Vyznačovanie závislých osôb v tlačivách daňových priznaní

Otázka
Vypĺňanie riadku č. 13 v tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) a zaškrtávanie políčka v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, ktoré označujú ekonomické, personálne alebo iné prepojenie so závislými osobami a posudzovanie závislosti osôb

Odpoveď
Podľa poučenia k vypĺňaniu riadku 13 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov FO typu B tento riadok by mal zaškrtávať každý daňovník, ktorý je prepojenou osobou podľa  § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), pričom zároveň v XIII. oddiele tohto tlačiva daňovník uvádza aj druh prepojenia a identifikáciu osôb, s ktorými je prepojený.

Vychádzajúc z tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb právnická osoba by rovnako mala zaškrtnutím políčka na prvej strane tohto tlačiva vyznačiť prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona o dani s príjmov so závislými osobami. 

Závislou osobou podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov sa rozumie blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba (ďalej len „závislá osoba“).

Napriek vyššie uvedenému, ak závislá fyzická osoba alebo závislá právnická osoba v príslušnom zdaňovacom období nevykonala žiadnu vzájomnú obchodnú transakciu s osobou, voči ktorej je považovaná za závislú, podľa nášho názoru príslušné políčko v daňovom priznaní nemusí zaškrtávať. Fyzická osoba v takomto prípade zároveň nemusí vypĺňať ani údaje slúžiace na identifikáciu závislej osoby v oddiele XIII tlačiva daňového priznania. 

Posudzovanie závislosti osôb
Posudzovanie, či fyzická osoba alebo právnická osoba je voči inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe závislou, je potrebné viazať na časový moment realizácie vzájomného obchodného vzťahu. Aj keď sa v tlačivách daňových priznaní resp. v poučeniach k nim moment posudzovania závislosti osoby neuvádza, uvedené vyplýva z logiky veci s ohľadom na premenlivosť stavu závislosti v čase. Je preto nepodstatné, či napr. k 31.12. príslušného roku prepojenie osôb stále trvá alebo či už skončilo, keďže závislosť osôb, tak ako je vyššie uvedené, je potrebné posudzovať vo vzťahu k obchodnej transakcii a nie vo vzťahu k zdaňovaciemu  obdobiu.  
Uvedené nepriamo vyplýva aj zo znenia § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého súčasťou základu dane závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch.  

Identifikácia závislých osôb v tlačive daňového priznania k dani z príjmov FO typu B
Napriek skutočnosti, že ani z tlačiva daňového priznania ani z poučenia k nemu nie je zrejmé, akým spôsobom by sa mala identifikovať osoba závislá vo vzťahu k daňovníkovi, odporúčame identifikovať závislé osoby v rozsahu uvedenom na prvej strane tlačiva daňového priznania. To znamená u fyzickej osoby menom a priezviskom, rodným číslom alebo dátumom narodenia, bydliskom, a DIČ-om, ak jej bolo pridelené a u právnickej osoby uvedením IČO, DIČ (ak jej bolo pridelené), obchodného mena alebo názvu spoločnosti a jej sídla.