Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Ochrana a uchovávanie údajov v pokladnici e-kasa klient > Ochrana a uchovávanie údajov v pokladnici e-kasa klient

Ochrana a uchovávanie údajov v pokladnici e-kasa klient

Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov z neodoslanej dátovej správy z ORP, údajov z dokladov VKLAD, VÝBER, NEPLATNÝ DOKLAD, paragón, autentifikačných údajov k ORP alebo prihlasovacích údajov k VRP proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.

 

Otázka č. 1 – Ochrana a archivácia
Aké doklady a údaje  je podnikateľ povinný uchovávať pri používaní pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Pokladničné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5, doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou, tlačové výstupy z dennej uzávierky vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou a kópie paragónov je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Doklad označený slovom „VKLAD“ vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou je podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.

Uchovávať chránené dátové úložisko pri ORP do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Podnikateľ je povinný používať také dátové média, u ktorých výrobca garantuje uchovávanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.