Príjem z predaja podniku

Otázka

Daňovník fyzická osoba (SZČO)  predala podnik fyzickej osobe  (jedná sa o predaj celého podniku, nie časti podniku) na základe zmluvy o predaji podniku, ktorá bola vyhotovená k 31.12.2012 pričom účinnosť tejto zmluvy o predaji podniku je uvedená (na zmluve)  dňa 31.1.2013. V roku 2013 bola prijatá aj dohodnutá suma za predaj podniku. Daňovník predajom podniku ukončil podnikateľskú činnosť t.j. dňom 31.12.2012. V  ktorom zdaňovacom období (rok 2012 alebo 2013) je potrebné zahrnúť do základu dane príjem z predaja podniku.
 

Odpoveď
Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov je aj príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a zákona ) na základe zmluvy o predaji podniku uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Príjem z predaja podniku alebo jeho časti zahrnuje daňovník predávajúci podnik do základu dane po vykonaných úpravách základu dane, ktoré sú uvedené  v § 17a zákona o dani z príjmov (podľa toho či účtoval v jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctve), v tom zdaňovacom období, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku. V uvedenom prípade mal daňovník príjem z predaja podniku po vykonaní úpravy základu dane zahrnúť do čiastkového základu dane podľa § 6 zákona o dani z príjmov v roku 2013. I napriek skutočnosti, že došlo u neho ku skončeniu podnikania dňa 31.12.2012, nebol povinný vykonať úpravu základu dane za rok 2012 podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, nakoľko mal postupovať  podľa špeciálneho ustanovenia zákona, t.j. § 17a zákona o dani z príjmov. Predmetom úpravy základu dane za rok 2012 podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov by boli len tie skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predávajúceho podniku.