Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je daňovým výdavkom u platiteľa DPH iba v prípadoch uvedených v § 19 ods. 3 písm. k) zákona o dani z príjmov, ak
 • platiteľ DPH je povinný daň z pridanej hodnoty odviesť pri zrušení registrácie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s výnimkou DPH, o ktorú upraví (zvýši) vstupnú cenu hmotného alebo nehmotného majetku;
   
 • na jej odpočítanie platiteľ DPH nemá nárok, alebo pomerná časť dane z pridanej hodnoty, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa zákona o dani z pridanej hodnoty;
  s účinnosťou od 1.1.2015 neuplatnená časť DPH, na ktorú nemá daňovník nárok na odpočet, nie je jednorazovým daňovým výdavkom, ak sa vzťahuje na hmotný a nehmotný majetok. Takáto DPH je súčasťou vstupnej ceny hmotného a nehmotného majetku a do základu dane sa  zahŕňa postupne vo forme odpisov z tohto majetku; 
   
 • platiteľ DPH má nárok na jej vrátenie v členskom štátne Európskej únie, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služby, ku ktorým sa daň vzťahuje, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom účtuje o nároku na jej vrátenie a ak ide o daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo o daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, v tom zdaňovacom období, v ktorom uplatní nárok na jej vrátenie;
   
 • platiteľ DPH nemá nárok na jej vrátenie v členskom štáte Európskej únie, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služby, ku ktorým sa daň vzťahuje z dôvodu, že suma dane z pridanej hodnoty nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade tovarov a služieb.
Daňovým výdavkom je aj dodatočne vyrubená daň z pridanej hodnoty u platiteľa tejto dane za minulé zdaňovacie obdobie účtovaná ako náklad.
 
 
FAQ
Otázka č. 1 - DPH odvedená pri zrušení registrácie platiteľa DPH
Daňovník požiadal správcu dane o zrušenie registrácie platiteľa DPH z dôvodu nedosahovania stanoveného obratu určeného pre povinnosť registrácie. V poslednom zdaňovacom období platiteľa DPH bol daňovník povinný odviesť DPH zo zostatkovej ceny odpisovaného hmotného majetku a z hodnoty zásob, pri obstaraní ktorých bola DPH odpočítaná. Je táto zaplatená DPH daňovým výdavkom?
Odpoveď
DPH vypočítaná zo zostatkovej ceny odpisovaného hmotného majetku nie je daňovým výdavkom, nakoľko daňovník je povinný upraviť vstupnú cenu hmotného majetku na účely výpočtu daňových odpisov. DPH vypočítaná a odvedená z ceny zásob zistenej z účtovníctva ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia (pri nakúpených zásobách z obstarávacej ceny a pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou z vlastných nákladov) je daňovým výdavkom.
 
Otázka č. 2 – DPH z nákupu občerstvenia
Platiteľ DPH nakúpil občerstvenie pre svojich obchodných partnerov. Keďže nemá nárok na odpočítanie DPH z nakúpeného občerstvenia, môže túto zaplatenú DPH zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Nakoľko výdavky na reprezentáciu nie sú daňovými výdavkami, aj zaplatená DPH nie je daňovým výdavkom.
 
Otázka č. 3 – DPH z rekonštrukcie budovy
Platiteľ dane vykonal rekonštrukciu budovy, ktorú začal prenajímať nezdaniteľnej osobe s oslobodením od DPH. Budovu má zaradenú v obchodnom majetku. Môže zaplatenú DPH súvisiacu s nákladmi na rekonštrukciu budovy zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Keďže platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane, zaplatená DPH je daňovým výdavkom.
Od 1.1.2015 táto zaplatená DPH vzťahujúca sa na odpisovaný hmotný majetok nie je jednorazovým daňovým výdavkom, ale je súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku a do základu dane sa zahrňuje postupne vo forme odpisov tohto majetku.
 
Otázka č. 4 - Odpočítanie DPH koeficientom
Platiteľ dane obstaral nehnuteľnosť, ktorú zaradil do obchodného majetku používaného na podnikateľské činnosti s DPH na výstupe, ako aj na činnosti oslobodené od DPH. Výška DPH je 10 tis. eur. Platiteľ použil koeficient vo výške 0,5 a odpočítal si DPH na vstupe vo výške 5 tis. eur. Môže si sumu neodpočítanej DPH vo výške 5 tis. eur uplatniť v daňových výdavkoch?
Odpoveď
Pomerná časť DPH v sume 5 tis. eur, ktorú platiteľ tejto dane neodpočítal z dôvodu uplatnenia nároku na odpočítanie dane koeficientom, je daňovým výdavkom.
Od 1.1.2015 táto pomerná časť DPH vzťahujúca sa na odpisovaný hmotný majetok nie je jednorazovým daňovým výdavkom, ale je súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku a do základu dane sa zahrňuje postupne vo forme odpisov tohto majetku.
 
