Registrácia podľa § 6a zákona o DPH

V prípade zahraničných osôb, registrovaných za platiteľa  podľa  § 4 alebo § 5  zákona o DPH môže počas vykonávania ich činnosti na území SR dôjsť ku zmenám v registrácii z dôvodu zmeny statusu zahraničnej osoby, zrušenie stálej prevádzkarne, alebo naopak vznik stálej prevádzkarne v tuzemsku, presun sídla do SR a pod.

Zmena registrácie platiteľa podľa § 6a ods. 1 zákona o DPH
Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná podľa § 5 zákona o DPH a ktorá prestane spĺňať status zahraničnej osoby, sa považuje za platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby a naďalej vykonáva činnosť, ktorá je predmetom dane v tuzemsku. Zdaniteľná osoba je povinná oznámiť daňovému úradu skutočnosť, že prestala spĺňať status zahraničnej osoby do desiatich dní odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby. V oznámení uvedie deň, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby, a adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, v tuzemsku.
 Z uvedeného vyplýva, že ak zahraničná osoba prestane spĺňať status zahraničnej osoby (napr. z dôvodu, že v SR vznikla prevádzkareň v zmysle § 4 ods. 5 zákona o DPH, príp. došlo k presunu sídla do SR, zmena bydliska), považuje sa za osobu, ktorá je registrovaná podľa § 4 zákona o DPH (registrácia podľa § 4 zákona o DPH sa týka osôb usadených v SR). Zmena registrácie podľa § 5 zákona o DPH na registráciu podľa § 4 zákona o DPH nie je podmienená dosiahnutím obratu.

Zmena registrácie platiteľa podľa § 6a ods. 2 zákona o DPH
Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky na registráciu podľa § 5  zákona o DPH a je registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, považuje sa za platiteľa registrovaného podľa § 5  zákona o DPH odo dňa, keď prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava; túto skutočnosť je povinná oznámiť daňovému úradu do desiatich dní odo dňa, keď prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.
Z uvedeného vyplýva, že sa podobne rieši  zmena registrácie z § 4 zákona o DPH na registráciu podľa § 5  zákona o DPH (napr. prevádzkareň v zmysle § 4 ods. 5 zákona o DPH zahraničnej právnickej osoby prestane spĺňať kritériá prevádzkarne). Zmena registrácie z § 4 na § 5  zákona o DPH pripadá do úvahy vtedy, ak existuje dôvod na registráciu podľa § 5  zákona o DPH, t. j. ak táto osoba, ktorá nadobudla status zahraničnej osoby, bude v tuzemsku vykonávať činnosť, z ktorej je povinná platiť DPH v tuzemsku.
 
Vykonanie zmeny podľa § 6a ods. 3 zákona o DPH
Daňový úrad vydá nové rozhodnutie o registrácii pre daň ku dňu, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene registrácie podľa odseku 1 alebo odseku 2, a to do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 alebo odseku 2.