a podľa ods. 11 odviesť o oznámiť zrážku dane. Podľa ods.12, ak nevykoná zrážku, alebo daň neodvedie, bude sa od neho vymáhať ako nezaplatená daň.