Závislé osoby

Závislou osobou podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov sa rozumie:

  • blízka osoba,
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
  • osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Podľa § 2 písm. o) zákona o dani z príjmov ekonomickým prepojením alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel.

  1. Účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na základnom imaní, priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo podiel vo výške najmenej 25 % na zisku, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov, pričom nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby alebo subjektu na majetku alebo kontrole inej osoby alebo subjektu, ak táto osoba alebo subjekt má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb alebo subjektov, z ktorých každý má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby alebo subjektu; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 % a viac, všetky osoby alebo subjekty, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu, pričom na účely tohto bodu osoba alebo subjekt, ktorý koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, ak ide o hlasovacie práva alebo podiel na základnom imaní, sa považuje za osobu alebo subjekt, ktorý má účasť na všetkých hlasovacích právach alebo je vlastníkom tohto podielu na základnom imaní, ktoré má v držbe táto iná osoba alebo subjekt.
  2. Účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby alebo subjektu k tejto právnickej osobe alebo k subjektu.

Ekonomickým prepojením podľa § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov je aj vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí, vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami na území Slovenskej republiky, vzťah medzi jednotlivými stálymi prevádzkarňami daňovníka, vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení podľa písmena n), ako aj vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.

 

FAQ

Otázka - posúdenie závislosti zahraničných osôb
Spoločnosť A je zahraničná obchodná spoločnosť s organizačnou zložkou a zároveň stálou prevádzkarňou na území SR. Spoločnosť B je taktiež zahraničná obchodná spoločnosť, ktorá je 100% vlastníkom slovenskej spoločnosti s ručením obmedzením. Spoločnosť A vlastní 23%-ný podiel v Spoločnosti B. Nikto z členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov Spoločnosti A, ani jej organizačnej zložky, nie je členom štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov Spoločnosti B.
Spoločnosť A preniesla výkon niektorých svojich činností za odplatu (na základe príslušnej zmluvy o poskytovaní služieb) a k tomu prislúchajúcej zodpovednosti na Spoločnosť B, ponechávajúc si kľúčové rozhodovacie a kontrolné právomoci nad výkonom týchto činností.

Odpoveď
Z uvedených informácií je zrejmé, že Spoločnosť A a Spoločnosť B nie je možné v zmysle § 2 písm. o) považovať za závislé osoby, nakoľko Spoločnosť A vlastní len 23%-ný podiel v Spoločnosti B, a teda nie je naplnená podmienka § 2 písm. o) bod 1 zákona o dani z príjmov, ktorá zakladá prepojenie „účasťou na majetku alebo kontrole”.
Rovnako aj v súvislosti s podmienkou uvedenou v § 2 písm. o) bod 2 zákona o dani z príjmov predpokladáme, že ide o nezávislé spoločnosti, nakoľko medzi Spoločnosťou A a Spoločnosťou B neexistuje vzájomné prepojenie na úrovni členov štatutárnych alebo dozorných orgánov, a teda nejde o „účasť vo vedení“ podľa § 2 písm. o) bod 2 zákona o dani z príjmov. Napriek tomu, že spoločnosť A preniesla na spoločnosť B výkon niektorých svojich činností za odplatu (na základe zmluvy o poskytovaní služieb), uvedená skutočnosť automaticky nezakladá „iné prepojenie” v zmysle § 2 písm. p) zákona o dani z príjmov.
Odporúčame však do pozornosti aj znenie ustanovenia § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. Podľa uvedeného ustanovenia sa rozumie ekonomickým prepojením aj vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí, vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami na území Slovenskej republiky, vzťah medzi jednotlivými stálymi prevádzkarňami daňovníka, vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení podľa písmena n), ako aj vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.