Ročný prehľad prijímateľov


Z údajov správcov dane o poskytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje finančné riaditeľstvo ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V ročnom prehľade prijímateľov sa uvádza

  • názov prijímateľa a jeho sídlo,
  • identifikačné číslo organizácie a
  • súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté.

Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje finančné riaditeľstvo vždy do 31. januára bežného roka na internetovej stránke www.financnasprava.sk a zároveň tento prehľad zasiela komore.


FAQ

Otázka č. 1 – Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov

Kde môže verejnosť nájsť ročný prehľad prijímateľov?

Odpoveď

Ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane je  zverejnený na internetovej stránke finančného riaditeľstva www.financnasprava.sk, v časti Rýchle odkazy – Informačné zoznamy – Ročný  prehľad prijímateľov podielov zaplatenej dane.