Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Ochrana a uchovávanie údajov v pokladnici e-kasa klient > Ochrana a uchovávanie údajov v pokladnici e-kasa klient

Ochrana a uchovávanie údajov v pokladnici e-kasa klient

Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov z neodoslanej dátovej správy z ORP, údajov z pokladničných dokladov, z dokladov VKLAD, VÝBER, NEPLATNÝ DOKLAD, Off-line pokladničných dokladov, paragón, autentifikačných údajov k ORP alebo prihlasovacích údajov k VRP proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.

 

Otázka č. 1 – Ochrana a archivácia
Aké doklady a údaje  je podnikateľ povinný uchovávať pri používaní pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Pokladničné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5, doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou, tlačové výstupy z dennej uzávierky vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou a kópie paragónov je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Doklad označený slovom „VKLAD“ vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou je podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.

Uchovávať chránené dátové úložisko pri ORP do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Podnikateľ je povinný používať také dátové média, u ktorých výrobca garantuje uchovávanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 69 daňového poriadku).

Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.