Otázka č. 5 - Nákup PHL v členskom štáte EÚ
Daňovník nakúpil pri pracovnej ceste v Taliansku pohonné látky. Celková suma DPH vzťahujúca sa k pohonným látkam nepresiahne za zdaňovacie obdobie limit na vrátenie. Môže daňovník DPH zaplatenú v Taliansku pri obstaraní PHL  zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
DPH vzťahujúca sa k pohonným látkam obstaraným v Taliansku je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 4  ako súčasť ceny pohonnej látky, ktorú uplatňuje v daňových výdavkoch pri spotrebe PHL.
 
Otázka č. 6 - Nákup tovaru v členskom štáte EÚ
Platiteľ DPH obstaral v Nemecku tovar za účelom jeho ďalšieho predaja. Obstarávacia cena tovaru je s DPH. Daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Daňovníkovi ako platiteľovi DPH vznikol nárok na vrátenie DPH zaplatenej v Nemecku a splnil limit na vrátenie tejto dane. Môže si daňovník uplatniť v daňových výdavkoch obstarávaciu cenu tovaru spolu s DPH?
Odpoveď
DPH, na ktorú má platiteľ DPH nárok na vrátenie v členskom štáte EÚ vzťahujúca sa na nákup tovaru, ktorý je daňovým výdavkom, je u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom uplatní nárok na vrátenie podľa § 55f zákona o DPH, teda v tom zdaňovacom období, v ktorom podá žiadosť o vrátenie DPH prostredníctvom elektronického portálu finančnej správy. Ak daňovník požiada o vrátenie DPH zaplatenej v Nemecku až v nasledujúcom roku, aj DPH vzťahujúca sa k nakúpenému tovaru bude daňovým výdavkom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník nepožiada o vrátenie DPH zaplatenej v Nemecku napriek tomu, že mu vznikol nárok na vrátenie tejto dane zaplatenej v Nemecku, potom DPH vzťahujúca sa k nakúpenému tovaru nebude daňovým výdavkom.
 

Otázka č. 7 - DPH z tovarov a služieb súvisiacich s majetkom, pri ktorom daňovník uplatňuje paušálne výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov 
Je daňovým výdavkom DPH, ktorú si daňovník nemôže odpočítať podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH z nákupu pohonných látok presahujúcich výšku paušálnych výdavkov a z tovarov a služieb vzťahujúcich sa na majetok, pri ktorom daňovník postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a uplatňuje 80 % paušálne výdavky?

Odpoveď
Daň z pridanej hodnoty môže byť daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov iba v prípade, ak platiteľ dane nemá nárok na jej odpočítanie, alebo ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.
Zákon o DPH stanovuje podmienky, za ktorých si môže platiteľ DPH uplatniť nárok na odpočet DPH. Ak daňovníkovi nevzniká nárok na odpočítanie časti dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia majetku na iný účel ako na podnikanie, neznamená to, že nemá nárok na jej odpočítanie. Preto DPH z tej časti nakúpených pohonných hmôt, ako aj iných výdavkov, ktorá súvisí s používaním majetku na súkromné účely a ktorú si daňovník nemôže odpočítať, nepredstavuje ani daňový výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov.

 

Otázka č. 8 – Uplatnenie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, na ktorý sa nevzťahuje uplatňovanie pomernej výšky výdavkov (nákladov) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
Daňovník (platiteľ DPH) poskytol motorové vozidlo svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie, pričom zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Toto motorové vozidlo bolo na pravidelnej servisnej údržbe, za ktorú daňovník uhradil sumu 624 eur, z toho DPH v sume 104 eur. Daňovník si uplatnil odpočítanie dane z pridanej hodnoty v sume 83,20 eur, ktorá zodpovedá
rozsahu použitia služby na podnikanie. Môže daňovník časť DPH, na ktorú nevznikol nárok na odpočítanie, zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Nakoľko zamestnávateľ zdaňuje nepeňažný príjem zamestnanca z použitia motorového vozidla podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, nekráti výdavky (náklady) na toto motorové vozidlo podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a z toho dôvodu časť DPH, na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie, je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 9 – Uplatnenie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, na ktorý sa vzťahuje uplatňovanie pomernej výšky výdavkov (nákladov) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
Daňovník (platiteľ DPH) používa v súvislosti s podnikaním fotoaparát, na ktorý uplatňuje výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov v paušálnej výške 80 %. Za opravu tohto fotoaparátu zaplatil 216 eur, z toho DPH v sume 36 eur. Daňovník si uplatnil odpočítanie dane z pridanej hodnoty v sume 28,80 eur, ktorá zodpovedá rozsahu použitia služby na podnikanie.  Môže si daňovník časť neodpočítanej DPH v sume 7,20 eura
zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Nemôže. Daň z pridanej hodnoty, ktorú podľa zákona o DPH nie je možné odpočítať, je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov iba v tom prípade, ak aj náklad, ku ktorému sa DPH viaže, je daňovým výdavkom. Nakoľko v uvedenom prípade sa DPH, ktorú nie je možné odpočítať, viaže k výdavku, ktorý nie je uznaný za daňový výdavok v nadväznosti na uplatnenie § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, nie je možné časť neodpočítanej DPH vo výške 7,20 eura zahrnúť do daňových výdavkov.