Ochrana údajov (VRP) - archivácia

Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov k VRP proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.

FAQ

Otázka č. 1 – archivácia
Aké doklady a údaje  je podnikateľ povinný uchovávať pri používaní VRP?
Odpoveď
Pri používaní VRP má podnikateľ  povinnosť:
      • uchovávať kópie paragónov, doklady označené slovami  „NEPLATNÝ DOKLAD“, pokladničné doklady vyhotovené pri zaevidovaní paragónov do ERP  chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
      • uchovávať doklad označený slovom „VKLAD“ počas dňa, v ktorom bol vyhotovený,
      • zabezpečiť čitateľnosť údajov na  dokladoch z VRP po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.