Otvorenie a uzavretie účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve

Účtovná jednotka – fyzická osoba otvorí účtovné knihy vždy
  • ku dňu začatia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
  • k prvému dňu účtovného obdobia.

Účtovná jednotka – fyzická osoba uzavrie účtovné knihy vždy
  • k poslednému dňu účtovného obdobia,
  • ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
  • ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa musí dodržať zásada, že konečné zostatky majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa rovnajú začiatočným stavom majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

 
FAQ

Otázka č. 1 – Otvorenie účtovných kníh ku dňu vzniku účtovnej jednotky
Pán Peter Ž. začal podnikať na základe živnostenského oprávnenia ako SZČO (maliarske a natieračské práce), deň začatia podnikania uvedený v živnostenskom liste je 15.6.2014. Do podnikania vložil 1000 eur v hotovosti na nákup materiálu. Rozhodol sa viesť jednoduché účtovníctvo. Od ktorého dátumu je povinný začať účtovať? Akým spôsobom otvorí účtovné knihy na začiatku podnikania?
Odpoveď
Podnikateľ má povinnosť otvoriť účtovnú knihu – peňažný denník dňa 15.6.2014, v peňažnom denníku zaúčtuje účtovný prípad -  vklad v hotovosti v prehľade peňažných prostriedkov v hotovosti ako príjem (v členení príjmy, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov).

Otázka č. 2 – Otvorenie a uzavretie účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve
Je upravený nejakým predpisom postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh pri vedení jednoduchého účtovníctva u podnikateľa fyzickej osoby?
Odpoveď
Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh je upravený v § 8 Opatrenia MF SR číslo MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 3 – Vyhlásenie konkurzu
Na účtovnú jednotku fyzickú osobu bol vyhlásený dňa 19.5.2014 konkurz, ktorý bol na základe právoplatného uznesenia zrušený dňa 20.10.2014. K akému dátumu má účtovná jednotka uzatvárať účtovné knihy?
Odpoveď
Účtovná jednotka má povinnosť uzavrieť účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu – t.j. k 18.5.2014 (a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku). Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa účinnosti vyhlásenia konkurzu do dňa právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu otvorí účtovné knihy ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie účtovné knihy ku dňu právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu. To znamená, účtovná jednotka otvorí účtovné knihy k 19.5.2014 a uzavrie k 20.10.2014 (nastáva pre účtovnú jednotku jedno samostatné účtovné obdobie).

Otázka č. 4 – Znovuotvorenie účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve
Pán František V., podnikateľ SZČO, zostavil účtovnú závierku za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014 dňa 26.3.2015 a zároveň v ten deň  ju doručil v elektronickej podobe správcovi dane pre uloženie do registra účtovných závierok. V mesiaci jún 2015 zistil, že údaje v účtovnej závierke (Výkaz účtovná závierka UZFO 2014) zostavenej k 31.12.2014  nie sú správne, lebo zabudol zaúčtovať 3 účtovné prípady v účtovnom období kalendárneho roka 2014. Výkaz účtovná závierka UZFO 2014 zostavený k 31.12.2014 neposkytuje pravdivý obraz účtovníctva účtovnej jednotky. Môže doúčtovať tieto účtovné prípady do účtovných kníh za účtovné obdobie 2014 a podať novú (opravenú)  účtovnú závierku?
Odpoveď
Zákon o účtovníctve zakazuje otvárať uzavreté účtovné knihy po zostavení účtovnej závierky (výnimka zo zákona pre opätovné otvorenie účtovných kníh sa vzťahuje na  tie účtovné jednotky, spoločnosti, ktoré schvaľujú účtovnú závierku).
To znamená, že podnikateľ - účtovná jednotka fyzická osoba, pri vedení jednoduchého účtovníctva nemôže opätovne otvoriť účtovné knihy za predchádzajúce účtovné obdobie a doúčtovať účtovné prípady do roku 2014, a tým ani zmeniť zostavenú účtovnú závierku za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014. Účtovné prípady zaúčtuje a vykáže účtovná jednotka v účtovnom období kalendárneho roka 2015, t.j. keď sa  tieto skutočnosti zistili.