Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier > Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier oslobodených od dane upravuje § 41 zákona o DPH.  Ide najmä o služby, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ na základe osobitného  povolenia v zmysle zákona o hazardných hrách alebo ktoré prevádzkuje mandatár v mene a na účet prevádzkovateľa za podmienky, že ide o priame zabezpečenie všetkých činností spojených s prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier (prijímanie stávok, predaj žrebov, výplaty výhier a pod.)

FAQ
      
Otázka č.1 - Poskytnutie služieb spojených s prevádzkovaním výherného prístroja vrátane jeho umiestnenia
Spoločnosť A ako mandant uzatvorila so spoločnosťou B ako mandatárom mandátnu zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s organizačno-prevádzkovo technickým zabezpečením prevádzkovania výherných prístrojov v mene a na účet mandanta. Mandatár sa zaviazal tieto prístroje umiestniť vo svojom zariadení, za čo mu prislúcha odmena. V zmluve je uvedené, že odmena je oslobodená od dane podľa § 41 ods. 2 zákona o DPH. Je postup mandatára správny ?
Odpoveď
Podľa § 41 zákona o DPH je od dane oslobodené prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier osobou, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 30/2019 Z. z o hazardných hrách. Podľa § 41 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu. Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa podľa tohto ustanovenia rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené poskytované mandatárom.
 Ak však podnikateľ  v mene a na účet osoby, ktorá má predmetné povolenie neprijíma stávky, nepredáva žreby, nevypláca výhry a neposkytuje ďalšie služby, ktoré môže na základe predmetného povolenia vykonávať len osoba, ktorá má povolenie na  prevádzkovanie výherných prístrojov, ale poskytuje iné služby (napr. poskytuje priestor pre výherné prístroje, starostlivosť o zapnutie alebo vypnutie prístrojov a podobnú činnosť týkajúcu sa technického zabezpečenia poskytovanú pre mandanta za protihodnotu), takéto služby nie sú oslobodené od dane podľa § 41 zákona o DPH a hodnota týchto služieb vstupuje do obratu na účely registrácie k DPH.

Otázka č. 2 - Sprostredkovanie  predaja stieracích žrebov
Spoločnosť uzavrie mandátnu zmluvu na sprostredkovanie predaja stieracích žrebov so spoločnosťou, ktorá je vlastníkom licencie. Je odmena za sprostredkovanie predaja stieracích žrebov oslobodená od dane podľa § 41 zákona o DPH?
Odpoveď
Podľa § 41 cit. zákona je od dane  oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu. Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené poskytované mandatárom. Z uvedeného vyplýva, že ak je predmetom sprostredkovania na základe mandátnej zmluvy predaj stieracích žrebov, pričom vlastníkom žrebov je spoločnosť, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, je táto činnosť oslobodená od dane podľa § 41 cit. zákona.