Oslobodenie príspevkov na Celoeurópsky osobný dôchodkový fond

Popis problému : 

Obchodník s cennými papiermi  ( ďalej len "OCP") je poskytovateľ Celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu  (ďalej len "PEPP") podľa zákona č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 129/2022 Z. z.“).

Ide o dobrovoľný dôchodkový produkt, ktorý je v zmysle odporúčania Európskej únie potrebné priblížiť k porovnateľným produktom národných dobrovoľných dôchodkových schém - doplnkového dôchodkového sporenia (tretieho piliera). Rôzni zamestnávatelia v rámci SR plánujú svojim zamestnancom poskytovať príspevok do PEPP ako benefit (na základe pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, inej dohody alebo interného predpisu).

 OCP nakúpi pre klienta podiely v ETF fondoch, ktoré sa za splnenia zákonom stanovených podmienok po odchode do dôchodku odpredajú a použijú na výplatu „dobrovoľného dôchodku.“

 Otázka : 

Je takéto nepeňažné plnenie v úhrnnej sume najviac 500 € poskytnuté zamestnancovi oslobodené od dane z príjmov v súlade s § 5 ods. 7 písm. o) ZDP, za predpokladu, že zamestnávateľ vylúči takéto plnenie z daňových výdavkov? 

Analýza : 

Príspevok zamestnávateľa do PEPP je nepeňažným plnením, ide o nákup podielov v ETF fondoch. Tieto podiely sa nedajú zamestnancom priamo použiť ako prostriedok výmeny, dispozícia s nimi je výrazne legislatívne limitovaná, napr. z hľadiska časového horizontu.
V zmysle Usmernenia Finančného riaditeľstva č. 14/DZPaU/2022/MU – k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) ZDP z mája 2022 (ďalej len „Usmernenie FRSR“) možno od dane z príjmov oslobodiť nepeňažné plnenie do výšky 500 € len vtedy,  ak:
- Zamestnávateľ vynaložil prostriedky a vznikli mu náklady na nepeňažné plnenie v rovnakom zdaňovacom období, kedy ho zamestnancovi poskytol.
- Vynaložené prostriedky a súvisiace náklady sú daňovými výdavkami. Zamestnanecký benefit podľa pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, inej dohody alebo interného predpisu, je takýmto výdavkom v zmysle § 19 ods. 1 ZDP.
- Zamestnávateľ ho vylúčil z daňových výdavkov.

Finančné riaditeľstvo v poznámke k Príkladu č. 1 Usmernenia FRSR explicitne uvádza ako príklad nepeňažného plnenia zamestnancovi, na ktoré sa vzťahuje § 5 ods. 7 písm. o) ZDP aj poskytnutie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2019/1238 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (recitál 8, 10 a 16) (ďalej len „Nariadenie EP“) je PEPP suplementačná schéma k doplnkovému dôchodkovému sporeniu a zároveň z hľadiska ZDP v obdobnom postavení ako doplnkové dôchodkové sporenie [napr. § 7 ods. 1 písm. d) ZDP alebo § 11 ods. 8 ZDP], preto prichádzajú do úvahy rovnaké podmienky pre aplikáciu § 5 ods. 7 písm. o) ZDP aj v prípade príspevkov do PEPP.
V zmysle uvedenej analýzy je príspevok do PEPP do výšky 500 € poskytnutý zamestnávateľom podľa osobitného predpisu, ak bol v zdaňovacom období poskytnutia vylúčený zamestnávateľom z daňových výdavkov (§ 19 ods. 1 ZDP), oslobodený od dane z príjmu v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.

Stanovisko (16.03.2023) : 

V zmysle § 5 ods. 7 písm. o) ZDP je od dane z príjmov oslobodené aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.
Podmienky pre vytváranie, poskytovanie a distribúciu PEPP (podmienky sporiacej a výplatnej fázy, kompetencie Národnej banky Slovenska pri registrácii a dohľade nad vykonávaním celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a pod.) v nadväznosti na Nariadenie EP upravuje zákon č. 129/2022 Z. z. Z dôvodovej správy k predmetnému zákonu okrem iného vyplýva aj to, že zámerom je, aby sa na PEPP uplatnil rovnaký daňový režim ako na príspevky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia ako príbuzného produktu k PEPP.
Podľa Usmernenia FRSR zamestnávateľ môže ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP aplikovať aj v prípade poskytnutia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca podľa osobitného predpisu, ak ich zamestnávateľ vylúči z daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. l) alebo 19 ods. 1 ZDP].
Na základe uvedeného, súhlasíme s Vašou analýzou, a preto, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi benefit vo forme príspevku do PEPP, ide o nepeňažné plnenie, na ktoré možno, za predpokladu splnenia zákonných podmienok, aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.