Úvod > Daň z motorových vozidiel > Oslobodenie od dane z MV > Oslobodenie od dane z motorových vozidiel

Oslobodenie od dane z motorových vozidiel

 
Od dane je oslobodené:
  • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
  • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
  • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
  • vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
Oslobodenie od dane (okrem vozidla diplomatických misií a konzulárnych úradov ak je zaručená vzájomnosť) uplatňuje daňovník v podanom daňovom priznaní.   
 

Otázka č. 1 - oslobodenie od dane vozidla záchrannej zdravotnej služby
Ak je vozidlo záchrannej zdravotnej služby oslobodené od dane z motorových vozidiel je povinné podať daňové priznanie?
Odpoveď
Daňové priznanie za vozidlá, ktoré sú oslobodené od dane z motorových vozidiel okrem vozidiel diplomatických misií a konzulárnych úradov je potrebné podať a v podanom daňovom priznaní sa v časti  III. oddiel - Výpočet dane na riadku č. 11 daňového priznania vyznačí oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.
 
 
Otázka č. 2 - oslobodenie od dane vozidla používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe
Ak podnikateľ používa motorové vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri preprave plodín z poľa do svojho skladu a zároveň zo svojho skladu k predajcovi, ktorý od neho plodiny kúpil, podlieha toto vozidlo oslobodeniu od dane z motorových vozidiel a je podnikateľ povinný podať daňové priznanie?
Odpoveď
Ak podnikateľ používa vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri preprave plodín z polí do svojho skladu a zároveň zo svojho skladu k predajcovi za účelom jeho predaja, toto vozidlo je oslobodené od dane z motorových vozidiel, pretože sa používa na účely podnikania v poľnohospodárskej výrobe a v podanom daňovom priznaní sa v časti III. oddiel - Výpočet dane na riadku č. 11 daňového priznania vyznačí oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.
 
 
Otázka č. 3 - oslobodenie od dane vozidla používané výhradne v lesnej výrobe
Ak podnikateľ používa motorové vozidlo na podnikanie na prepravu dreva (guľatiny), podlieha toto vozidlo oslobodeniu od dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Ak podnikateľ drevo (guľatinu) nakúpi a následne predá, nejde o lesnú výrobu, ale sprostredkovanie predaja, prípadne nákladná doprava (preprava). Ak podnikateľ drevo nakúpi, opracuje ho (spracuje napr.na štiepku, metrovicu a pod.) a následne predá, v tomto prípade ide o výrobnú činnosť.
 
Základným predpokladom uplatnenia oslobodenia od dane z motorových vozidiel používaných výhradne v poľnohospodárskej a v lesnej výrobe je oprávnenie na predmetnú činnosť, činnosť súvisiacu s lesnou výrobou (napr. ťažba dreva, práce v lese, spracovanie dreva, činnosti v poľnohospodárstve a lesníctve a pod.) a zároveň musí byť dodržaná výhradnosť v lesnej výrobe.

Pojem “použitie vozidla výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe“ nie je v zákone vymedzené. Na účely tohto zákona použitie vozidla sa viaže na účel podnikania daňovníka, t.j. dosahovania a udržania príjmov z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby, ktorej súčasťou je aj vykonávanie podporných činností, bez ktorých dosiahnutie alebo udržanie príjmov z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby by nebol možný. Vymedzenie poľnohospodárskej a lesnej výroby sa neposudzuje striktne vo väzbe na priamu poľnohospodársku a lesnú výrobu, ale aj na činnosti, ktoré túto poľnohospodársku a lesnú výrobu u daňovníka podporujú, napr. výstavba skladu obilia, vybavovanie úradných listín súvisiacich so zamestnancami, ktorí pracujú u daňovníka v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe, alebo ich preprava „na“ alebo „z“ miesta výkonu práce. Pomer týchto „podporných činností“ by však nemal prevážiť hlavnú činnosť a využitie vozidla pri nej by mal predstavovať zanedbateľný pomer k hlavnej činnosti.