Závislé osoby

Závislou osobou podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov sa rozumie:

  • blízka osoba,
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
  • osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Podľa § 2 písm. o) zákona o dani z príjmov ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel.

Priamym majetkovým podielom sa rozumie účasť na majetku a kontrole viac ako 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.
Nepriamy majetkový podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa zistí súčinom priamych podielov, ktoré sú vyjadrené v percentuálnej výške, a ten je následne vynásobený stomi. Nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta ako súčet nepriamych podielov.
Účasťou na vedení podľa § 2 písm. o) ZDP sa rozumie vzťah osoby s obchodnou spoločnosťou alebo družstvom prostredníctvom členstva v štatutárnych alebo dozorných orgánoch tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Zahraničnou závislou osobou podľa § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov sa rozumie fyzická alebo právnická osoba v tuzemsku, ktorá je vzájomne prepojená s fyzickou alebo právnickou osobou v zahraničí. Vzájomné prepojenie týchto osôb je určené spôsobom podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov, t. j. existuje medzi nimi vzťah ako medzi:

  • blízkymi osobami v súlade s § 116 a 117 Občianskeho zákonníka,
  • osobami s ekonomickým alebo personálnym prepojením v súlade s § 2 písm. o) zákona o dani z príjmov, alebo
  • osobami s iným prepojením v súlade s § 2 písm. p) zákona o dani z príjmov.

Za zahraničnú závislú osobu sa rovnako považuje aj daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou vo vzťahu k jeho stálym prevádzkarňam v zahraničí, ako aj stála prevádzkareň umiestnená na území SR vo vzťahu k jej zahraničnému zriaďovateľovi, ktorým je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou.
Rovnako sa za zahraničnú závislú osobu považuje aj vzťah

  • medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú voči sebe závislými osobami [t. j. sú vzájomne prepojení podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov],
  • stálej prevádzkarne voči daňovníkovi, ktorý je vzájomne prepojený podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov s jej zriaďovateľom [t. j. medzi stálou prevádzkarňou a inou osobou, ktorá patrí do skupiny – je závislá voči zriaďovateľovi tejto stálej prevádzkarne].

FAQ

Otázka - posúdenie závislosti zahraničných osôb
Spoločnosť A je zahraničná obchodná spoločnosť s organizačnou zložkou a zároveň stálou prevádzkarňou na území SR. Spoločnosť B je taktiež zahraničná obchodná spoločnosť, ktorá je 100% vlastníkom slovenskej spoločnosti s ručením obmedzením. Spoločnosť A vlastní 23%-ný podiel v Spoločnosti B. Nikto z členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov Spoločnosti A, ani jej organizačnej zložky, nie je členom štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov Spoločnosti B.
Spoločnosť A preniesla výkon niektorých svojich činností za odplatu (na základe príslušnej zmluvy o poskytovaní služieb) a k tomu prislúchajúcej zodpovednosti na Spoločnosť B, ponechávajúc si kľúčové rozhodovacie a kontrolné právomoci nad výkonom týchto činností.

Odpoveď
Z uvedených informácií je zrejmé, že Spoločnosť A a Spoločnosť B nie je možné v zmysle § 2 písm. o) považovať za závislé osoby, nakoľko Spoločnosť A vlastní len 23%-ný podiel v Spoločnosti B, a teda nie je naplnená podmienka § 2 písm. o) bod 1 zákona o dani z príjmov, ktorá zakladá prepojenie „účasťou na majetku alebo kontrole”.
Rovnako aj v súvislosti s podmienkou uvedenou v § 2 písm. o) bod 2 zákona o dani z príjmov predpokladáme, že ide o nezávislé spoločnosti, nakoľko medzi Spoločnosťou A a Spoločnosťou B neexistuje vzájomné prepojenie na úrovni členov štatutárnych alebo dozorných orgánov, a teda nejde o „účasť vo vedení“ podľa § 2 písm. o) bod 2 zákona o dani z príjmov. Napriek tomu, že spoločnosť A preniesla na spoločnosť B výkon niektorých svojich činností za odplatu (na základe zmluvy o poskytovaní služieb), uvedená skutočnosť automaticky nezakladá „iné prepojenie” v zmysle § 2 písm. p) zákona o dani z príjmov.
Odporúčame však do pozornosti aj znenie ustanovenia § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. Podľa uvedeného ustanovenia sa rozumie zahraničnou závislou osobou vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba alebo tuzemská právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou spôsobom podľa písmena n); rovnako sa posudzuje aj vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí, ako aj vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálou prevádzkarňou na území Slovenskej republiky a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení podľa písmena n) a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.