Príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov

Príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov sú vymedzené v § 6 ods.1 písm.c) zákona o dani z príjmov; zaraďujú sa sem také druhy príjmov, ktoré sú dosahované činnosťou daňovníka vykonávanou len na základe osobitných právnych predpisov [neuvedené v písmenách a) a b)] napríklad:
  • daňový poradca vykonávajúci činnosť v súlade so zákonom č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov 
  • súdny exekútor vykonávajúci činnosť v súlade so zákonom č. 233/1995 Z. z. o   súdnych exekútoroch a exekučnej  činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  • audítor vykonávajúci činnosť na základe zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch,  audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • notár vykonávajúci činnosť v súlade so zákonom č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
  • súkromný veterinárny lekár  podľa zákona č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení zákona č. 337/1998 Z. z.
  • súkromný lekár podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • fyzická osoba prevádzkujúca fotovoltaickú elektráreň podľa z. č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (na základe povolenia, príp. oznamovacej povinnosti).
  • mediátor podľa zákona č. 420/2004 Z. z.  o mediácii v znení neskorších predpisov , vykonávajúci činnosť mediácie vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
Príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov sú na daňové účely považované za aktívne príjmy.
Príjmami z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov sú aj dary poskytnuté fyzickej osobe v súvislosti s výkonom jej podnikania. 
 
S účinnosťou od 1.1.2024 je od dane z príjmov oslobodený príjem z nepeňažného plnenia nadobudnutého daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 formou akcie ocenenej v jej nominálnej hodnote alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a pripadajúceho na daňovníka v súvislosti s jeho výkonom činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 vykonávanej pre obchodnú spoločnosť, ktorej akcie alebo obchodný podiel takto získal, ak
1. táto obchodná spoločnosť nevyplácala podiely na zisku (dividenda) zo svojho zisku odo dňa registrácie podľa § 49a a to až do zdaňovacieho obdobia, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom ich prvýkrát vyplatila a
2. tieto akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté týmto daňovníkom.
Uvedené oslobodenie sa môže použiť iba na cenné papiere a obchodné podiely nadobudnuté po 31. decembri 2023.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – príjmy súdneho exekútora
Fyzická osoba vykonáva činnosť ako súdny exekútor podľa Exekučného poriadku. Ako sa podľa zákona o dani z príjmov zdania takéto príjmy a kde ich daňovník zaradí?
Odpoveď
Príjmy z výkonu takejto exekučnej činnosti uvedená fyzická osoba na daňové účely zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.1 písm. c) zákona o dani z príjmov (činnosť vykonáva podľa osobitných predpisov - Exekučný poriadok).
 
Otázka č.2 – príjmy z prevádzkovania fotovoltaickej elektrárne
Daňovník fyzická osoba prevádzkuje fotovoltaickú elektráreň (na streche rodinného domu má  nainštalovanú fotovoltaickú elektráreň). Túto činnosť vykonáva na základe oznámenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (podľa zákona o energetike). Keďže nevykonáva podnikateľskú činnosť, môže takéto príjmy podľa zákona o dani z príjmov považovať za ostatné príjmy (§ 8), prípadne ich nemusí vôbec zdaňovať? 
Odpoveď
Príjmy plynúce fyzickej osobe z činností, ktorými sú výroba a dodávka elektriny, vykonávaných na základe povolenia vydaného podľa z. č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rovnako aj príjmy z činností, ktorými sú výroba a dodávka elektriny, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, sú príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o  dani z príjmov, t. j. ide o príjmy z  podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov.
Daňovník teda takéto príjmy zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.1 písm. c) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 3 – príjmy súkromného lekára
Fyzická osoba, ktorá má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania vydanú Slovenskou lekárskou komorou podľa zákona č. 578/2004 Z. z.,  začala vykonávať túto činnosť po vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného samosprávnym krajom. Ako sa na daňové účely posudzujú takéto príjmy u uvedeného daňovníka – súkromného lekára?
Odpoveď 
Príjmy súkromného lekára, ktorý vykonáva činnosť na základe osobitných právnych predpisov - podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch...., sa na daňové účely považujú za príjmy podľa § 6 ods.1 písm. c) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 4 – príjmy audítora
Daňovník fyzická osoba vykonáva činnosť audítora vo svojom mene a na svoj účet  v súlade s ustanoveniami zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a o dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov. Ako sa na daňovú účely posudzujú takéto príjmy u uvedeného daňovníka  audítora?
Odpoveď    
Príjmy audítora , ktorý vykonáva činnosť v súlade s osobitným predpisov a to vo vlastnom mena a na vlastný účet ,sa na daňové účely považujú za príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 5 – príjmy  z výkonu činnosti mediácie
Daňovník vykonáva činnosť mediátora, ako osoba zapísaná v zozname mediátorov v súlade so zákonom o mediácii v znení neskorších predpisov. Ako sa posudzujú príjmy z výkonu činnosti mediátora z pohľadu zákona o dani z príjmov?
Odpoveď 
Ak mediátor poskytuje svoje služby v oblasti mediácie za odplatu, táto by sa mala diferencovať v závislosti od jeho právneho alebo zmluvného vzťahu so svojím zamestnávateľom, ak vykonáva mediáciu na základe svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe zmluvy so stranami, v ktorej si určí výšku odplaty. 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. je výkon činnosti mediátora podnikaním, a z uvedeného dôvodu sa príjmy mediátora považujú za príjmy z podnikania vykonávaného podľa tohto osobitného predpisu, t. j.  ide o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov, a to za predpokladu, že mediátor vykonáva mediáciu vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.  
Ak mediátor je zamestnancom strediska a mediačnú činnosť poskytuje bezplatne ako súčasť svojej práce, bezplatnú činnosť pre klientov strediska poskytuje stredisko a nie mediátor, zamestnanec strediska. Tento za svoju prácu poberá od strediska (zamestnávateľa) príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Pre príjmy zo závislej činnosti  je charakteristická závislosť daňovníka (príjemcu príjmov) na platiteľovi príjmov. Právny základ závislej činnosti vykonávanej v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu spočíta v minimálnej osobnej závislosti a podriadenosti zamestnanca voči svojmu zamestnávateľovi.